Srovnání MLM: Část 3. – Amway vs. LR

Po publikování první části seriálu Srovnání MLM se začaly množit žádosti o srovnání podnikání Amway s LR Health & Beauty Systems (LR). A protože se mi nedávno dostala do ruky prezentace od distributora LR, kde srovnává firmu LR s jinými MLM, myslím, že bude dobře uvést některé jím šířené dezinformace na pravou míru.

SROVNÁNÍ MARKETINGOVÝCH PLÁNŮ

Jedním z mýtů, které výše uvedený distributor LR o Amway šíří, je, že Amway za stejnou práci vyplácí 3x méně peněz. Tuto dezinformaci dotyčný distributor zřejmě vyvodil z toho, že v LR je opticky jednodušší dostat se na tabulku odměn, protože 1 bod má menší hodnotu, než u Amway (u LR je poměr ceny a bodů 17,5:1, zatímco u Amway je to 42:1). Proč se jedná pouze o optický dojem, o tom až později. Prozatím se omezím na konstatování, že vyšší hodnota bodu u Amway znamená, že výdělek u Amway je na jednotlivých procentuálních úrovních několikanásobně vyšší, než u LR.

Distributor, který se u LR kvalifikuje na 21%, musí udělat obrat minimálně 12.000 bodů, což reprezentuje obrat 210.000 Kč. U Amway je na 21% úroveň zapotřebí udělat obrat 420.000 Kč (10.000 B.h.). Z toho vyplývá, že v případě LR jde do skupiny poloviční odměna než v Amway.

Výše uvedené tvrzení distributora LR je nepravdivé hned z několika důvodů:

 • v případě, že u LR distributor neudělá v daném měsíci osobní obrat, žádnou odměnu nedostane.
 • v odměňovacím systému typu stairstep breakaway, který obě firmy používají, dostáváte plná procenta podle úrovně, na kterou se kvalifikujete, pouze za svůj osobní obrat. Zbytek odměn se vyplácí z rozdílu procent mezi Vaší úrovní a úrovní Vašich osobně sponzorovaných lidí – a ten je v celém rozmezí tabulky odměn obdobný.

Pro lepší pochopení si to ilustrujme na příkladu: dosáhnete-li u LR obratu 120.000 Kč bez DPH, bude Vaše osobní bodová hodnota činit 6.857 bodů (120.000/17,5). To pro Vás podle odměňovacího systému LR znamená úroveň 14%. Pokud byste tento obrat udělali sami, skutečně by Vaše odměna byla o něco vyšší než u Amway (16.800 Kč u LR vs. 14.400 Kč u Amway). Otázka zní: jste schopni tento obrat udělat SAMI? Odpověď zní s největší pravděpodobností “NE”.

Amway vs. LR - srovnání tabulek odměn
Amway vs. LR – srovnání tabulek odměn

Pokud v LR budete mít tento obrat rovnoměrně rozložený např. ve 4 větvích, pak každá z nich bude mít 1.714 B.h., což pro každou z nich znamená úroveň 9% a Vaše odměna bude činit rozdíl 14-9%, tedy 5% z celkového obratu. Na této úrovni tedy Vaše odměna bude činit pouze 6.000 Kč. Pro úplnost je potřeba dodat, že Vaše odměna je zároveň podmíněna tím, že sami odeberete měsíčně zboží za 100 bodů, což v ideálním případě dělá 1.750 Kč bez DPH, ale také to může být daleko více (viz dále).

Dosáhnete-li stejného obratu u Amway, bude Vaše skupinová bodová hodnota “jen” 2.857 bodů (12%), tedy méně, než u LR. Každý Vámi osobně sponzorovaný člověk je nyní na úrovni 6% a Vaše odměna bude činit rozdílových 12%-6%, tj. 6% z obratu 120.000 Kč, což představuje 7.200 Kč – tedy naopak VÍCE, než u LR. Bez podmínky, že uděláte jakýkoli osobní obrat.

AKTUALIZOVÁNO 1.10.2019: V diskuzi níže byl učiněn neúspěšný pokus zdiskreditovat tento výpočet. Sami se můžete přesvědčit o tom, jaké jsou argumentační schopnosti distributorů LR, když jsou konfrontováni s fakty.

Podmínku osobního obratu má mnoho firem, které se tímto snaží “donutit” distributory k aktivitě. Amway naproti tomu staví na dobrovolnosti, což já považuji za lepší. Je samozřejmé, že distributor, který dělá obrat, dává lepší příklad skupině a má větší šanci být úspěšný. Nicméně jakékoli vynucování obratu tím, že odměnu nedostanu jen proto, že jsem nemohl v daném měsíci udělat nákup, a to přesto, že jsem firmě přinesl obraty, považuji za neférové, jelikož od toho je jen krůček k zatěžování zásobami (jeden z principů pyramidových her maskovaných za prodej produktu).

Nyní se vrátím k výše uvedenému “optickému” dojmu. Na první pohled se skutečně může zdát, že dostat se na tabulku odměn u LR je jednodušší, jak by vyplývalo z poměru bodů vůči ceně. Přeci jen, “opticky” je lehčí vytvořit obrat 210.000 Kč než 420.000 Kč. Háček je v tom, že toto platí pouze pokud by obě firmy nabízely stejný sortiment – pak by skutečně na dosažení 2x většího obratu bylo potřeba vybudovat 2x větší skupinu lidí a tudíž odvést 2x více práce. To ale v tomto případě rozhodně neplatí. Amway a LR nabízejí totiž úplně jiný sortiment. Na rozdíl od poměrně úzce zaměřeného sortimentu LR, Amway nabízí podstatně širší sortiment od drogerie, přes kosmetiku, potravinové doplňky, ale třeba i plyn, elektřinu nebo telefonní služby. Je tak nasnadě, že se stejnou skupinou registrovaných členů je aktivní distributor Amway schopen udělat podstatně větší obrat, než když bude omezen sortimentem, jako je tomu u LR. A jsme u jádra věci. Stejná skupina lidí může pak lehce vyprodukovat stejný počet bodů jako u LR, a to při podstatně vyšším obratu a tím pádem s vyššími provizemi.

Proto také, pokud slovo “práce” nahradíme slovním spojením “vytvořená skupina”, dojdeme k naprosto opačnému závěru, než k jakému dospěl distributor LR – a sice že se stejně velkou skupinou můžete v Amway vydělat podstatně více peněz. Nemůžeme se pak divit, že průměrný obrat na distributora je u Amway více než trojnásobný (9,5 miliardy USD na 3 miliony distributorů pro Amway vs. 306 milionů USD na 300 tisíc distributorů pro LR), a to navíc v případě Amway do tohoto čísla nejsou započítány obraty realizované přes partnerské obchody.

V oficiální publikaci LR uvádí, že na odměnách vyplácí 43,7% z celkového obratu. V porovnání se 34% u Amway se to může zdát na první pohled více. Pojďme se tedy podívat na to, kde se toto číslo vzalo. Předně je třeba si uvědomit, že LR vyplácí odměny pouze aktivním distributorům, kteří udělají měsíčně osobní obrat minimálně 100 bodů (a zároveň jejich skupinový obrat je alespoň 250 bodů). Logicky, lidé, kteří v LR přicházejí o odměny, jsou nejčastěji lidé na začátku tabulky odměn. Zde to ale nekončí – zatímco základní tabulky odměn jsou si v zásadě podobné (až na výše zmíněnou odlišnost v hodnotě jednoho bodu), jiná situace nastává u odměn za “odloupnuté” jednadvacítky, v Amway známých jako leadership bonus neboli sponzorská odměna. Zatímco v Amway potřebujete tzv. side volume (boční objem) jen v případě, že máte pouze jednu kvalifikovanou větev, u LR jej potřebujete i když máte kvalifikované 2 nebo 3 větve. Jednoduše řečeno, pokud v LR vytvoříte 3 skupiny na 21% (tj. celkový obrat minimálně 630.000 Kč) a nemáte “bokem” nic, Váš bonus bude 0 Kč. ČÁST bonusu začnete dostávat až v případě, že budete mít ke svým 3 větvím další 4.000 bodů bokem. Otázka je, co se s těmito penězi, děje? Vyplatí je firma lidem nad těmi, kdo se nekvalifikují, nebo si je ponechá? V případě Amway je celý leadership bonus vždy vyplacen – firma si nic neponechává.

Další “háček” spočívá v tom, že částka, ze které LR vyplácí odměny (tzv. bonusový základ), není rovna ceně bez DPH, přestože v manuálu je uvedeno, že tomu tak je. Dle ceníku platného od 12.9.2011, který mám k dispozici, např. produkt nazvaný 3 balení Professional Horse Active stojí 7.971 Kč vč. DPH, tedy 7.246,36 Kč bez DPH, ale bonusový základ je jen 6.211,91 (tedy 85,7%). I kdyby LR reálně vyplatila 43,7% z bonusového základu, vyplacená odměna se bude pohybovat pouze u 37,5%, tedy o 6 procentních bodů méně, a to za předpokladu, že by bonusy vyplatila všem, nikoliv jen aktivním distributorům. Produkt Série Racine Podzimní péče je na tom ještě hůře – jeho cena je 573 Kč vč. DPH (477,50 Kč bez DPH), ale bonusový základ je jen 353,09, což činí pouhých 73,9% z ceny bez DPH. Pokud tedy LR vyplatí celých 43,7% z bonusového základu, znamená to, že v reálu vyplatí pouze 32,3%. Amway s výjimkou několika produktů, jako např. dávkovače, vyplácí odměnu z CELÉ ceny bez DPH. Pokud tedy dosáhnete obratu 420.032,50 Kč bez DPH, dosáhnete 10.000 B.h. a Amway vyplatí celé skupině 21% z této částky, čili 88.207 Kč.

Pokud si v LR Vaše skupina nakoupí celkem 480 sad Série Racine Podzimní péče, dosáhnete 12.000 B.h., což je požadavek pro dosažení odměny 21%. Skupina sice přinese obrat 275.040 Kč vč. DPH (229.200 Kč bez DPH), ale odměna bude počítána pouze z částky 169.483,20 Kč, nikoliv z částky 229.200 Kč, jak by se z manuálu mohlo zdát. Reálně tedy dostanete o 20% méně, přestože skupina musela udělat o 19.200 Kč bez DPH vyšší obrat, než by odpovídalo manuálu. Výpočet odměn je o to víc komplikovaný, že co produkt, to jiný poměr B.h. vůči bonusovému základu (firma se nedrží striktně jedné hodnoty), a je tedy neprůhledný.

Někteří lidé dokonce tvrdí, že u LR upline může zasáhnout do bonusů svých downline, např. nařčením z neloajality. Tato informace se ke mně dostala ze dvou na sobě naprosto nezávislých zdrojů (z různých zemí) a pokud to tak skutečně je, pak bych já osobně s takovým systémem nechtěl mít nic společného. Na základě reakce jednoho z partnerů LR v diskuzi pod článkem připouštím, že tuto informaci nemám od těchto zdrojů nijak doloženou (jedná se pouze o jejich tvrzení), nicméně stejný LR partner v diskuzi dále připouští, že např. na Autokoncept (viz dále) nemají LR partneři automaticky nárok a musí jim ho podepsat Organizační manažer. Logicky mě tedy napadá otázka, zda to ti, kdo splnili kvalifikační podmínky a OM jim nepodepsal nárok na Autokoncept, nemohli náhodou považovat za zásah do bonusu. Na tuto otázku již LR partner v diskuzi nereagoval.

To, co se mi líbí na odměňovacím systému Amway, je, že je spravedlivý a transparentní.

JE LIBO AUTOMOBIL?

Kapitolou samou o sobě je tzv. LR Autokoncept. Při splnění kvalifikačních kritérií Vám firma nabízí placení buď části nebo dokonce celé splátky leasingu na auto. Lákavá nabídka? Tak ještě chvíli vydržte. Zaprvé, jedná se o operativní leasing, což znamená, že automobil si po několika letech máte možnost odkoupit za zůstatkovou cenu (cca 150.000 Kč), protože po celou dobu jste jej měli de facto jen v pronájmu. Zadruhé, pokud kvalifikaci v některém měsíci neobhájíte, musíte si leasingové splátky začít platit sami. Abyste to neměli jednoduché, podmínky, které si musíte hlídat, jsou celkem tři nebo čtyři: skupinový obrat, osobní obrat a počet bonusových linií a v určitých případech i boční obraty. Člověk, který jednu z těchto podmínek přestane splňovat, je chycen do pasti – musí platit splátky nebo musí rychle nahradit to, co mu chybí do kvalifikace. Osobně mám raději pozitivní motivaci, se kterou se pracuje v Amway. Když se budu chtít chytit do pasti negativní motivace, dovedu si ji zařídit sám – pořídím si auto za takovou cenu, že nebudu mít na splátky, a jsem v podobné situaci jako distributor, který se jednou kvalifikoval na LR autokoncept a z kvalifikace spadl. Rozdíl je v tom, že já bych si automobil za těchto podmínek nikdy nepořídil.

Amway s podobným programem experimentovala začátkem 80. let v USA. V červnu 1983 byl vyhlášen program The Amway Automobile Awards, v rámci kterého kvalifikovaní distributoři mohli získat vozy od Chrysler New Yorker Fifth Avenue Edition, Oldsmobile Ninety-Eight Regency Sedan nebo Buick Electra Limited Sedan (pro Přímé distributory) až po Cadillac Seville Elegante (Dvojití diamanti a výše). Přestože byl tento program velmi úspěšný, Amway od něj nakonec ustoupila. Možná mi dáte za pravdu, že je lepší, když místo předem daného modelu auta (u LR ještě navíc opatřené logem LR) dostanete peníze. Auto si pak už každý dokáže vybrat sám. 😉

PRÁCE SE SKUPINOU

Lidé, kteří spolupracují s Amway, jistě znají pojem LOS mapa, nebo také mapa sponzorské linie. Je to základní nástroj, který umožňuje práci v hloubce a který má k dispozici úplně každý, kdo má zaregistrovaného byť jen jediného člověka. LOS mapa obsahuje kontaktní údaje na veškeré lidi ve Vaší skupině až po nejbližšího Platinového VPA ve Vaší sestupné linii, abyste s nimi mohli pracovat.

Proto mě velmi překvapila informace, že u LR mapu sponzorské linie vidí pouze Vaši uplini od určité úrovně výše – zřejmě ochrana proti tomu, aby začínajícího distributora nikdo nepřetáhl do jiného MLM s celou skupinou. Tato praxe je přinejmenším zarážející, protože to pro mě je jasný signál, jak moc věří firma LR svým distributorům a také nakolik si je jistá atraktivitou svého marketingového plánu.

CENA ZBOŽÍ, VÝZKUM A VÝVOJ

Procentuálně je výrobní hodnota zboží (cost of sales) podobná jako u Amway (na rozdíl např. od výrobků Nu Skin), nicméně Amway proti LR investuje nemalé částky do výzkumu a vývoje svých produktů. U firmy LR na vývoj produktů dohlížejí pouze 2 interní (jeden pro potravinové doplňky a jeden pro kosmetiku) a 3 externí pracovníci, kteří tvoří tzv. vědeckou radu pro obě hlavní výrobkové řady, tedy potravinové doplňky a kosmetiku.

Pro srovnání, jen Nutrilite má 10 členů vědecké rady, 4 experty na optimální zdraví a 22 vědeckých pracovníků.

Výzkum a vývoj se odráží i v počtu patentů, kterých má dnes Amway přes 1.150 a dalších 900 je v řízení. Pro LR poskytuje vyhledávání v databázích k dnešnímu datu celkem 20 výsledků, z čehož je 6 přihlášek. Lepší než nic, ale přesto bych po 30 letech působení očekával větší číslo. I pokud zohledním velikost obou firem, poměr počtu patentů vůči obratu je u LR nižší než u Amway (Amway v roce 2015 dělala obrat 9,5 miliardy USD, zatímco LR ve stejném roce měla obrat pouze 306 milionů USD).

CERTIFIKÁTY

Distributoři LR se většinou chlubí tím, že jejich zboží má certifikaci Institutu Fresenius, což je pravda. Pojďme se ale blíže podívat na to, co tato certifikace znamená. Letmý pohled do dokumentu Quality Seal pro Aloe Vera Drinking Gel nám řekne, že se v podstatě jedná o kontrolu fyzikálně-chemických parametrů, zda výrobek není kontaminován bakteriemi nebo pesticidy, těžkými kovy a benzenem. Dále se zjišťuje obsah aloinu, který při větších dávkách může mít vedlejší účinky a proto není doporučován těhotným ženám. Tedy se jedná ve stručnosti o tzv. quality control (základní testy, které zjišťují, zda složení výrobku odpovídá specifikaci), nikoliv o prokázání jakéhokoli účinku. To samé se týká certifikátů k produktům Colostrum, Mind Master Green Formula a Mind Master Red Formula, kde se opět testuje pouze mikrobiologie a složení výrobku, nikoliv jeho účinnost. A to vše jen u náhodně vybraných šarží.

Tzv. certifikace Institutu Fresenius, kterou distributoři LR využívají pro propagaci svých produktů, je tedy v podstatě “očesanou” verzí toho, co pro Amway dělají její vlastní certifikované laboratoře. Jen pro srovnání: u každé šarže produktu NUTRILITE DOUBLE X je prováděno 2000 testů kvality. Amway jde ale ještě dál a podrobuje své výrobky klinickým zkouškám v nezávislých laboratořích.

ZÁRUKA SPOKOJENOSTI

S firmou Amway je neodmyslitelně spjata záruka spokojenosti, která říká, že po určitou dobu (90 dní) můžete používat jakýkoli výrobek a pokud s ním nebudete spokojeni, můžete jej vrátit a dostanete peníze zpět. Jedinou podmínkou je, že alespoň 1/3 výrobku zůstala nespotřebována. Tato záruka funguje již od založení firmy v roce 1959.

Naproti tomu LR ve svém oficiálním materiálu výslovně uvádí, že:

Nelze vracet výrobky, které jste sami poškodili nebo které nejsou vhodné pro opětovný prodej z důvodu špatného skladování, nebo které již byly použity. Taktéž se z práva vrácení zboží vyjímají produkty Aloe Vera Gel Life Essence, Aloe Vera Freedom, Aloe Vera Sivera a Colostrum.

Na startovací sadu se u LR rovněž nevztahuje možnost vrácení, na rozdíl od firmy Amway, kde na tuto soupravu je záruka spokojenosti dokonce 180 dní.

JE FIRMA NA PRODEJ?

Jedna z nejdůležitějších věcí, která mě jako potenciálního distributora zajímá, je zajištění stability mého podnikání. Myslím, že se mnou většina lidí bude souhlasit, když řeknu, že nechci investovat své úsilí do něčeho, o co můžu ze dne na den přijít. Proto mě zajímá, kdo společnost vlastní. A právě zde spatřuji další kámen úrazu. LR Health & Beauty Systems je totiž stejně jako Amway soukromá společnost, nicméně na rozdíl od Amway se její majitelé kupodivu mění. LR byla v roce 2004 prodána investiční společnosti Apax Partners. Změny majitelů, kteří nejsou nijak spjati s distributory, s sebou samozřejmě nesou riziko, že společnost povede někdo, kdo nevhodným zásahem ovlivní práci distributorů. Nepříjemnou zkušenost měla v roce 2006 např. Irene Furre, největší distributorka v Norsku a zároveň jedna z největších distributorek vůbec, která měla dle informací dostupných na Internetu ve své organizaci okolo 30.000 distributorů. Ta popsala své zkušenosti i zkušenosti dalších distributorů s novým majitelem na svých stránkách , podle nichž jí i jiným byla novým vedením ukončena smlouva. Mezi nimi byl i vůbec nejúspěšnější distributor LR, Jürgen Liebig, jehož skupina podle tohoto zdroje v roce 2006 čítala 436 tisíc distributorů a dělala 70% celkového obratu. Podle výše uvedených stránke byl Jürgen Liebig v roce 2008, přesně v den svého 20. výročí působení u firmy, “brutálně vykopnut”. Irene Furre dostala “vyhazov” jen krátce poté, co v roce 2007 padesát nejlepších švédských distributorů na protest proti novému vedení společnosti odešlo od LR. Obvykle se snažím zjistit pohled obou stran, nicméně na webu jsem nebyl schopen dohledat stanovisko společnosti Apax a distributoři LR, se kterými jsem se setkal, zdá se, nic o tomto případu nevěděli, nebo jsou to tak dobří herci, že jsem jich jejich neinformovanost věřil.

Ironií zůstává, že Apax, proti kterému paní Furre i ostatní distributoři ze všech sil bojovali (podle dostupných informací paní Furre nakonec soud přiřkl odškodné, i když menší, než očekávala), se po několika letech vlastnictví firmy LR zase zbavil. V prosinci 2012 byla LR prodána do spoluvlastnictví Bregal Capital a Quadriga Capital. A česká pobočka, kterou dříve vlastnil pan Buksa, byla ve stejné době prodána zpět Němcům.

Pokud se Vám, stejně jako mně, nelíbí neustálá změna majitelů a z toho plynoucí nejistota ohledně Vaší budoucnosti, možná Vás bude zajímat, jak se k případnému prodeji staví majitelé firmy Amway. Nejlepší odpověď na to dává sám zakladatel Amway, Rich DeVos, v následujícím videu (pokud se Vám automaticky nezobrazí české titulky, klikněte na tlačítko “Settings” ve videu vpravu nahoře a zvolte češtinu):

Content not available.
Please allow cookies by clicking Accept on the banner

A proto si myslím, že je lepší dělat Amway. 🙂

ČTĚTE TAKÉ:

Rating: 9.39/10. From 28 votes.
Please wait...

362 Komentářů k "Srovnání MLM: Část 3. – Amway vs. LR"

 1. Dík za to srovnání. Nesmírně si vážím Vaši práce!
  Z toho projevu Riche DeVose naskakuje husí kůže. Je vidět jak se Amway buduje na lídršipu na rozdíl od jiných MLM kde je na 1. místě prrrrodukt. A pokud je nejdůležitější prodej a zisk tak pak v klidu prodají i celou firmu prože distributoři jsou pro ně v podstatě jen firemní prodejci.

 2. Když čtu od admina srovnání Amway s jinými MLM, tak jsem zatraceně šťastný, že jsem byl nakontaktován zrovna od amwayáka. 🙂

 3. Perfektní informace.
  Myslím, že s tímto porovnáním si ani na začínajícího Amwayáka žádný LR “poradce” ani neškrtne 😉

 4. Zdravím. Moc děkuji za článek, mohu poprosit o cele video?

 5. Zdravím
  děkuji za článek, mohu poprosit o cele video?

  • Avatar for Amway-Fakta Amway-Fakta | 17.8.2016 z 21:06 | Odpovědět

   Zdravím, rád bych vyhověl Vaší žádosti, ale takovéto materiály poskytuji pouze lidem, u kterých mám ověřenou jejich plnou identitu a jsem si u nich na 100% jistý, že se jedná o distributora Amway. Pokud máte o video zájem, požádejte svou Platinu, možná jej bude mít. Pokud jej nemá, napište mi, kdo je Vaše Platina a zkusíme vymyslet způsob, jak by se k Vám video mohlo dostat přes Vaši sponzorskou linii. Děkuji za pochopení.

 6. Nejsem daňový poradce ale pokud mi dá LR auto tak si to dá do nákladů firma LR a nikoliv já.
  Takže to bude asi pro ně výhodnější z daňového hlediska než by mi dali více peněz a já si sám zvolil co si za to koupím a co dám do nákladů. Mercedes vypadá pěkně, ale asi nejsou tím pádem nezávisli vlastníci podnikáni LR ale manažeři LR.

 7. Docela by mě zajímalo srovnání v oblasti školení různých MLM. Protože na seminářích (ve skupině, ve kt. jsem) jsou k dostání knihy v osobním rozvoji od lidí jako Dale Carnegie, John C. Maxwell, Napoleon Hill aod. Takže přemýšlím, zda jsou i jiné MLM firmy zaměřené na osobní rozvoj, nebo své distributory školí pouze na prodej.

  • Avatar for Amway-Fakta Amway-Fakta | 20.8.2016 z 12:42 | Odpovědět

   Knihy o osobním rozvoji používají mnohé MLM společnosti, stejně jako některé nahrávky Amway distributorů, což mně osobně přijde úsměvné (proč nenamluví pro své distributory svoje vlastní nahrávky). 😉 Amway má v tomto ze všech MLM nejdelší tradici – logicky, protože je nejstarší a největší. Ovšem materiály k osobnímu rozvoji a semináře používaly již mnohem dříve i normální firmy pro motivaci svých obchodních zástupců – není to výsada ani “vynález” Amway.

   • Neměl jsem na mysli, že by to byl “náš vynález”. Ale když se podíváme na firmy jako je Avon, tak tam jde hlavně o to kolik toho AL/AG prodá (aby si vydělali) – takže není tam spíš kladen trochu větší důraz na prodejní stránku (nežli na osobní rozvoj)?

  • Knihy používají i jiné MLM. Avšak málokdo je má skladem a v takovém rozsahu (většinou dostanete jen seznam, co si máte pořídit). CD mohou používat, ale pravděpodobně se bude jednat o ty komerčně vydávané. Přirovnávám to k tomu, že si speaker načte knihu o leadershipu a pak o tom namluví CD, nebo mluví o všeobecných principech ze svého jiného byznysu. Jejich vlastních nahrávek, kdy mluví někdo z praxe, nebude moc, spíše je tam možno narazit na naše nahrávky, jak už zmínil admin. 😀 Připomíná mi to situaci s jedním prospektem, když jsem mu půjčoval jedno DVD z našeho systému a bylo mi odpovězeno, že už ho zná, že to mají v Akuně taky. 😀 Převážně, když používají naše nahrávky, tak používají logicky ty, kde se nemluví o Amway. 😀 Jen si vemte, jak je to pokrytecké a ubohé: Dělám MLM, který nemá tak propracovaný systém jako Amway… který prokazatelně nemá tak kvalitní produkt jako Amway… kde prokazatelně lidé nedosahují takových úspěchů jako v Amway… kde prokazatelně není tak široký sortiment produktů jako v Amway… kde prokazatelně nejsou takové odměny jako v Amway… Ale já stejně jdu a zapojím se do jiné firmy, ale informace budu brát od Amway. A ještě se chvástám a biji se v prsa a tvrdím, že “jsme jako Amway jenom lepší”. 😀 😀 😀

 8. Pokud nějaká firma MLM dává limity na osobní obraty, je z podnikání vyloučena myšlenka svobodného podnikání!!!

 9. Mám zákaznice (2 postarší sestry), které jsou registrované v LR. Tedy teď už jsou registrované zákaznice i u Amway. Chválí si sice produkty LR, že prý jim hodně pomohly, ale perou v SA8, koupily si bodykey, aby hubly, nedávno začaly zkoušet glukosamin od Nutrilite. Zatím nebudují byznys, jen si nakupují, ale kdo ví, co bude za pár let. 🙂

 10. Nemal som v pláne prispievať, je dobre že stránka funguje a ja tu nemusím odhaľovať identitu.

  Čo sa týka lr, nech si robia, nech si žijú, ale to nevymaze fakt, že niektorí ľudia v Rakusku, Polsku majú väčší obrat v amway ako celé LR na svete. A pomer investícií, tým že lr investovalo viac ako milión eur! je tiež zaujimavy. Myslite vo veľkom.

  Uvedomte si čo máte v rukách oprite sa o systém a potom vás nejaké obchody lr herbalife a ich pochybné praktiky nebudú zaujímať.

  Pozdravujem z Australie

 11. Avatar for Václav Čech Václav Čech | 22.9.2016 z 18:23 | Odpovědět

  Děkuji Vám za skvělou práci, kterou odvádíte!
  Spoustu informací využívám při rozvoji svého podnikání Amway.
  Jste mi velkou inspirací!
  Rád bych Vás požádal o celé video.

  Srdečné Vás zdravím, Vašek

  • Avatar for Amway-Fakta Amway-Fakta | 23.9.2016 z 8:06 | Odpovědět

   Díky za slova uznání. Jsem rád, jestli tyto stránky někomu pomáhají. 🙂
   Celé video by měla být schopna sehnat Vaše sponzorská linie. Přímo jej dávám pouze lidem, se kterými se osobně znám. Doufám, že na mě kvůli tomu nezanevřete. 😉
   Ale pokud Vám nevadí čínské titulky a přibližně minuta proklikávání a čekání při reklamách a pokud umíte anglicky (nebo čínsky), pak je tu jedno řešení:
   http://v.youku.com/v_show/id_XMTU5NjEyMTU4MA
   😉
   Video, které mám já, stejně nemá české titulky. Otitulkoval jsem jen příslušnou pasáž, která je použita v článku.

 12. Avatar for Václav Čech Václav Čech | 23.9.2016 z 11:34 | Odpovědět

  Děkuji za odkaz a vyčerpávající komentář:-)

  Mějte krásný den!

  Vašek

 13. Dik za super informace!!! Zaver at si udela kazdy sam!ol

 14. Clanek pekny, ovsem pan autor vyzdvihnul o amway jen to dobre. Prosel jsem nekolika MLM a amway byla spolecnost jedna z tech horsich co se tyce nekale obchodni praktiky. Nacas si dokonce museli zmenit jmeno. Nezastavam se LR, ale kdyz uz kritizuji, tak se vsim vsudy.

  • O žádných nekalých obchodních praktikách nic nevím. To, co uvádíte Vy – předpokládám, že se jednalo o dočasnou změnu názvu v Severní Americe z Amway na Quixtar – bylo obchodní rozhodnutí a souviselo s restrukturalizací firmy, ke které došlo v roce 1999. Tehdy byla založena společnost Alticor, která zastřešovala jak tradiční Amway, tak i nově vzniklý elektronický obchod Quixtar. Vzhledem k tomu, že nikdo nevěděl, jak bude tento internetový projekt úspěšný ve spojení s přímým prodejem, existovaly toho času 2 oddělené sítě – “stará” Amway a “nový” Quixtar – a protože fungovaly paralelně, není divu, že bylo potřeba je nějak odlišit. Distributorům byla dána možnost výběru. Po úspěchu Quixtaru začalo být jasné, že nemá smysl vést obě sítě odděleně, a zbylí distributoři Amway v Severní Americe byli převedeni pod Quixtar a Amway North America byla zrušena. Protože ale zbytek světa nadále používal název Amway a protože průzkumy ukázaly, že značka Amway je etablovanější než Quixtar, rozhodli se majitelé firmy vrátit název zpět na Amway. Tolik tedy k té tzv. “nekalé praktice”, která vlastně žádnou nekalou praktikou nebyla. Je třeba vnímat tyto věci vždy v kontextu s dobou a událostmi.

   Vím, že existují lidé, kteří používají tendenční výklad ve smyslu, že Amway měla špatné jméno a tak si ho tehdy museli změnili na Quixtar. Problém je v tom, že v kontextu s tím, že následně došlo opět ke změně zpět na Amway, to vůbec nedává smysl. 🙂 Naopak je to důkaz toho, že pravý důvod byl jiný – ten, co jsem uvedl výše. Kdyby se chtěli vyhnout tomu údajně špatnému jménu, změnili by ho z Quixtaru na něco úplně jiného. Tohle ale bylo normální obchodní rozhodnutí, které vyjadřovalo to, že obchod, který Amway do roku 1999 dělala výhradně tradičně (formou katalogu), je nyní možné dělat i jinak (elektronicky).

   Za nekalou obchodní praktiku bych považoval, kdyby firma např. nabízela záruku spokojenosti a pak by ji nedodržela, nebo kdyby tvrdila o svých výrobcích něco, co není pravda. S tím jsem se ale nikdy nesetkal.

 15. Díky za super srovnání, jen sem moc nerozuměl této části: “Jednoduše řečeno, pokud v LR vytvoříte 3 skupiny na 21% (tj. celkový obrat minimálně 630.000 Kč) a nemáte „bokem“ nic, Váš bonus bude 0 Kč. ČÁST bonusu začnete dostávat až v případě, že budete mít ke svým 3 větvím další 4.000 bodů bokem.”

  Mohl by jsi to prosím více rozvést? Co je myšlené tím obratem bokem? Takže když budu mít 3 větve a obratem 630 000 celkem, tak nemám žádné provize? :O

  • Avatar for Amway-Fakta Amway-Fakta | 12.4.2017 z 11:16 | Odpovědět

   Ano, přesně tak to bylo myšleno. I když se to může zdát neuvěřitelné, tak oficiální brožura, ve které je popsán podrobně marketingový plán LR, říká doslova, že pokud máš 1-3 větve na 21% a celkový zbytkový obrat (tj. obrat mimo 21% linií včetně vlastního obratu) méně než 4000 BH, nedostaneš žádný “Mimořádný bonus” (u Amway nazývaný Leadership Bonus neboli Sponzorská odměna).

   U Amway je podmínka bočního obratu (tj. obratu mimo 21% skupiny) jedině v případě, že máš jen jednu kvalifikovanou větev. U dvou a více kvalifikovaných větví máš na Leadership Bonus nárok vždy.

   Nepředpokládám ale, že by tohle vysvětlovali nováčkům, když je lapají a vysvětlují jim, jak jsou jako Amway, ale lepší. 😉

 16. Admine skvělá práce. U těch odměn za 21% linie, je další zajímavost. Pokud je v Amway downline skupina na 21% a mimo tuto linii, máš 4000 bodů bokem, odečte se z 21% 6000 bodů, aby se vytvořila tkzv. garance sponzorovi a z toho, co zůstane se vyplatí 6% ( nově od září 2017 ) Ta 21% linie nemusí mít jen 10000 bodů, ale klidně 15000, nebo 30000 bodů. Takže ta odměna může být skutečně ´vysoká. Pokud dělá ta linie například 15000 bodů a zbytek máš 4000 bodů, bude tvoje sponzorská odměna vyplacena z 9000 bodů 6%, což je cca 22 680,- Kč. U LR, když máš 21% a zbytek 4000 bodů, dostaneš sice 7%, ale pouze z těch 4000 zbytkových bodů!!! I kdyby ta 21% měla obrat 1 000 000 Kč máš 7% pouze ze 4000 bodů. Což podle toho, co psal admin u LR 1B 17,50 bude sponzorská odměna 4 900,- Kč. Při dvou a třech 21% liniích u LR je sice 7,5% odměna, ale je tam zase ale. Při zbytkovém obratu 4000 b až 11999 bodů je odměna z 21% linií vyplacena pouze v 50% výši! Pokud zbytkový obrat je nižší, než 4000 bodů, odměna z těchto třech 21%, jak psal admin je skutečně nula!

 17. No pěkně pomlouváte Lr o tom co je pravda ani raději nemluvit. Amway a Lr jsou dva nejsilnější MLM v čr. A jelikož znám oba dva velice dobře, jelikož v obou jsem byl zaregistrovaný, tak pro mě Lr je jednoznačná volba.

  • Byl byste tak laskav a identifikoval, kde přesně v mém článku firmu LR pomlouvám? Kromě 2 věcí, kde jasně přiznávám, že se jedná o neověřenou informaci (možnost uplina zasáhnout do Vašeho bonusu a to, že přístup k LOS mapě nemají všichni – tyto 2 informace mám ale přímo od distributorů LR – tu první dokonce od dvou lidí z různých zemí, takže mi není jasné, proč by mi to tvrdili, kdyby to nebyla pravda) jsem ve všem ostatním jsem vycházel z ověřitelných dat a faktů, takže nějak nechápu, proč jste mě (nebo snad jiné lidi zde v diskuzi?) obvinil z pomlouvání. Pokud to měl být útok na článek, směle do toho – ukažte, kde je v něm nepravda nebo lež. Já se nebráním diskuzi, ve které mi ukážete, že je na článku něco špatně.
   Nic proti Vám osobně, ale neodpustím si… Nějak nechápu, proč, když je pro Vás LR jednoznačná volba, už v ní nejste zaregistrovaný. 🙂
   A poslední věc: opravdu si myslíte, že to, že jste byl v obou MLM zaregistrovaný, znamená, že je znáte velice dobře? Já bych zrovna to, že je někdo zaregistrovaný, jako důkaz jeho znalostí rozhodně nebral.

  • Když už se tady mluví o faktech, tady je jeden fakt, na který se už nějakou dobu chci zeptat někoho z LR. Česká zemědělská a potravinářská inspekce prováděla analýzu výrobku LR Freedom Plus s obsahem chondroitin sulfátu a zjistila, že:

   “Obsah chondroitin sulfátu ve výrobku byl pod mezí detekce laboratorní metody.
   Spotřebiteli byly poskytnuty zavádějící informace o obsahu chodroitin sulfátu ve výrobku.”
   viz http://www.potravinynapranyri.cz/Detail.aspx?id=15204&lang=cs&design=default&archive=actual&listtype=tiles

   Když už jsi se tu objevil jako člověk, pro kterého je LR jednoznačná volba, rád bych si poslechl, jak je možné, že výrobek prodávaný pod touto značkou, který má obsahovat 100 mg chondroitin sulfátu v denní dávce, má obsah této látky pod mezí detekce.
   (pro nechemiky: v podstatě to znamená, že tam ta látka prakticky není nebo že je jí tam tak málo, že nejde stanovit ani její obsah, ani to, že tam je)

   Dík za odpověď.

  • Václave, v čem je podle tebe LR lepší než Amway?

   • Avatar for Amway-Fakta Amway-Fakta | 3.1.2018 z 10:21 | Odpovědět

    Že jsme se toho ale dozvěděli, viď? 😉

    Přijde člověk bez argumentů, něco plácne (např. že něco pomlouvám) a když chci, aby byl konkrétní, tak zmizí a nereaguje. Místo toho, aby se zamyslel, jestli náhodou ty věci, které píšu, nejsou pravda.

    Tahle slepá víra, která není podložená ničím jiným, než co mi navykládal upline, je to, co dělá špatné jméno nejrůznějším MLM. Upline mi řekl, že LR je lepší než Amway, tak to určitě bude pravda a není potřeba si to nijak ověřovat. Na co se obtěžovat se zjišťováním faktů, že?

    Proto se třeba já snažím své zdroje vždy ověřovat a publikovat informace, které jsou ověřitelné a dokazatelné. To je také důvod, proč na tomto článku jen stěží může Václav najít nějakou pomluvu, protože jsem čerpal převážně z oficiálních materiálů LR.

 18. Dobrý den, právě jsem s úsměvem přečetl Váš článek a původně jsem na něj nechtěl vůbec reagovat, ale jelikož se tváříte, že publikujete nezpochybnitelná fakta tak musím několik věcí uvést na pravou míru.
  Jsem u spol. LR Health and Beauty registrovaný již 3 roky, v mé rodně jsou ale i lidé, kteří LR dělají přes dvacet let a patří k TOP 10 nejúspěšnějším manažerům této společnosti.
  Za tuto dobu se mi podařilo vytvořit organizaci, která čítá něco málo přes 500 lidí a tato organizace mi za tři roky práce generuje téměř stejný měsíční příjem, na kterém jsem ve svém zaměstnání musel pracovat 15 let!
  Děláte rozdíly, že ten má to či ono a my jsme nejlepší a hurá pojte všichni dělat raději Amway než cokoli jiného a informace, které uvádíte, jsou ve většině článku zcela zkreslené a to buď z neznalosti, nebo zcela záměrně?
  Já nejsem anti Amway vím, že díky této společnosti je vůbec systém MLM legální a upřímně Vážím si všech poctivých kolegů z Amway. Co už ale neuznávám je to vymezování se lidí často neúspěšných z jedné firmy vůči druhé a naopak a používání takovýchto praktik jelikož to sám nedělám a přijde mi to hloupé. Ale jak jsem pochopil Vaší motivaci, reagujete na jakousi soukromou brožuru někoho z LR, kde tyto firmy porovnává, a tím vás nasr.l, a chápu vás.
  Uvědomte si ale, že všichni jsme na jedné lodi, všichni děláme MLM a všichni by jsme v první řadě měli dbát na to, aby jsme tento typ obchodu lidem představovali, jako poctivou a úžasnou příležitost, která jim může změnit život, bez ohledu na to jaké mají vzdělaní, věk, pohlaví, národnost ve kterém městě žijí atd, a ne se handrkovat mezi sebou jako děti, jednoduše dělejme MLM dobré jméno jelikož si to právem zaslouží.
  Potom k vašemu článku, kde porovnáváte naše marketingové plány. Je s úsměvem, že se snažíte tvrdit, že rozdíl mezi bodovou hodnotou je vlastně vaše výhoda než naopak, ale 210.000,-Kč obratu na dosažení pozice 21% je stále polovina ze 420.000,-Kč a můžete to oblékat, do jakéhokoli slušivého kabátku chcete, to je jednoduchá matika =). Co se týče výše bonusů na stejné úrovni tak jste, pokud jste opravdu držel v ruce náš marketingový plán, záměrně neuvedl další bonusy, které naši partneři na těchto pozicích dostávají /ne pouze rozdílové bonusy/ a které výši bonusů výrazně zvyšují /bonus na vlastní obrat, manažerský bonus, bonus mimořádný z 21% partnerů, marže/.
  Dále věnujete pozornost našemu vlastnímu obratu ano, proto abychom byli vyplaceni z naší organizace, máme povinnost udělat 100BH vlastního obratu, teď se neurazte, ale pokud jste byl v jakémkoli obchodě resp. obchodní firmě, za kterou považuji i firmu Amway, jelikož meritem věci je vždy odbyt vašich produktů a obrat vaší skupiny a vy osobně tyto produkty buď sám nepoužíváte, nebo neprodáváte tak Váš obchod nemůže nikdy fungovat, z čeho by se pak braly vaše bonusy? =) Pokud své partnery učíte, aby prodávali a používali vaše produkty a sám to neděláte je to minimálně vrchol vyčůranosti, Váš obchod Vám nebude nikdy fungovat a já bych s takovým člověkem nikdy pracovat nechtěl. Nejsem apriori prodejce, ale samozřejmě naše produkty denně používám a mám zákazníky mezi rodinou a přáteli a můj vlastní obrat činí cca 500-700BH každý měsíc a to s prstem v nose a to přece není nucení se to je přeci v obchodě normální ba dokonce nutné =).
  Dále věnujte pozornost bonusům za naše 21% partnery v naší šířce, tak dámy a pánové naši 21% partneři se v žádném případě NIKDY nikam od svého sponzora „NEODLUPUJÍ“ a zůstávají navždy na svém místě, jelikož není absolutně fér, když jste takového manažera vychoval, aby se vám někam „odloupl“ ať je to kamkoli a z jakéhokoli důvodu, jelikož pro vás jako pro jeho sponzora je to vždy krajně nevýhodné a s firmou, která tak činí, bych naopak měl problém já. Z našich 21% partnerů dostáváme nemalé mimořádné bonusy a to čím větší počet těchto manažerů v šířce máme a čím větší obrat dělají, tím větší mimořádný bonus z těchto linií dostáváme. Správně uvádíte, že pokud máme v šířce 1-3x 21% musíme mít k těmto liniím zbytkový obrat ve výši min. 4.000BH, logicky si musíte uvědomit jednu zásadní věc a to, že pokud máte neaktivního partnera, který se registroval, s velkou slávou začal dělat MLM a po pár týdnech to vzdal, jelikož se rozbrečel po té co mu 5x někdo řekl NE /takové doufám jsem neměl jen já =)/ a tento člověk ale měl takové štěstí, že za svou jepičí MLM kariéru zaregistroval jediného člověka, který to pochopil a vyjede na 21% samozřejmě za spolupráce svého aktivního nadsponzora, jelikož sám to dáte jen velmi těžko, bude chtít firma vyplácet neaktivního jepičího sponzora, který nemá nic společného s úspěchem své jediné registrace? Jasně, že NE a proto máme byť malý, ale zbytkový obrat, aby bonus dostali jen ti, co si to opravdu zaslouží nikoli ti netahaví, neaktivní pokud chcete. =)
  Pokud jste někdy MLM skutečně dělal tak víte, že vybudovat 3×21% v řadě není o tom zaregistrovat jen 3 lidi a čekat jak budete úspěšný a jak všichni 3 budou 21%, vy musíte registrovat desítky lidí možná více /chci být optimista/ než najdete ty správné a ty desítky ostatních lidí si chtějí často jen brát věci pro sebe se slevou a dělají své malé obraty, protože my jsme zvyklí naše produkty minimálně používat a tak se vám nikdy nemůže stát, že máte 3×21% v řadě a žádný zbytkový obrat a tudíž malý nebo žádný bonus to je hovadina, kterou může říct jen někdo, kdo MLM nikdy skutečně nedělal.
  Co se týče našeho autokonceptu, tento se vás týká již od pozic 14%, kdy je možnost využít zvýhodněného operativního leasingu a vybíráme na těchto nižších pozicích z vozů Smart Four Four, VW Polo 2018, Audi A1, firma nám platí buď polovinu, nebo většinu leasingu dle toho jaké podmínky splňujeme a obrat skupiny 4.000BH, 250 BH vlastní obrat a 3 bonusové linie jsem dělal po 3 měsících u LR. Přátele firma nám také za auta platí veškerý servis, zimní kola, vozy jsou ve vysokých výbavách a každé tři roky dostanete nový typ, kdo by to nechtěl?. Na vyšších pozicích jezdíme ve vozech Mercedes Benz od A class po GT, od Audi A1 po A8 atd. a ruku na srdce, kdo z nás nebo vás má na to koupit si vlastní zcela nové auto? Není vyjímkou, že u nás ve vozech Mercedes Benz jezdí i 70ti leté dámy a jestli to Vás nemotivuje tak mě tedy sakra =)
  Dále uvádíte zcela lživou informaci o zasahování sponzorů či nadsponzorů do bonusů svých partnerů, toto není ani technicky možné a pokud má někdo nárok na vyplacení bonusu tak jej vždy dostal a vždy dostane, proti tomu se musím důrazně ohradit, tím jste mě docela vytočil!
  Dále používáte nesmyslné názvy produktů, které nikdy v nabídce firmy LR nebyly, nikdy jsme žádné produkty typu Professional Horse Active neměli, jelikož se věnujeme potravinovým doplňkům pro lidi nikoli pro koně =)
  Co se týče certifikací, je pravda, že firma používá certifikaci od spol. Institut Fresenius, což je 150 let starý nezávislý institut /to znamená, že NEZÁVISLÁ skupina vědců mimo dosah LR kontroluje kvalitu našich produktů nikoli 2000 vnitřních kontrol, jak uvádíte, kde nikdo nebude žádné pochybení hrotit že =)/, a který zajišťuje nejtvrdší certifikace na čistotu a kvalitu produktů v Evropě a možná i dále. Jejich testováním projdou 1-2 produkty ze 100! Pokud neprojdete jednou, NIKDY nemáte možnost dělat reparát tento certifikát je natolik ceněný, že pokud jej na produktech máte tak je to ta TOP známka kvality minimálně v Evropě a nic víc není. Dále využíváme NEZÁVISLÉ kontrolní společnost jako je Dermatest, GSK, dále IASC a jsme členy VKE Kosmetikverband/asociace luxusních kosmetických značek/ atd, trochu si rýpnu, ale žádný podobný certifikát jsem na Vašich produktech nikdy neviděl? Že by obava z neúspěchu? To se omluvám, ale nemohl jsem si pomoci, to máte zpátky za to ovlivňování bonusů =)
  Brutálně vykopnut z LR nikdo nikdy nebyl, firma má samo sebou nějaké smluvní podmínky, které je třeba ctít a dodržovat a pokud tak nečiníte, jste třikrát vyzván k zanechání tohoto jednání a pokud ani po třetí výzvě nejste schopen pochopit vážnost věci tak z firmy odcházíte, jiná možnost není a dobře vám tak =)
  Co se týče vlastnictví firmu tuto vlastní velice silná finanční skupina vlastnící např. i řetězec C&A atd., takže o svou budoucnost strach nemáme, ba naopak do firmy se neustále ohromně investuje, obraty rostou, marketingový plán nikdy nebyl tak vymakaný, jako je dnes v ČR a celkově v Evropě je obrovská poptávka po našich produktech jelikož zdravý životní styl je trend a to jak mezi běžnou veřejností, tak mezi několika tísíci nechemickými lékaři případně vědci, kteří naše produkty nejen že testují a užívají a jsou s nimi spokojeni, protože jednoduše skvěle fungují tak je doporučují, často veřejně dále, což je skvělé a jen to dokazuje jak silná a úspěšná firma LR je.
  Chápu, že teď si to od většiny z vás slíznu, ale to nevadí. Nebudu na to dále reagovat myslím, že jsem se vykecal dost =). Jen Vás poprosím, buďte féroví, respektujte ostatní MLM poctivé firmy tak jako my respektujeme Vás /i když všude se najde nějakej debil, co vám zvedne tlak =)/ Bojujte proti lidem, kteří kazí dobré jméno MLM, a šiřte to dobré jméno dál, jelikož si to zaslouží a v dobrém se nám to všem vrátí, dělejte Amway milujte Amway jelikož je to skvělá příležitost a hlavně nikdy se nevzdávejte, protože kdo se vzdá, ten prohrál a dává za pravdu těm negáčům co vám to nepřáli! Hezký a úspěšný den vám všem. A omluvám se pokud jsem autora nebo vás ostatní jakkoli naštval. JTM Jarda.

  • Avatar for Amway-Fakta Amway-Fakta | 8.2.2018 z 21:33 | Odpovědět

   Dobrý den, děkuji za Váš příspěvek. Předně bych chtěl říct, že jste mě rozhodně nenaštval. Jsem rád, že jste si dal tu práci a přečetl si celé mé srovnání a že chápete, proč vzniklo. Jen bych doplnil, že (stejně jako Vy) ani já nesnáším, když se distributor nějaké firmy vymezuje vůči jiným MLM, a používá k tomu lži a nepravdy. Nemám nic proti férovému srovnání, ale tvrdit, že Amway za stejnou práci vyplácí 3x méně peněz, to prostě nemohlo zůstat bez reakce. Pomíjím teď fakt, že stejná dezinformace se ke mně dostala od 2 různých lidí zapojených do LR. Možná je to náhoda, možná ne. Vy jste se s tímto tvrzením nikdy nesetkal?

   Musím se důrazně ohradit vůči nařčení mé osoby ze lží, protože nic z toho jsem nepoužil, jak uvidíte dále. Pojďme se tedy podívat to, co tvrdíte Vy, a jaká je skutečnost:

   Je s úsměvem, že se snažíte tvrdit, že rozdíl mezi bodovou hodnotou je vlastně vaše výhoda než naopak, ale 210.000,-Kč obratu na dosažení pozice 21% je stále polovina ze 420.000,-Kč a můžete to oblékat, do jakéhokoli slušivého kabátku chcete, to je jednoduchá matika =).

   Tady asi došlo k nedorozumění či k nepochopení toho, co jsem psal. Ano, u LR potřebujete na 21% obrat pouze 210000 Kč. Ale Vaše odměna není 21% (tu dostáváte pouze ze svého osobního obratu, příp. z lidí, kteří jsou na 0%), ale 21% mínus procenta lidí ve Vaší organizaci. To je ta pointa. A vzhledem k tomu, že podél celé tabulky odměn jsou tyto rozdíly procent obdobné, znamená to, že při stejném obratu jste sice u Amway na nižší procentuální úrovni, ale procentuální rozdíl bude opět obdobný, čili odměna bude obdobná. To je jednoduchá matika. 🙂 Čili není to tak, jak tvrdil onen distributor LR, že Amway za stejnou práci vyplácí 3x méně peněz.

   Co se týče výše bonusů na stejné úrovni tak jste, pokud jste opravdu držel v ruce náš marketingový plán, záměrně neuvedl další bonusy, které naši partneři na těchto pozicích dostávají /ne pouze rozdílové bonusy/ a které výši bonusů výrazně zvyšují /bonus na vlastní obrat, manažerský bonus, bonus mimořádný z 21% partnerů, marže/.

   Ano, neuvedl jsem je, stejně jako jsem v případě Amway neuvedl rubínovou odměnu, leadership bonus, hloubkový bonus a další. Srovnání se týkalo základní tabulky odměn, což bylo jasně řečeno.

   máme povinnost udělat 100BH vlastního obratu, teď se neurazte, ale pokud jste byl v jakémkoli obchodě resp. obchodní firmě, za kterou považuji i firmu Amway, jelikož meritem věci je vždy odbyt vašich produktů a obrat vaší skupiny a vy osobně tyto produkty buď sám nepoužíváte, nebo neprodáváte tak Váš obchod nemůže nikdy fungovat…

   Milý pane, ale o tom přeci vůbec nevedeme spor. Já přeci nikde nezpochybňuji, že pro vybudování úspěšného obchodu je nutné znát vlastní zboží a být sám sobě nejlepším zákazníkem. Otázkou ale zůstává, proč Vám to firma NAŘIZUJE. Amway má veškeré obraty DOBROVOLNÉ, proč ne LR? Bonusy podmíněné vlastním obratem je totiž téma, kvůli kterému už některé tzv. MLM byly zavřeny jako pyramidové hry. Jde totiž o to, jaká je skutečná poptávka po zboží. Pokud jediný důvod, proč ho lidé kupují, spočívá v navázané obchodní příležitosti, jedná se o pyramidovou hru (viz např. Vemma). Proto věřím, že každý slušný MLM by měl mít bonusy nepodmíněné osobním obratem.

   Dále věnujte pozornost bonusům za naše 21% partnery v naší šířce, tak dámy a pánové naši 21% partneři se v žádném případě NIKDY nikam od svého sponzora „NEODLUPUJÍ“ a zůstávají navždy na svém místě, jelikož není absolutně fér, když jste takového manažera vychoval, aby se vám někam „odloupl“ ať je to kamkoli a z jakéhokoli důvodu, jelikož pro vás jako pro jeho sponzora je to vždy krajně nevýhodné a s firmou, která tak činí, bych naopak měl problém já.

   “Odloupnutí” jednadvacítky je terminus technicus používaný v hantýrce Amway, protože v tu chvíli se začínají uplatňovat pro výpočet odměn jiná pravidla. Tolik k Vašemu protestu – zřejmě jste to pochopil tak, že o skupinu přicházíte (což je případ, který skutečně může u některých MLM nastat). To tím ale nebylo myšleno.

   logicky si musíte uvědomit jednu zásadní věc a to, že pokud máte neaktivního partnera, který se registroval, s velkou slávou začal dělat MLM a po pár týdnech to vzdal, jelikož se rozbrečel po té co mu 5x někdo řekl NE /takové doufám jsem neměl jen já =)/ a tento člověk ale měl takové štěstí, že za svou jepičí MLM kariéru zaregistroval jediného člověka, který to pochopil a vyjede na 21% samozřejmě za spolupráce svého aktivního nadsponzora

   Ano, podmínku bočního obratu má u jedné větve i Amway a tam je to i principiálně v pořádku, přesně z těch důvodů, které uvádíte, ale také proto, že u jedné větve se Vám prostě nevyplatí dokupovat si kvalifikaci ze svého (bonus by byl menší než kolik byste utratil). Ale proč ho má LR i u 2 a u 3 větví? To byla ta pointa! Když, jak sám píšete, je víceméně automatické, že u třech větví máte zbytkový obrat (nemusí být vždy, že ano?), tak proč firma nevyplatí odměnu i člověku, který má 2 nebo 3 kvalifikované větve automaticky? Nebo člověk, který má v LR 3 jednadvacetiprocentní větve a 2000 B.h. měl taky jenom štěstí? Sám si protiřečíte, když na jedné straně píšete, že abyste měl 3 kvalifikované větve, musíte registrovat desítky dalších (což je pravda, ovšem není to záruka toho, že budete mít 4000 bodů bokem) a straně druhé obhajujete podmínku zbytkového obratu tím, že vlastně si tito lidé tento bonus nezaslouží, protože měli štěstí. A co lidi, kteří mají 3 jednadvacítky, 4000 bodů bokem a něco se v boční skupině stane a klesnou pod? To jsou lidé, kteří měli štěstí nebo smůlu? Já to vidím tak, že TOHLE jsou přesně ty rozdíly mezi Amway a LR (ale nejen LR)! Amway je o dobrovolnosti, LR o tom, že máte neustále nůž na krku, abyste nakupovali a nakupovali, protože neustále máte podmíněné výplaty bonusů osobním obratem. Říkám to léta a říkám to všem MLM: nepodmiňujte výplatu bonusů osobním obratem – tak ukážete, jaká je skutečná poptávka po Vašem zboží a že si ho lidé kupují opravdu kvůli užitné hodnotě a ne kvůli tomu, že museli, aby dostali bonus za skupinu, kterou vybudovali. Problém některých firem totiž je, že kdyby tam ta podmínka nebyla, spadnou jim obraty.
   Musím přiznat, že žasnu nad nadčasovostí audionahrávek zakladatelů Amway, kteří již v 70. letech minulého století přesně toto vysvětlovali (ohledně firem, které o sobě tvrdily, že jsou jako Amway, ale lepší, kladli otázku: “Chtějí Váš úspěch nebo Vaše peníze?”), a když pak následně přišla FTC s obviněním z provozování pyramidové hry, tak ten spor ustáli se ctí. I když se tehdy pravidla tvořila za pochodu, protože žádná legislativa neexistovala, tak je vidět, že ti dva chlapi věděli, jaké principy musí MLM splňovat, aby se nedal zneužít.

   že máte 3×21% v řadě a žádný zbytkový obrat a tudíž malý nebo žádný bonus to je hovadina, kterou může říct jen někdo, kdo MLM nikdy skutečně nedělal.

   Budete se divit, ale i takové lidi v Amway znám. A vsadím se s Vámi o co chcete, že pokud by v LR nebyla ta podmínka bočního obratu i pro 2 a 3 kvalifikované větve, tak je tam máte taky. Jistě, když Vám LR podmíní výplatu bonusu za 3 větve, tak mnozí z těch, kdo by u Amway měli menší zbytkový obrat, se přetrhnou a utratí ze svého tisíce, aby dohnali ten rozdíl, co jim chybí do 4000. Jenže jsme zase u toho, jaká je tedy jejich primární motivace ke koupi produktů: jeho užitná hodnota (MLM) nebo navázaná obchodní příležitost (pyramidová hra maskovaná prodejem produktu)?

   Co se týče našeho autokonceptu (…) Není vyjímkou, že u nás ve vozech Mercedes Benz jezdí i 70ti leté dámy a jestli to Vás nemotivuje tak mě tedy sakra =)

   Nijak jste nevyvrátil mou tezi, že autokoncept slouží jako další nůž na krku, aby lidé nakupovali. A abych odpověděl na Vaši otázku: ne, nijak mě nemotivuje jezdit v Mercedesu s nápisem LR.

   Dále uvádíte zcela lživou informaci o zasahování sponzorů či nadsponzorů do bonusů svých partnerů, toto není ani technicky možné a pokud má někdo nárok na vyplacení bonusu tak jej vždy dostal a vždy dostane, proti tomu se musím důrazně ohradit, tím jste mě docela vytočil!

   V pořádku, jste první, kdo se ozval. I mně to přišlo neuvěřitelné, ale jak píšu výše, uvedenou informaci mám ze dvou na sobě nezávislých zdrojů. Berme to jako tvrzení proti tvrzení – koneckonců jsem to nikde neuváděl jako FAKT, čili se těžko může jednat o lež. Pouze jsem psal, že “někteří lidé tvrdí” – a za tím si stojím. Ale abyste viděl, že chci být fér, upravil jsem text článku, aby to bylo jasnější.

   Dále používáte nesmyslné názvy produktů, které nikdy v nabídce firmy LR nebyly, nikdy jsme žádné produkty typu Professional Horse Active neměli, jelikož se věnujeme potravinovým doplňkům pro lidi nikoli pro koně =)

   Místo smajlíků se raději podívejte sem na stranu 127: http://en.calameo.com/read/001084226228e617504af
   Než se začnete někomu posmívat nebo ho obviňovat z toho, že používá nesmyslné názvy produktů, tak byste si měl ověřit fakta, tj. že v roce 2011 jste skutečně tento produkt nabízeli – a to i tady v Čechách, protože ceník, který mám k dispozici, je český.

   Co se týče certifikací, je pravda, že firma používá certifikaci od spol. Institut Fresenius, což je 150 let starý nezávislý institut /to znamená, že NEZÁVISLÁ skupina vědců mimo dosah LR kontroluje kvalitu našich produktů nikoli 2000 vnitřních kontrol, jak uvádíte, kde nikdo nebude žádné pochybení hrotit že =)/, a který zajišťuje nejtvrdší certifikace na čistotu a kvalitu produktů v Evropě a možná i dále.

   Je skutečně úsměvné, jak si představujete “vnitřní” kontrolu a jak “nezávislou”. Problém je jediný, laboratoře Amway jsou akreditované pro daný typ analýz. Z povahy akreditace nesmí upravovat výsledky a musí mít pro případ kontroly záznamy o veškerých šaržích i provedených analýzách. Software nedovoluje jakoukoli úpravu dat, čili Vaše představa o Amway laboratoři, která “nehrotí” pochybení je skutečně úsměvná.

   Jejich testováním projdou 1-2 produkty ze 100! Pokud neprojdete jednou, NIKDY nemáte možnost dělat reparát tento certifikát je natolik ceněný, že pokud jej na produktech máte tak je to ta TOP známka kvality minimálně v Evropě a nic víc není. Dále využíváme NEZÁVISLÉ kontrolní společnost jako je Dermatest, GSK, dále IASC a jsme členy VKE Kosmetikverband/asociace luxusních kosmetických značek/ atd, trochu si rýpnu, ale žádný podobný certifikát jsem na Vašich produktech nikdy neviděl? Že by obava z neúspěchu? To se omluvám, ale nemohl jsem si pomoci, to máte zpátky za to ovlivňování bonusů =)

   Toto tedy asi institutu Fresenius i všem těm ostatním nějak uniklo, že? http://www.potravinynapranyri.cz/Detail.aspx?id=15204&lang=cs&design=default&archive=actual&listtype=tiles
   Chybička se vloudila…
   Prosím Vás, nenafukujte ty Vaše certifikáty do nebes. Kdybyste kontrolovali všechny šarže ve vlastních akreditovaných laboratořích (jako Amway), tak byste vadnou šarži buď vůbec nevyrobili nebo byste ji odhalili včas a výrobek by se nedostal na trh.
   Mimochodem, věděl jste, že Nutrilite má vlastní certifikační orgán, který udílí certifikace farmám dodávajícím ty rostliny, které si Nutrilite sám nepěstuje? Ano, jejich kontrola jde tak daleko, že nepřipustí, aby způsob pěstování rostlin, ze kterých jsou vyrobeny jejich potravinové doplňky, byl neudržitelný a kladou na externí dodavatele stejné nároky, jako na sebe.

   Brutálně vykopnut z LR nikdo nikdy nebyl, firma má samo sebou nějaké smluvní podmínky, které je třeba ctít a dodržovat a pokud tak nečiníte, jste třikrát vyzván k zanechání tohoto jednání a pokud ani po třetí výzvě nejste schopen pochopit vážnost věci tak z firmy odcházíte, jiná možnost není a dobře vám tak =)

   Irene Furre, bývalá největší distributorka LR ve Švédsku, to zřejmě vidí jinak:
   http://stop-apax-partners-fraud.com/
   Psal jsem, že se obvykle snažím zjistit pohled obou stran, ale stanovisko společnosti APAX k tomuto případu se mi bohužel nepodařilo dohledat. Vzhledem k tomu, že evidentně víte více, mohl byste nám říct, čeho konkrétně se Irene Furre dopustila, že přišla o licenci LR? Mně jen přijde podezřelé, že vše nastalo s příchodem nového vedení.

   Reklamní slogany typu obrovská poptávka, vymakaný marketingový plán, vědci doporučující Vaše produkty apod. bez jakýchkoli doložitelných údajů či srovnání s jinými značkami nebudu komentovat.

   Chápu, že teď si to od většiny z vás slíznu, ale to nevadí. Nebudu na to dále reagovat myslím, že jsem se vykecal dost =). Jen Vás poprosím, buďte féroví, respektujte ostatní MLM poctivé firmy tak jako my respektujeme Vás /i když všude se najde nějakej debil, co vám zvedne tlak =)/

   Ale neslíznete, já jsem v pohodě, respektuji i jiné MLM firmy, pokud neoperují v šedé zóně mezi MLM a pyramidovou hrou. Své jsem Vám napsal, přeberte si to, jak chcete.

  • Avatar for Amway-Fakta Amway-Fakta | 9.2.2018 z 8:46 | Odpovědět

   Ještě jedna otázka. Píšete, že se Vám v LR podařilo vybudovat skupinu cca 500 lidí a že vyděláváte “téměř stejný měsíční příjem”, na kterém jste ve svém zaměstnání musel pracovat 15 let. Tohle mě opravdu zaujalo. Nemám představu, kolik procent dělá 500 lidí z celkového počtu distributorů LR tady v ČR, ale byl byste ochotný nám napsat, kolik taková skupina vydělává konkrétně a kolika lidem ve Vaší skupině se povedlo dosáhnout podobného výsledku, co se týče příjmu? Chápu, že je to Vaše soukromá věc, takže pokud nechcete, nemusíte odpovídat.
   A poslední otázka: je skutečně pravda, že mapu sponzorské linie vidí u LR jen lidé od určité úrovně výše? Jestli ano, vysvětlil byste nám, proč je tomu tak?

 19. Dobrý den, tvrzení o tom že za stejnou práci dostanete u Amway 3x méně peněz jsem já osobně nikdy neslyšel, neznám ani tak dokonale Váš marketingový plán jako vy ten nás jelikož mě to nikdy moc nezajímalo, takže to je otázka pro toho, kdo psal tu brožuru, o které mluvíte a kterou já jsem nikdy neviděl.

  K výši a porovnání dalších bonusů se nemá smysl vyjadřovat, objektivně by se musel udělat naprosto shodný příklad s naprosto stejnými obraty a liniemi atd., aby jsme se dobrali k nějakému smysluplnému a hlavně objektivnímu výsledku.

  K vlastnímu obratu Vám řeknu opět to samé, vlastní obrat slouží jen a pouze k tomu, aby se nevyplácely bonusy neaktivním partnerům a dostaly se spravedlivě k těm aktivním viz. moje předchozí vyjádření. Ta povinnost 100BH o které mluvíte v tom negativním slova smyslu, není přece vůbec žádný problém už vůbec ne ve výši pouhých 100BH jelikož produkty pro Vaši vlastní měsíční spotřebu ve vaší domácnosti, kde se lidé žijí a běžně fungují je mnohem vyšší to pro mě není argument, pletete do toho poptávku v tom obecném slova smyslu, která s tím vůbec nesouvisí.

  Pro zajímavost mi prosím vysvětlete, jak jste odměňováni za “odloupnuté” 21% partnery, toto bych si rád přečetl.

  Boční obrat je téma, které vás trápí v případě, že vaše strategie budování organizace stojí na neustálém registrování nových partnerů do jedné jediné linie, toto jsem už od člověka z Amway slyšel a pak máte pravdu, se Vám může stát, že máte 3×21% v řadě a žádný zbytkový obrat, toto je ale předmětem vaší osobní strategie tak jak Vás ji učí vaši sponzoři. Mě osobně to nepřijde efektivní, jelikož se tím připravujete o výši bonusu bez ohledu na to, zda a vůbec je a jak velký boční obrat nutný nebo není. Vždy platí pravidlo, že šířka dělá peníze, hloubka dělá stabilitu. A budovat organizaci v jedné nebo dvou nohách pod lidmi, kteří sami nechtějí, nemůže být dlouhodobě stabilní, dobrá vy svou prací takto vybudujete 21% linii, ale pokud v ní nebude leader tak tato linie nemá šanci na přežití. Takže pokud marketingový plán říká, že vedle 3×21% linií je třeba mít min. 4000 BH vedle, tak si samospotřebitele dáváte vedle a je to.

  Autokoncept není v žádném případě nožem na krku, autokoncept by byl nožem na krku pokud by byl povinný, což samozřejmě není, dokonce není ani nárokový, auto si vezmete v případě, že jej plníte a to tak, že stabilně a bezpečně, což je zaručeno schválením Vašeho organizačního manažera, který se pohledem na vaši historii přesvědčí zda je vaše organizace stabilní či nikoli, auto má na sobě znak LR jelikož jej firma LR platí a jelikož jej díky firmě LR máte, díky této značce jste vidět je to do jisté míry reklama vás samotných, která přitáhla do našich řad mnoho dalších úspěšných lidí, kteří následně také využívají autokoncept a mají své vozy se znakem LR a na to jsme hrdí stejně jako fakt, že jsme největším odběratelem vozů Mercedes Benz v Evropě a našich vozů jezdí po evropských silnicích několik tisíc! To že děláme MLM u této společnosti, nemusíme a nebudeme tajit.

  Co se týče vašeho tématu o zasahování do bonusů a vašemu vysvětlení, že si stojíte za někým, kdo vám to potvrdil, nemám co dodat, Vaše stránka se nazývá fakta, já v tom vidím spíše drby, ale chápu, že se Vám to do kontextu hodilo, také mám pár příběhů od důvěryhodných kolegů z Amway, ale toto nemám ve zvyku.

  Musím se omluvit za tvrzení o koňských produktech, je evidentní, že v některých zemích se to opravdu prodávalo, já to v ČR nikdy předtím neviděl.

  Co se týče produktu LR FEEDOM PLUS je pravda, že začátkem loňského roku se objevila vadná šarže tohoto produktu, která byla okamžitě stažena z prodeje, spol. LR se za pochybení omluvila, všem dotčeným zákazníkům byl produkt vyměněn, případně jim byly vráceny peníze. Ano jsme jen lidé a možná pokud budu také tak pečlivě pátrat a lustrovat web tak něco najdu i na Vaší straně, ale ani to nemám ve zvyku. Je potřeba dodat, že tento produkt nemá a nikdy neměl certifikaci Institut Fresenius, proto jej nemohli kontrolovat.

  Co se týče paní Furre, lidé kteří byli odejiti z LR ať už z jakékoli pozice, musí dodržovat stejné smluvní podmínky jako každý jiný LR partner, pokud tak nečiní, musí počítat s následky. Příběh paní Furre, ale neznám nikdy jsem o ní neslyšel. A věřím, že pokud budu opět lustrovat web tak najdu zástup nespokojených exAmway partnerů, jsou k dohledání k tomuto tématu celé webové stránky toto je ale opět naprosto mimo můj svět.

  Co se týče výše mého bonusu je malinko zábavné čekat, že jej budu uvádět veřejně na internetu na stránkách partnera Amway, s ohledem na to, že jsem před několika měsíci seděl s vaším kolegou, se kterým jsme přesně podobnou věc probírali a tento mi sdělil, že máte zakázáno ukazovat při prezentacích své bonusy tak jako to děláme my. Takže sorry jako, ale mohu vás pozvat na obchodní prezentaci našeho obchodu, kde můžeme vše do molekuly probrat a taky si přeměřit naše bonusy =)

  Víte, nechci Vám radit ale tendenční články jako někdo VS někdo zvládne psát každý a věřte mi, že vždy z toho vyjde lépe ten, koho zájmy jsou tímto článkem bráněny, pořád si stojím za tím názorem a ani vy mně nepřesvědčíte o opaku, že lepší je hledat věci, které nás spojují, a těch by, jsme našli jistě několika násobně více, než ty které nás rozdělují.

  Úspěšný den.

  Jarda

  • Avatar for Amway-Fakta Amway-Fakta | 9.2.2018 z 13:15 | Odpovědět

   Díky za odpověď.

   tvrzení o tom že za stejnou práci dostanete u Amway 3x méně peněz jsem já osobně nikdy neslyšel, neznám ani tak dokonale Váš marketingový plán jako vy ten nás jelikož mě to nikdy moc nezajímalo, takže to je otázka pro toho, kdo psal tu brožuru, o které mluvíte a kterou já jsem nikdy neviděl.

   Pokud chcete, mohu Vám poskytnout jméno člověka, který toto tvrdil, i celou prezentaci, kde mj. naleznete “pseudosrovnání” s jinými firmami přímého prodeje (Herbalife, FM Group, NWA,…). Prezentace nese název Team Academy – škola MLM, datum konání akce bylo 1.-2.3.2013, místo konání Vyškov hotel ALLVET. Prezentaci získal jeden distributor, kterého se partner LR (prý na úrovni 21%) snažil aktivně přetáhnout. Samozřejmě se mu to nepovedlo, protože dotyčný Amway distributor nemá v hlavě piliny. Tento článek byl sepsán, aby distributoři Amway, kteří se nikdy nezajímali o LR, byli schopni argumentovat na vašich prezentacích. Co s těmi informacemi udělají, je čistě na nich.

   K výši a porovnání dalších bonusů se nemá smysl vyjadřovat, objektivně by se musel udělat naprosto shodný příklad s naprosto stejnými obraty a liniemi atd., aby jsme se dobrali k nějakému smysluplnému a hlavně objektivnímu výsledku.

   Jeden takový příklad máte v článku spočítaný. Pokud na tom výpočtu spatřujete něco neobjektivního, prosím, rád si vyslechnu Vaše argumenty.

   K vlastnímu obratu Vám řeknu opět to samé, vlastní obrat slouží jen a pouze k tomu, aby se nevyplácely bonusy neaktivním partnerům a dostaly se spravedlivě k těm aktivním viz. moje předchozí vyjádření. Ta povinnost 100BH o které mluvíte v tom negativním slova smyslu, není přece vůbec žádný problém už vůbec ne ve výši pouhých 100BH jelikož produkty pro Vaši vlastní měsíční spotřebu ve vaší domácnosti, kde se lidé žijí a běžně fungují je mnohem vyšší to pro mě není argument

   Obhajujete neobhajitelné. Někdo odvede práci, ale jakmile jeden měsíc spadne s osobním obratem pod 100 bodů, tak ho připravíte o bonus, na který by jinak měl nárok. Vy toho člověka budete snad nutit nakupovat, i když bude v bezvědomí ležet na kapačkách v nemocnici?!
   Pusťte si toto video, ať vidíte, co to je spravedlivý systém:

   Content not available.
   Please allow cookies by clicking Accept on the banner

   pletete do toho poptávku v tom obecném slova smyslu, která s tím vůbec nesouvisí

   Tak tohle běžte vysvětlit americké Federal Trade Commission. 😀 Vás snad omlouvá jen neznalost legislativy. Poptávka po produktu NEPODMÍNĚNÁ navázanou obchodní příležitostí (která ji za určitých podmínek může výrazně zvýšit – povinné odběry, bonusy podmíněné osobním obratem nebo autoshippingem…), je klíčová pro rozlišení, zda se jedná o pyramidovou hru nebo o legální MLM. Proto nechápu, proč prostě LR nenechá nákupy dobrovolné, jako to má Amway. Vždyť přeci podle Vašich vlastních slov, když nebudete používat produkty, tak stejně nic nevybudujete, takže se firma nemusí obávat, že by vyplácela bonusy “neaktivním”, ne? 😉
   Tohle jsou přesně ty (na první pohled neviditelné rozdíly), které ale z Amway a těch rádoby MLM dělají něco úplně jiného.

   Pro zajímavost mi prosím vysvětlete, jak Amway odměňuje za “odloupnuté” 21% partnery, toto bych si rád přečetl.

   Vzhledem k tomu, že Váš plán do značné míry kopíruje odměňování Amway, tak velice podobně. Až na to, že boční obrat potřebujete pouze když máte 1 větev. Když máte 2 a více kvalifikovaných větví, boční obrat nepotřebujete a není zde ani povinnost nakoupit za 100 bodů. A trochu podrobnější informace psal do diskuze GG.

   Boční obrat je téma, které vás trápí v případě, že vaše strategie budování organizace stojí na neustálém registrování nových partnerů do jedné jediné linie

   Není pravda. Mně tu jde o princip, kdy na jedné straně někdo tvrdí, jak jste úžasnější, a distributoři Amway honem honem pojďte s námi do LR a na straně druhé jsou tu věci, které jasně ukazují, že skutečnost je úplně jiná.

   toto jsem už od člověka z Amway slyšel a pak máte pravdu, se Vám může stát, že máte 3×21% v řadě a žádný zbytkový obrat, toto je ale předmětem vaší osobní strategie tak jak Vás ji učí vaši sponzoři.

   Nevím s kým jste se bavil, ale se mnou zcela určitě ne. Tento tzv. stacking je považován za manipulaci marketingovým plánem a firma Amway ho přímo zakazuje.

   Takže pokud marketingový plán říká, že vedle 3×21% linií je třeba mít min. 4000 BH vedle, tak si samospotřebitele dáváte vedle a je to.

   Pořád to neřeší otázku, jestli je správné připravit člověka o bonus, když třeba jeho boční obrat klesne ze 4000 na 2000. Těch důvodů, proč obrat klesne může být celá řada. Ten člověk odvedl práci, firmě přinesl obrat třeba 3×210000, ale jeho odměna bude NULA?! Tohle chcete obhájit? Jak? Že měl štěstí, že zaregistroval 3 jednadvacítky? Já bych řekl, že v tomto konkrétním případě měl spíš smůlu, že je zaregistroval do LR. Samozřejmě, pokud přesně tohle zájemcům vysvětlujete hned na první schůzce a oni tomu porozumí a souhlasí, je to jejich volba. Ale dovolím si Vás upozornit, že mnozí z distributorů LR, se kterými jsem měl možnost se setkat, se o tomto háčku vůbec nezmínili, příp. po přímo položené otázce o něm ani nevěděli. 🙂

   Autokoncept není v žádném případě nožem na krku, autokoncept by byl nožem na krku pokud by byl povinný, což samozřejmě není, dokonce není ani nárokový, auto si vezmete v případě, že jej plníte a to tak, že stabilně a bezpečně, což je zaručeno schválením Vašeho organizačního manažera, který se pohledem na vaši historii přesvědčí zda je vaše organizace stabilní či nikoli

   Chtěl bych mít věštecké schopnosti Vašich organizačních manažerů a umět již u takto nízkých úrovní předvídat, která organizace je a která není stabilní. 😉 Takový dotaz: co když dotyčný z kvalifikace spadne? Přebírá za něj odpovědnost tento organizační manažer a začne mu platit splátky? 😉 To byl samozřejmě vtip, ale když už mu to podepsal…
   Jen tak mimochodem mě napadá: není tohle přesně ta situace, kdy někdo z uplinů může sáhnout na “bonus”? Jen mě tak napadlo, jestli ta informace, co se ke mně dostala a proti které jste tak ostře protestoval, nemohla vzniknout tak, že někdo z organizačních manažerů odmítl podepsat autokoncept někomu, kdo si myslel, že na něj bude mít nárok… No nic, to je váš problém, ne můj.

   auto má na sobě znak LR jelikož jej firma LR platí a jelikož jej díky firmě LR máte, díky této značce jste vidět je to do jisté míry reklama vás samotných, která přitáhla do našich řad mnoho dalších úspěšných lidí, kteří následně také využívají autokoncept a mají své vozy se znakem LR a na to jsme hrdí stejně jako fakt, že jsme největším odběratelem vozů Mercedes Benz v Evropě a našich vozů jezdí po evropských silnicích několik tisíc! To že děláme MLM u této společnosti, nemusíme a nebudeme tajit.

   Já chápu Vaši hrdost, ale nemyslíte si, že ti lidé se o svůj úspěch zasloužili neméně stejnou měrou (a třeba i větší), než LR? Proč jim tedy nedat raději peníze, ať si koupí auto, jaké sami chtějí a polepí si ho třeba jménem svého psa?

   Co se týče vašeho tématu o zasahování do bonusů a vašemu vysvětlení, že si stojíte za někým, kdo vám to potvrdil, nemám co dodat, Vaše stránka se nazývá fakta, já v tom vidím spíše drby, ale chápu, že se Vám to do kontextu hodilo, také mám pár příběhů od důvěryhodných kolegů z Amway, ale toto nemám ve zvyku.

   To není moje téma a už vůbec ne stěžejní. V článku jsou daleko podstatnější věci založené na faktech.

   Musím se omluvit za tvrzení o koňských produktech, je evidentní, že v některých zemích se to opravdu prodávalo, já to v ČR nikdy předtím neviděl.

   Přesto Vám to nezabránilo v tom, abyste mě osočil z toho, že používám nesmyslné názvy produktů a naznačoval, že lžu.

   Co se týče produktu LR FEEDOM PLUS je pravda, že začátkem loňského roku se objevila vadná šarže tohoto produktu, která byla okamžitě stažena z prodeje, spol. LR se za pochybení omluvila, všem dotčeným zákazníkům byl produkt vyměněn, případně jim byly vráceny peníze.

   Krásné. Tak to bychom Vám měli poplácat po ramenou, jak jste dobří, že jste okamžitě stáhli vadnou šarži a omluvili se, příp, jste vyměnili produkt nebo vrátili peníze? Vy děláte, jako kdyby to firma udělala z nějaké noblesy. Fakt je ale bohužel ten, že jí ze zákona nic jiného ani nezbývalo.

   Je potřeba dodat, že tento produkt nemá a nikdy neměl certifikaci Institut Fresenius, proto jej nemohli kontrolovat.

   Hmmm, a pročpak jej Institut netestoval? A kolik je vlastně těch produktů, které žádnou certifikaci nemají?

   Co se týče paní Furre, lidé kteří byli odejiti z LR ať už z jakékoli pozice, musí dodržovat stejné smluvní podmínky jako každý jiný LR partner, pokud tak nečiní, musí počítat s následky. Příběh paní Furre, ale neznám nikdy jsem o ní neslyšel.

   Přesto Vám to nebrání v tom, abyste zasvěceně hned šířil informace o tom, že Irene Furre porušovala smluvní podmínky firmy.

   Co se týče výše mého bonusu je malinko zábavné čekat, že jej budu uvádět veřejně na internetu na stránkách partnera Amway, s ohledem na to, že jsem před několika měsíci seděl distributorem Amway, se kterým jsme přesně podobnou věc probírali a tento mi sdělil, že máte zakázáno ukazovat při prezentacích své bonusy tak jako to děláme my.

   Úsměvné to možná je. Mně osobně přijde úsměvnější, že se zde dušujete, jak neporovnáváte LR s Amway, ale následně přiznáváte, že jste seděl před několika měsíci s distributorem Amway. Předpokládal bych, že když jste se dozvěděl, že dělá Amway, tak jste mu řekl: “Dělej to dál, je to super příležitost, do LR tě nebudeme přetahovat, protože když u nás pomůžeš 3 větvím na 21%, tak budeš muset plnit ještě další podmínky, abys vůbec nějaký bonus dostal.” A na řeči o Vašem bonusu, na ty jste zabrousili asi nedopatřením z jeho strany. 😉

   Takže sorry jako, ale mohu vás pozvat na obchodní prezentaci našeho obchodu, kde můžeme vše do molekuly probrat

   Děkuji, zabít čas umím i jinak a zábavnějším způsobem, než na prezentaci LR, kterou jsem již v minulosti mimochodem absolvoval. Například místo toho teď v zimě mohu jít ven a pozorovat, jak roste tráva. 😀 Věřte mi, že ani Vy byste na své prezentaci nechtěl mít prospekta, jako jsem já. 😉

   Víte, nechci Vám radit ale tendenční články jako někdo VS někdo zvládne psát každý a věřte mi, že vždy z toho vyjde lépe ten, koho zájmy jsou tímto článkem bráněny, pořád si stojím za tím názorem a ani vy mně nepřesvědčíte o opaku, že lepší je hledat věci, které nás spojují, a těch by, jsme našli jistě několika násobně více, než ty které nás rozdělují.

   Poučte prosím v tomto smyslu své kolegy, kteří se Vašeho názoru nedrží a díky kterým jste zde našel tento článek. Není mým cílem poškozovat poctivé distributory LR. Ale stejně tak nebudu nečinně přihlížet, když se někteří z nich snaží pomocí zmanipulovaných dat a zavádějících tvrzení přetáhnout distributory Amway (ale i jiných firem) do LR. Opakuji to znovu, nikdy jsem např. nezažil distributorku firmy Oriflame, že by se jakkoli pokoušela přetahovat distributory Amway. Proto tu o nich nemluvím jinak, než jako o férové firmě. A to jsou tu déle, než LR a je jich více, než vás. Takže až se Vám zase někdy nebude líbit, co se o sobě dozvíte, zameťte si nejdříve před vlastním prahem.

 20. Můj email máte, rád si tu brožuru prostuduji, děkuji. Až teď jsem ale pochopil, že v této diskuzi vlastně nejde o to si vysvětlit FAKTA, ale jde vlastně pouze o divadelní hru pro Vaše čtenáře =) Pak naše další debata postrádá smysl a je zbytečným žroutem času. Mohu tu argumentovat, oponovat, být slušný a pokorný, ale je to evidentně bráno jako slabost. Bohužel, ač máte za to, že se pletu a stejně jako vše ostatní zpochybníte, sjíždíte přesně do té kategorie lidí, proti které se tak vehementně vymezujete. Možná vám za to Vaši čtenáři zatleskají, bohužel tím věc a to důvod tohoto článku neřešíte, ale právě naopak.

  Úspěšný den

  • Avatar for Amway-Fakta Amway-Fakta | 9.2.2018 z 16:53 | Odpovědět

   Je mi líto, že to vnímáte takto, ale asi Vám nic jiného nezbývá. Já bych se spíš zamyslel nad tím, co je v tomto případě akce a co reakce. Píšete, že tím ten problém s Vašimi distributory nevyřeším – ale upřímně, jak to chcete řešit? Ostatně, nemyslím si, že bych měl já být ten, kdo má řešit neetické chování vašich distributorů. Neměla by to s nimi snad řešit firma LR? Vlastně jedno řešení si představit dovedu: kdyby se LR oficiální cestou distancovala od tvrzení svých partnerů a omluvila se za jejich jednání, případně by za takové jednání rušila licence, pak si dovedu představit, že by se situace vyřešila. Otázkou je, zda to firma udělá.
   Osobně ale nevidím nic špatného na tom, že lidi upozorním na “zádrhele”, které je v LR čekají a které se od většiny vašich partnerů nedozví. Raději, ať to zjistí hned, než když si to pak budou muset zjišťovat na vlastní kůži. Ano, můžete oponovat, že si mohli přečíst celý kariérní plán předem, ale ruku na srdce, kdo z nich dopodrobna rozuměl všem pojmům, když se s LR setkali poprvé.
   Nevím, jak to vnímají čtenáři, ale z mého pohledu jste nedokázal identifikovat v mém článku jedinou lež, přestože na začátku jste tvrdil, že lžu. Naopak jste byl usvědčen z neznalosti vlastních produktů.
   Na argument, jestli i distributor LR, který leží v bezvědomí na kapačkách v nemocnici, musí nakupovat, aby měl nárok na bonus za organizaci, kterou vybudoval, jste taktně nereagoval.
   Tohle jsou fakta, která vyplývají z brožury LR, ne z prezentace, kterou si pár nýmandů stvořilo jako evidentní pokus napakovat se na cizích MLM.
   Byl bych samozřejmě rád, kdyby tyto dezinformace již nikdo z LR distributorů nešířil, ale pokud Vy to neděláte, pak se nemáte čeho bát. Lidé sem přijdou, přečtou si článek a diskuzi a pak si řeknou: o čem to tu ten admin píše – vždyť mně pan Jarda nalil ve všem čistého vína, všechno, co admin tvrdí o jejich marketingovém plánu, na Jardově prezentaci zaznělo, takže mi nic nezamlčel. A navíc jsem od něj žádné pomluvy na Amway neslyšel. A v tu chvíli si získáte dva obdivovatele – Vašeho prospekta a mě.
   Hezký den a moc se na mě nezlobte – není proč. Jen jsem za Vás trochu podrobněji vysvětlil Váš kariérní plán, aby ho lidé lépe chápali ve všech souvislostech. 😉

   • Avatar for Pozorovatel Pozorovatel | 8.3.2018 z 0:59 | Odpovědět

    Osobne jsem byl pritomen jako registrovany clen LR na skolenich pana Sokola. Pan Sokol nekolikrat verejne hanil a spinil firmu Amway a ukazoval grafy o tom, jak diky Cine je jednicka, ale nebyt ji, tak amway neni tam kde je. Kdyz jsem se ohradil, ze tohle se nedela, bylo mi receno pani z LR, ze firma neruci za pana Sokola a ze on je jen prodejce jejch vyrobku. Je skvele, jak lidem tvrdi, jak se vyrabi konzentrat z pomerance, ale kdyz se mu opet jeho postup vyvratil, byl hruby a nevybiravy. On se koncentrat vyrabi tak, ze se vymacka stava z pomerancu, necha se castecne zbavit vody a presne mnozstvi vody, ktere byl koncentrat zbaven, je pak opet doplnen. Pan Sokol lidem na skolenich vtlouka nesmysly o tom, ze se stava z pomerancu vodou redi. Jeho kolegyne, ktera o kosmetice nevi lautr nic, dokaze na skolenich tvrdit, ze nikdo jiny parfemovane rady nevyrabi, jen LR. Kdyz se pani reklo, ze Dior a jiny takoveto rady maji, opet se ohradila, ze to neni pravda, pritom ja nekolik let pro Dior pracoval. Dale vyklada lidem, ze se SPF ve vyrobcich po naneseni na plet scitaji, tzn. ze kdyz si date krem se SPF 15 a pak make up opet s 15, mate na sobe spf 30! Coz je blbost! To, ze se na skolenich “lekarem” panem Sokolem veterinarem vykladaji lidem veci, ze vase vyrobky leci a jsou to “leky”, je hranice, kdy muze byt pruser, nebot prohlaseni, ze doplnek stravy nebo aloe vera gely leci, je v rozporu s legislativou. A presto hojne tyto argumenty na skolenich pouzivate. Je mi lito, ale jako nestranny pozorovatel jsem byl znacne rozcarovan a rozhodne bych nebyl ochoten spolupracovat s nekym, kdo mi lze nebo rika nepravdy ci nema ani paru o trhu.

    • Avatar for Amway-Fakta Amway-Fakta | 8.3.2018 z 10:23 | Odpovědět

     Mockrát děkuji za reakci, je vidět, že se nejedná o ojedinělý případ, ale spíše o strategii distributorů LR – pomluvit konkurenci a pak přetáhnout neinformované lidi do své skupiny. Takže tu máme další lež:
     Amway by prý nebyla tam, kde je, kdyby nebylo Číny? Pán by se měl asi naučit odčítat. I kdybychom odečetli obrat v Číně (poslední reportovaná hodnota v dolarech z roku 2016 představovala 2,57 miliardy USD), tak zbytek světa dělal 8,8-2,57=6,23 miliardy USD. To je pořád více, než ve stejném roce dělala světová dvojka v přímém prodeji, firma Avon (ale včetně Číny). Takže další prokázaná lež. 😀
     Také děkuji za to, že jste se s námi podělil o Vaši zkušenost s nekalými obchodními praktikami, které někteří distributoři LR používají (ovšem nepochybuji, že pan Jarda Vám hbitě vysvětlí, že to tak určitě není a že tu pomlouváte). 😉
     Jen připomínám, že pokud by někdo z distributorů LR chtěl reagovat, bude mu to umožněno – samozřejmě za podmínky, která je řečena výše, tj. že odpoví na výše položené otázky. 😉 To jen pro pořádek, aby tato podstatná informace nezapadla.

 21. Avatar for Amway-Fakta Amway-Fakta | 9.2.2018 z 17:22 | Odpovědět

  A ještě ten odkaz na prezentaci LR, na základě které vznikl tento článek (jako heslo pro stažení použijte e-mailovou adresu přesně v tom tvaru, jak jste ji zadával sem):

 22. Avatar for Amway-Fakta Amway-Fakta | 9.2.2018 z 17:28 | Odpovědět

  Ještě bych se přeci jen zeptal na jednu zajímavou věc, když už tu máme někoho z LR. Na stránce:
  https://www.lrworld.com/cz/obchodni-model/pribehy-uspechu/lr-jako-hlavni-zamestnani/
  jsem si všiml, že LR příležitost je nabízena jako zaměstnání. Opravdu ke své činnosti nepotřebujete IČO nebo se jedná o nějaké nedorozumění?

 23. Stále mi nepřišla ta brožura.

  • Avatar for Amway-Fakta Amway-Fakta | 9.2.2018 z 20:44 | Odpovědět

   Brožuru si můžete stáhnout na této stránce, odkaz ke stažení máte o pár komentářů výše. Pokud nebude fungovat, dejte mi vědět. Budu Vám vděčný za případné okomentování výtvoru Vašich kolegů. Zajímá mě zejména to, jak hodnotíte jimi prezentované informace a zda považujete jejich způsob budování LR byznysu za férový a poctivý.

 24. Brožura nejde stáhnou můžete mi ji poslat mailem?

  • Avatar for Amway-Fakta Amway-Fakta | 10.2.2018 z 10:55 | Odpovědět

   Zkuste to nyní. Opravil jsem e-mailovou adresu, kterou jste měl uvedenou u původních komentářů (ta tečka navíc se mi tam taky nezdála).

 25. Možná to skutečně opticky vypadá, že méně bodů na 21% je lepší. Ale, než Jardo přijdete zase ze stejným argumentem, tak si představte, že vám tady před pár lety bude argumentovat distributor již zaniklé firmy NWA, kde na 21% bylo stejně jako v LR 12000 bodů. 1b byl 0,5 eura ( 13,- Kč ). To znamená obrat na 21% pouze 156.000,- budete i teď tvrdit, že NWA má lepší marketing, než LR, protože dosáhnout 21% je rychlejší? 21% v Amway potřebuje vytvořit obrat 420.000,- a do této skupiny bude vyplacen bonus 88.200,-. Ten se podle bonusové tabulky rozdělí mezi distributory. V LR se na 21% ( 210.000,-) vyplatí 44.100,-. A v NWA pouze 32.760,-. Tak a teď je otázka, co chci. Být 21% nebo vydělávat peníze? A druhá věc je, udělat v Amway 100 bodů i když je za jeden bod více, než v LR, nemusí být mnohem víc práce, než udělat 100 bodů v LR. To by platilo jen v případě, pokud by obě firmy měli absolutně stenou šířku nabídky. Ale o tom psal dost podrobně již admin. Každopádně oceňuji Jardovu snahu argumentovat a držím mu palce, protože dělat LR a pracovat na svém byznyse, je lepší, než pracovat na byznyse někoho jiného. Z mého pohledu je síťový marketing nejlepší způsob jak dát lidem naději pro jejich sny, Amway je v tom jednička, ale mé sympatie mají i ostatní poctivé mlm.

 26. Avatar for Amway-Fakta Amway-Fakta | 10.2.2018 z 20:35 | Odpovědět

  Jardo, inspiroval jste mě a já si zkusil spočítat 2 reálné příklady, jaké by byly reálné bonusy u LR při stejném obratu a struktuře jako v Amway. Zklamu Vás, pro oba případy mi vyšlo, že u Amway vyděláte více, než byste vydělal u LR (v tom lepším případě to je u Amway o cca 17% více). A teď pozor! Počítal jsem, že obrat v LR a v Amway je stejný, ovšem pochybuji, že s omezeným sortimentem, jaký máte v LR, byste jich tam byl se stávající skupinou schopen dosáhnout.* Rovněž jsem neuvažoval případy, kdy u některých Vašich produktů je bonusový základ nižší než cena bez DPH. Takže stále nechápu, odkud vzešla ta informace, že Amway vyplácí za stejnou práci 3x méně peněz, než LR.
  Počítal jsem se všemi bonusy podle Vaší brožury a nemyslím si, že bych někde udělal chybu, ale abych Vám nekřivdil, pro jistotu se zeptám: když budete mít v LR přímou linii na 21% a máte zbytkový obrat vyšší než 12000b, tak v manuálu máte uvedeno, že dostáváte 7-10% z obratu 21% (podle počtu 21% větví). Ale když např. jedna z těch Vašich přímých 21% větví bude mít pod sebou třeba další jednadvacítku/y (pro jednoduchost uvažujme pod ním jen 2 větve, jednu na 20000b a jednu třeba na 10000b, a nulový osobní obrat), tak dostáváte 7-10% z kolika bodů? A jak je to, když ty dvě větve pod Vaší přímou jednadvacítkou mají 20000 a 15000 bodů?

  * O tomto mě přesvědčuje mj. i fakt, že jste se zde představil jako JTM, tedy Junior Team Manager. Podle vlastních slov se Vám podařilo vybudovat organizaci asi 500 lidí, jenže skupinový obrat na JTM je 12000 bodů/1 měsíc a 6 bonusových linií. Vlastní obrat 250 b podle vlastních slov plníte s dostatečnou rezervou. Evidentně jste ale ještě nedosáhl Týmového manažera (3 měsíce po sobě 16000 bodů nebo 1x 21% linie a 4000 zbytkový objem a 8 bonusových linií). Podle Vašich vlastních slov zbytkový objem není problém, počet bonusových linií předpokládám, že také ne, takže zřejmě žádnou 21% linii nemáte, protože jinak byste už měl 16000 bodů celkový obrat. Takže z toho, co jste zde napsal, mi vychází, že Váš rekordní měsíc byl někde mezi 12000 a 15999 body. S 500 lidmi? Obrat v cenách bez DPH (resp. bonusový základ) 210000 až 279983 Kč? To je na jednoho 420-560 Kč. Znovu se mi tím potvrzuje můj názor, že obraty u Amway se dosahují daleko jednoduššeji (díky šíři sortimentu), protože když se podíváte na průměrný obrat Amwayáka, zjistíte, že je podstatně větší, a nemusí to být jeho rekordní měsíc.
  (samozřejmě vycházím z toho, že jste nám tu říkal pravdu)

 27. Jarda:
  Za tuto dobu se mi podařilo vytvořit organizaci, která čítá něco málo přes 500 lidí a tato organizace mi za tři roky práce generuje téměř stejný měsíční příjem, na kterém jsem ve svém zaměstnání musel pracovat 15 let!

  Mohu se zeptat, na jaké pozici v zaměstnání jste (jste byl) a v jakém oboru? Mít skupinu o pěti stech lidech je pěkné, ale celkový obrat skupiny a procentuální rozdíl je věc druhá.

 28. Dobrý den. (ničím nepodložené spekulace o mé osobě smazány) Pojďme si tedy zcela objektivně a nezpochybnitelně porovnat jak na tom skutečně jste. Ať toto divadlo ukončíme.

  Zcela reálný příklad z běžné praxe:

  Paní Alexandra je několik let registrovaná u spol. Amway, miluje své produkty, které používá a v malé míře i dále prodává udělala vlastní obrat ve výši – 4.386,-Kč.

  Dále buduje svou organizaci a tak pod ní:

  Franta a jeho team udělali obrat za 41.217,-Kč
  Lenka 2.370,-Kč
  Lucie 417,-Kč
  Zdeněk 5.327,-Kč
  Láďa 121.777,-Kč
  Iva 276.289,-Kč
  Petra 13.926,-Kč
  Eda 4.729,-Kč
  Helena 2.040,-Kč
  Pepa 49.937,-Kč
  Irena 1.256,-Kč
  Franta 3.975,-Kč

  Jaký bonus přijde paní Alexandře za tuto její práci a organizaci?? Veškeré druhy bonusů mi prosím detailně popište a rozepište vč. bonusů navazujících/nefinančních/, abych je mohl porovnat s vaším marketingovým plánem a překontrolovat váš výsledek.

  Děkuji za anonymní odpověď na veřejných stránkách.

  • Avatar for Amway-Fakta Amway-Fakta | 11.2.2018 z 11:57 | Odpovědět

   Nejprve bych Vás chtěl upozornit, že jste v posledních několika komentářích neodpověděl na jedinou otázku, a to nejen mně, ale i ostatním čtenářům. Samozřejmě Vás nebudu nutit, ale snad byste to mohl udělat kvůli případným čtenářům, aby to nevypadalo, že je Vám nepříjemné, dát mi za pravdu.

   A nyní již k Vašemu příkladu: Máte tam 2 Franty, předpokládám, že jsou to 2 odlišné osoby. Dále jste nenapsal, kolik toho paní Alexandra prodala, takže maloobchodní marži zanedbám. Vzhledem k číslům se domnívám, že jste tento příklad vzal z vlastní zkušenosti z LR, protože celkový zbytkový obrat paní Alexandry ve výši 14363 bodů ji kvalifikoval na plnou odměnu ze skupiny paní Ivy (7% z 276.289,-Kč). Stejně tak 7 kvalifikovaných linií (z nich 1-2 s odřenýma ušima) a vlastní obrat ve výši 250 bodů ji jen tak tak kvalifikovaly na JTM. Je pozoruhodné, že paní Alexandře, ač je jednadvacítka v LR (dokonce s jednou kvalifikovanou linií), se stále nedaří prodávat produkty (viz “v malé míře i dále prodává”), přestože je podle Vašich slov “miluje”. Pro mě je to jasný vzkaz, že když pro jednadvacítku je těžké naučit se prodávat výrobky LR, nechtěl bych být v kůži začínajícího partnera. Otázkou navíc zůstává, jestli by měla 250 vlastních bodů, kdyby to nebyla podmínka pro dosažení JTM, příp. 100 vlastních bodů, kdyby to nebyla podmínka výplaty bonusu.

   Takže si nejprve pojďme rozebrat, na jaké odměny se paní Alexandra kvalifikuje u LR.* Je to Bonus z vlastního a skupinového obratu + Mimořádný bonus za jednu linii. Vzhledem k tomu, že nemá 8 bonusových linií, má smůlu, Manažerský bonus ji zřejmě mine. Je sice pravda, že podle manuálu má na manažerský bonus právo mj. i “každý LR partner s přímou 21% linií, který dosáhl celkového zbytkového obratu nejméně 12.000 BH”, což by paní Alexandra splňovala, ale poznámka pod odstavcem “Jak to funguje” opět podmiňuje jeho výplatu 8 bonusovými liniemi (viz věta “3% manažerský bonus je vyplácen LR partnerovi s min. 8 bonusovými liniemi”) a navíc by paní Alexandra přišla o případný Polo Bonus (viz dále). Stejně tak může zapomenout na Hloubkový bonus (má jen jednu 21% linii) a na všechny další bonusy (Top hloubkový bonus, Roční bonus).

   Dále se paní kvalifikovala jako JTM. I když o prsa čínské gymnastky, protože požadovaný vlastní obrat ve výši 250 bodů evidentně musela dokoupit ze svého (má přesně 250,63 bodů), aby jí neutekla kvalifikace. Eda i Zdeněk měli zjevně dobrý měsíc, protože mají 270,23 bodů a 304,40 bodů, takže paní Alexandra má 7 kvalifikovaných linií. Hurá! To by sice mohlo znamenat, že dostane příspěvek na pomalovaného Volkswagena Polo, jenže podle Vašich vlastních slov jí to zřejmě Organizační manažer nepodepíše, protože Zdeněk i Eda možná ještě nedělají dostatečný obrat, aby ta kvalifikace byla stabilní.** Ale i kdyby ano, bude se jednat o příspěvek 4600 Kč na operativní leasing s tím, že paní Alexandra je teď “správně” “motivovaná”, aby všechno, co se nepodaří ve skupině (např. u Edy a Zdeňka) obhájit, dotovala ze svého. To všechno samozřejmě platí jen v případě, že se nekvalifikovala na Manažerský bonus, protože pokud ano, sebere jí leasing větší část tohoto bonusu. Takto to vidím já.

   Rovněž se paní Alexandra musí modlit, aby se Láďa s Pepou současně nezbláznili a neudělali každý 12000 bodů, protože pak by jí celkový zbytkový obrat klesl na 4551,03 bodů. V tu chvíli si paní Alexandra musí hlídat, aby všichni ostatní obhajovali, protože když jí zbytkový obrat klesne pod 4000, tak nemá nárok na žádný mimořádný bonus. Ovšem možná jí bude stačit 200 EUR za seminář bonus jako kompenzace za to, že firmě ve 3 větvích přinesla obrat 696.286 Kč. 😀 Dobrej kšeft, ale jak říkám, ne pro mě. 😉

   A co se týká peněžního bonusu, na který má paní Alexandra nárok: ať počítám, jak počítám, u Amway jí přijde o cca 11,3% více, než u LR.*** U LR jste na to vyčerpali 2 typy bonusů, u Amway na to stačil jeden. V případě, že by se paní Alexandry náhodou týkal i Manažerský bonus (znovu opakuji, že podle jednoho z možných výkladů brožury tomu tak není), byl by její bonus u Amway o 4,7% nižší, než u LR, ale vzhledem k tomu, že neodpovídáte na otázky, tak se odpověď asi nedozvíme. V tom případě jste u LR vyčerpali 3 bonusy, u Amway na to celé stačil stále jen jeden typ bonusu.
   U Amway jsem neuvažoval případný slevový kupón pro paní Alexandru, protože by v tu chvíli neměla osobně 100 bodů, ale 99,89. Pokud jsem se spletl ve svých úvahách ohledně bonusů u LR, budu vděčný, když mě opravíte, případně doplníte. Amway bonusy počítat umím (troufám si říct, že celkem obstojně), takže tam od Vás kontrolu nepotřebuji. 😉

   To by tedy byly základní bonusy z marketingového plánu (tedy z garantované součásti odměňovacího systému, jehož případné změny musí odsouhlasit rada distributorů Amway).

   A nyní aktuální GIP bonusy u Amway (tedy negarantovaná složka odměn, která se vypisuje začátkem fiskálního roku a může se tedy měnit): pokud pomůže paní Alexandra Pepovi zvednout obrat v Amway o 62,71 bodů a sama se alespoň trochu naučí prodávat, pak jí sice malinko klesne odměna za jeho větev (ze 7491 Kč na 6323 Kč), protože Pepa se v tu chvíli kvalifikuje na vyšší úroveň, ale Amway jí v rámci GIP programu pošle dalších 11500 Kč, příp. 23000Kč, podle toho, o kolikátý kvalifikační měsíc se jedná. V tu chvíli se LR nechytá ani s manažerským bonusem. I kdybyste ho v LR dostali, odměna u Amway bude v tu chvíli stále o 17%-39% vyšší!

   Jak to vychází Vám?

   Podotýkám, že jsem při výpočtu v případě Amway raději s ohledem na Váš kardiovaskulární systém nezohledňoval realitu, a to je, že paní Alexandra by velmi pravděpodobně se stejnou skupinou v Amway dosáhla díky širšímu sortimentu většího obratu (nebo chcete-li to vzít z opačného hlediska – u Amway by jí na stejný obrat, jaký jste uvedl Vy, stačila menší skupina – viz průměrné obraty na distributora u LR a Amway zmíněné v článku, zdroj: directsellingnews.com). Rovněž jsem neuvažoval, že bonusový základ není u některých výrobků LR roven ceně bez DPH (nebo se snad od té doby, co byl sepsán článek, něco změnilo?). Stejně tak jsem neuvažoval, co se stane, když chudák paní Alexandra bude mít bouračku a nedosáhne u LR v tomto měsíci 100 bodů (to by ji LR za její smůlu ještě “potrestala” nevyplacením bonusu?).

   Dostanu tedy teď odpověď na otázku, kde se podle Vás vzala informace, že Amway vyplácí za stejnou práci 3x méně peněz? Prezentaci Vašich kolegů, kde je tento nesmysl uveden, jste si doufám už stáhl, viděl jste, jak Vaši kolegové plivou na konkurenci, tak bych očekával, že se od nich budete hlasitě distancovat. Zatím to ale spíš vypadá, že se mi snažíte dokázat, že měli pravdu (na mou výzvu, abyste se od nich distancoval, mlčíte a místo toho se mě snažíte zkoušet z výpočtů).

   * pro výpočet použit poměr uvedený ve Vaší brožuře: 1 BH = 17,5 BZ a pro zjednodušení budu uvažovat, že jste sem psal bonusové základy, nikoliv obraty v cenách bez DPH – to by totiž výpočet vyšel asi hůře
   ** vzhledem k tomu, že neznám přesné podmínky, za kterých jednotliví OM podepisují autokoncept, nemohu vyloučit, že by se paní Alexandra na základě nějakých jiných “zásluh” mohla kvalifikovat 😉
   *** v případě Amway pro výpočet uvažován aktuální poměr B.h./O.o. a opět “obraty”, které jste uvedl, jsem položil rovné O.o. (stejně jako v případě LR)

   • Avatar for Pozorovatel Pozorovatel | 8.3.2018 z 21:49 | Odpovědět

    To je luxusni !! Klobouk dolu. Ovšem na jejich skoleni jim pan Sokol stále říká věci o kterých tu pan Jarda stále mluvi.

 29. Avatar for Amway-Fakta Amway-Fakta | 11.2.2018 z 21:28 | Odpovědět

  Pro Jardu:
  Abyste nemusel hledat ty otázky, na které jste neodpověděl, tak Vám je tu sesumíruji:

  1. Chcete nějak opravit či doplnit mé úvahy ohledně výpočtů LR odměn paní Alexandry?
  2. Opravdu ke své činnosti nepotřebujete IČO (na oficiálních stránkách je nabízena LR příležitost jako zaměstnání) nebo se jedná o nějaké nedorozumění?
  3. Je skutečně pravda, že mapu sponzorské linie vidí u LR jen lidé od určité úrovně výše? Jestli ano, vysvětlil byste nám, proč je tomu tak?
  4. Měl člověk, který v LR registruje 3 jednadvacítky a nemá celkový zbytkový obrat 4000 BH, prostě jen štěstí, že je zaregistroval, a tudíž je v pořádku, že nedostává Mimořádný bonus, když např. v Amway by ve stejné situaci bonus dostal? Jinými slovy: považujete za správné, že člověk, který firmě zprostředkuje obrat ve výši 630.000 Kč/měsíc ve třech(!) větvích nemá nárok na nic se zdůvodněním, že měl jen štěstí?
  5. Kolik z LR produktů nemá žádnou certifikaci (jako např. LR Freedom Plus)?
  6. Nemohla situace, kdy OM nepodepsal někomu nárok na autokoncept, způsobit, že to dotyčný vnímá tak, že mu někdo z uplinů může sáhnout na “bonus”?
  7. Když se Vám nelíbí můj článek, který poukazuje na nekalé praktiky některých LR distributorů, jaké řešení situace, kdy Vaši distributoři lžou o podnikatelské příležitosti Amway (i o dalších firmách přímého prodeje), ve zjevné snaze přetáhnout distributory těchto firem do LR, byste si představoval? Mám mlčet, aby lidé nevěděli, že tito vaši partneři lžou? Považujete za špatné, že jim chci sdělit pravdu?
  8. Souhlasíte s prezentací, která uvádí, že Amway vyplácí za stejnou práci 3x méně peněz? Jak hodnotíte informace prezentované Vašimi kolegy a považujete jejich způsob budování LR byznysu za férový a poctivý?
  9. Když např. jedna z těch Vašich přímých 21% větví bude mít pod sebou třeba další jednadvacítku/y (pro jednoduchost uvažujme pod ním jen 2 větve, jednu na 20000b a jednu třeba na 10000b, a nulový osobní obrat), tak dostáváte 7-10% z kolika bodů? A jak je to, když ty dvě větve pod Vaší přímou jednadvacítkou mají 20000 a 15000 bodů?
  10. Je něco, co byste na článku opravil?

  Dotazy od dalších čtenářů:

  1. Na jaké pozici v zaměstnání jste (jste byl) a v jakém oboru?
  2. Představte si, že vám tady před pár lety bude argumentovat distributor již zaniklé firmy NWA, kde na 21% bylo stejně jako v LR 12000 bodů. 1b byl 0,5 eura ( 13,- Kč ). To znamená obrat na 21% pouze 156.000,- budete i teď tvrdit, že NWA má lepší marketing, než LR, protože dosáhnout 21% je rychlejší?

  To jen pro případ, že byste na ně přeci jen chtěl odpovědět.

 30. Pozn. admin: Následující komentář používá zavádějící srovnání. Autor zčistajasna předpokládá, že paní Alexandra, jejíž bonus chtěl spočítat, dosáhla nyní dalších bonusů za rychlý start sebe a svých kolegů (tzv. Power Start Bonus a Mentor Bonus). V původním zadání však samozřejmě nic takového nezaznělo, tyto informace doplňuje pan Jarda postupně a navíc zamlčuje, že Power Start Bonus je jednorázový a zamlčuje také kvalifikační podmínky, které jsou nastaveny tak, že jich s největší pravděpodobností dosáhne pouze malé procento partnerů LR. Ponechávám celé znění komentáře vyjma chybných spekulací o mé osobě, aby si čtenáři mohli udělat lepší obrázek o zaslepenosti některých partnerů LR.

  Dobrý den, anonymní komentátore, nejsem překvapen, že jste mne začal díky FAKTŮM cenzurovat, čekal jsem, kdy se nepohodlná FAKTA začnou nehodit =)
  (pozn. admin: jediné, co jsem smazal, byly Vaše pokusy stočit tuto debatu z LR a Amway na mou osobu)
  Opět jsem velmi pobaven vašimi úhybnými manévry =) Dostal jste jednoduchý příklad a i když tvrdíte, že vám výpočet bonusů jde “celkem obstojně” reálnou částku jsem se bohužel nedozvěděl. Nevadí, začínám si zvykat. Chápu, že se zdráháte jej veřejně přiznat, stejně jako vaší totožnost, protože co kdyby náhodou byl tento bonus opravdu mnohem nižší, že! =) A přesně tak to i je vzhledem k % rozdílům, které jste se odvážil přiznat! Vaše vtipná analýza našeho marketinkového plánu je vážně kreativní, Vaše procentuální rozlišení, které vychází z evidentně přibližně vypovídající částky, kterou u Amway Saša dostane, jste ale jaksi evidentně opomněl uvést, možná jste nechtěl, možná máte neaktulání brožuru, že jako aktivnímu sponzorovi se vás týkají další dva bonusy a to Power Start Bonus a Power Mentor bonus, které Vám zvyšují již tak velmi slušný bonus o dalších až 850 EUR! Manažerský bonus se samozřejmě paní Alexandře vyplácí také!
  (pozn. admin: pokud neuvažujeme jednorázové bonusy, pak je to tak, jak jsem psal výše, že příjem u Amway je vyšší o 17-39%, podle toho, o který kvalifikační měsíc se jedná)
  Takže bonus u LR vyšší o 5%, který jste již přiznal /ale i tak se mi zná nízký/ si citelně navyšte.
  (pozn. admin: Zřejmě jste se přehlédl. To byl dílčí výpočet, který neuvažoval další pravidelné bonusy z Amway GIP programu. Ale pokud budete chtít uvažovat těch 850 EUR v případě LR, budeme uvažovat u Amway také všechny jednorázové bonusy GIP, které paní posbírá cestou na 21%? Nebo budeme uvažovat pouze peníze, které dostává pravidelně? Vyberte si, nemám problém ani s jednou variantou. Ať tak nebo tak Vám nikdy nevyjde, že byste vypláceli na odměnách 3x více, než Amway.)
  Takže se dostáváme na částku /rozdíl/, kterou můj kardiovaskulární systém opravdu ovlivňuje, ale jinak, než by jste jistě čekal =)
  (pozn. admin: ano, když jednorázový příjem úzké skupiny partnerů LR budete vydávat za pravidelný měsíční příjem všech – mám na mysli těch 850 EUR – pak ano, asi se Vám rozbuší srdce. Jen bych si dal pozor, aby nedošlo další měsíc k infarktu myokardu, až Vám přijde normální bonus)
  Nehledě na další benefity jako jsou firemní vozy kromě VW Polo také Mercedes Benz s výhodami uvedenými výše i když budete správně oponovat, že při vyplácení manažerského bonusu příplatek na vůz odpadá, kdy ale nadále využíváte výhod jako zvýhodněná cena, zimní kola zdarma, servis zdarma atd., počítá se s tím, že při tak vysokém bonusu jste schopen přežít i bez něj =)
  (pozn. admin: Dobře, že jste zmínil novou brožuru. Zapomněl jste ale zmínit, že příspěvek na auto se JTM snížil ze 4600Kč na 3660 Kč. Hezké, začínám asi chápat ty negativní reakce bývalých partnerů LR.)
  luxusní dovolená atd.
  (pozn. admin: ano, luxusní dovolenou jsem neuvažoval ani v případě Amway, protože jste u paní Alexandry zapomněl specifikovat, že by se na ni kvalifikovala. Mám to chápat tak, že všichni JTM se kvalifikují na luxusní dovolenou? Pokud ano, nechť si LR opraví brožuru.)
  O kolik přesně je tedy tento bonus vyšší než u Amway, se tu ale z logických důvodů nikdy nedozvíme, že =) Jestli jsou to násobky, si nedovedu představit, bylo by to pro Vaši firmu tristní.
  (pozn. admin: Vzhledem k tomu, že ve 3 případech ze 4 vyšel bonus u Amway vyšší, a pouze v jednom případě – když jsme záměrně nechali distributora Amway pár bodů pod kvalifikací na další odměny – vyšel u LR o necelých 5% vyšší, tak opravdu nevím, o jakém vyšším bonusu u LR to mluvíte; a to vůbec neuvažuji, že u LR se musíte rozloučit s bodovou hodnotou za telefonování, energie, krkovičku, kuře, máslo, mouku, sůl, cukr, kaiserky, zmrzliny, prací prášek a za spoustu dalších věcí… takže si dovedu představit, jak by asi vypadal obrat se stejnou skupinou. 😀 ale malou korekci tu provedu: když jsem počítal reálné bonusy u LR, jeden bonus, na který by v jednom případě vznikl nárok, mi unikl, takže rozdíl vyšel o něco menší, ale opět ve prospěch Amway. Hodnotu jsem v původním komentáři upravil. Nic to ale nemění na faktu, že i tak by byl příjem u Amway vyšší. :D)

  Co se týká výčtu dalších otázek, nezlobte se, ale na hloupé, drzé nebo úhybné a balastní otázky nesouvisející s tématem nemám čas ani chuť reagovat, zejména na osobní otázky typu, kde jsem pracoval nebo pracuji aby se šťouralo za kolik =))) To je vtip??? Vy se mi nehodláte ani představit, ale chtěli by jste skoro PIN k mému bankovnímu účtu??? =)))) To je úlet pánové.

  Co se týče té powerpointové neoficiální prezentace, kterou zpracoval bůh ví kdo a bůh ví proč jsem shledal, kromě zcela adekvátního porovnání bonusové tabulky jen pro vás tu zásadní infarktovou informaci “AMWAY vyplácí 3krát méně za stejnou práci”, kvůli tomu tento zcela tendenční, nepřesný a chvílemi bulvární článek vznikl. Snažil jsem se trpělivě spočítat pravdu, ale není vůle anonyma dobrat se skutečného FAKTU o který celou tu dobu jde! Mimo jiné je tam dále uvedeno, že si platíte 200 – téměř 2 tisíce za semináře?? To jako Vážně?? Nicméně toto vyrovnaného člověka s 20 ti letou praxí v MLM přeci nemůže rozhodit. (spekulace o mé osobě smazány)

  S ohledem na tyto FAKTA jsem se rozhodl dále této diskuze NEÚČASTNIT. Nemám na to čas ani chuť se s podobným typem člověka bavit. Budu teď jistě masivně cenzurován, ale s tím se počítá. Vy ostatní máte můj respekt i nadále.

  (spekulace o mé osobě smazány)

  Opět jsem se přesvědčil o tom, že jsem u správné firmy mezi správnými lidmi a za skvělých podmínek, které by mi Amway nebyla za stávajících podmínek schopna nabídnout a za toto utvrzení vám děkuji.

  Úspěšný den.

  (pozn. admin: podrobněji jsou Jardovy pseudoargumenty rozebrány níže)

  • Avatar for Amway-Fakta Amway-Fakta | 12.2.2018 z 14:45 | Odpovědět

   Krásné. 😀 Ovšem zapomněl jste nám sdělit několik dost podstatných informací, které opět musím doplnit já:
   Těch “až 850 EUR” za Power Start Bonus máte pouze jednou. Ano, v Amway také máme za dosažení některých úrovní jednorázové bonusy, ale s těmi jsem nepočítal. Jednorázový bonus beru jako něco navíc, ne jako něco, na čem stojí a padá celá příležitost. Rovněž jste nám zatajil, že se tyto bonusy týkají pouze lidí, kteří stihnou kvalifikaci do určité doby po registraci (JM na to má 1 měsíc a získá 100 EUR, M na to má 4 měsíce a získá 250 EUR a JTM na to má 6 měsíců od registrace a získá 500 EUR, vše jednorázově). Stejně tak u Vašeho mentor bonusu jsou další podmínky, které jste nesdělil.
   Ve svém příkladu jste nikde nesdělil, že by paní Alexandra byla takto rychlá, ani to, zda se pod ní někdo kvalifikoval na Power Start Bonus. Kromě toho, i kdyby tomu tak bylo, tak s největší pravděpodobností 2 z těch bonusů získala již dříve, takže mi přijde trochu zavádějící, počítat tyto peníze do jejího současného příjmu. To bych i já mohl paní Alexandře započítat všechny odměny z GIP programu, které posbírala po cestě. Takto se ale milý pane nesrovnává. Možná Vás to takto naučili v LR, ale to jen ukazuje, že ten článek, který Vás tak rozpaluje do běla, byl potřeba.

   Komické je, že celý tento program se nápadně podobá programu Fast Track, který Amway evidentně měla dříve než Vy, a který byl nahrazen atraktivnějšími odměnami z GIP.

   Seznam otázek, o kterých Vy prohlašujete, že jsou hloupé, drzé nebo úhybné a balastní, tu bude viset nadále, aby si čtenáři mohli udělat obrázek o tom, na co se mohou zeptat a co je u partnerů LR považováno za tabu.

   O kolik je bonus u Amway vyšší jste se ode mě dozvěděl, přestože tvrdíte, že ne. Předpokládám, že když jsem popsal postup výpočtu u LR (tj. které bonusy jsem uvažoval) a následně uvedl procentuální odchylku pro příjem u Amway, neměl by být pro člověka, který umí bonus LR spočítat (což byste snad měl být), žádný problém dobrat se k příjmu u Amway. Ovšem pokud Vás na ZŠ nenaučili procenta, tak ano, přiznávám, může to být pro Vás nepřekonatelný problém.

   Od Vašich kolegů jste se nedistancoval. Ale já už aspoň chápu, proč Vaše firma není členem Asociace osobního prodeje.

   K autokonceptu snad jen jediné: jedná se o operativní leasing (tuším, že i s omezenými kilometry?). Tak se netvařte, jako byste to auto vlastnili. A o “spokojenosti” (dnes již bývalých) partnerů LR, kteří se kvalifikovali na autokoncept, jsem si na facebooku přečetl víc než dost. 😉

   Z Vašeho komentáře jsem smazal veškeré (chybné) spekulace o mé osobě. Považujte si to klidně za cenzuru. Od člověka, který se neumí distancovat od svých kolegů-lhářů, je mi to jedno.

   Prozradím Vám jedno: kdybyste se distancoval od výroků svých kolegů na adresu jiných MLM firem, přiznal byste, že nebudují svá podnikání poctivě a zařídil na LR, aby tito lidé byli zbaveni svých licencí, byl jsem ochoten tento článek následně stáhnout minimálně do doby, než bych se setkal s tímto jednáním Vašich partnerů znovu. Stylem vedení diskuze jste mě ale přesvědčil, že podle Vás na straně partnerů LR žádná chyba být nemůže, nebo se nepřipouští. Pokud je to tak, nemůžete se divit, že takovéto články vznikají.

  • …Co se týká výčtu dalších otázek, nezlobte se, ale na hloupé, drzé nebo úhybné a balastní otázky nesouvisející s tématem nemám čas ani chuť reagovat, zejména na osobní otázky typu, kde jsem pracoval nebo pracuji aby se šťouralo za kolik =)))…

   A nebyl jsi to náhodou TY, kdo se jako PRVNÍ zmínil o TVÉM zaměstnání??
   Zde cituji z tvého komentáře:
   Za tuto dobu se mi podařilo vytvořit organizaci, která čítá něco málo přes 500 lidí a tato organizace mi za tři roky práce generuje téměř stejný měsíční příjem, na kterém jsem ve svém zaměstnání musel pracovat 15 let!
   Tak TY sem zatáhneš zmínku o svém zaměstnání, a pak se ti nelíbí, když se tě na něj někdo zeptá? Opravdu pěkná logika. 😀 😀 😀 😀 Víš, mě celkem nezajímá jméno firmy, u které jsi dělal. Je mi ukradené, kolik jsi měl napsáno na výplatní pásce – ale jestli nechceš, aby se tě někdo ptal, na jakou pozici jsi to dotáhl, tak by jsi se zmínkou o ” měsíčním příjmu po 15ti letech” neměl chlubit.

   • Dle toho jak to tají, (možná se za to také i stydí) by šlo usuzovat, že to dotáhl až na doplňovače zboží v Tescu 😀 😀 😀

  • Avatar for Amway-Fakta Amway-Fakta | 12.2.2018 z 15:56 | Odpovědět

   Přeci jen ještě jedna věc – v brožuře z roku 2016 jste měli uvedeno, že roční příjem JTM je cca až 650.000 Kč. Když už jste mě navedl na tu novou brožuru, ve které jsou všechny ty úžasné (jednorázové) bonusy, dokázal byste vysvětlit, proč je tam nyní na této úrovni uveden příjem o 20000 NIŽŠÍ? A to JTM není samo, u Platinového organizačního manažera je rozdíl těchto “až” částek 3.2M. Děkuji.

  • “Nicméně toto vyrovnaného člověka s 20 ti letou praxí v MLM přeci nemůže rozhodit.”

   Ty se snad zdáš! Na nepravosti, že by měl být zvyklý??? Jako když někdo něco ukradne, tak je to dle tebe v pořádku, protože ten soudce co ho soudí už je 20 let v oboru a už by měl být zvyklý a zločince tedy osvobodit…? Určitě by bylo lepší, kdyby jsi zůstal tam co jsi teď a raději se ani nepřibližoval k Amway, protože by nám hrozilo tvou přítomností rapidní snížení průměrného IQ 😀

 31. Ještě mě napadly doplňující otázky:

  …jsme hrdí stejně jako fakt, že jsme největším odběratelem vozů Mercedes Benz v Evropě a našich vozů jezdí po evropských silnicích několik tisíc!..

  Můžete mi říct, proč LR raději nedá peníze, aby si distributoři mohli koupit auto (značku auta) podle vlastního výběru?

  Proč je pro výplatu odměn podmínka POVINNÉHO nákupu 100 BH? Souhlasím s tím, že by distributoři měli znát své produkty. Ale proč ty nákupy LR nemá dobrovolné jako Amway?

  S ohledem na tyto FAKTA jsem se rozhodl dále této diskuze NEÚČASTNIT. Nemám na to čas…
  Dáváš se na zbabělý útěk vždy, když dojdou argumenty? A výmluvy na nedostatek času mi přijdou jako novodobá nemoc /asi nějaká epidemie 😀 /.

  Pokud se tu objeví nějaký jiný distributor LR – možná by nám na ty otázky mohl odpovědět. Od Jardy se to asi nedozvíme.

  • Avatar for Amway-Fakta Amway-Fakta | 12.2.2018 z 17:49 | Odpovědět

   Zavedeme tedy pro pana Jardu jednoduché pravidlo. Kvalifikační podmínka pro zveřejnění jeho dalších komentářů bude, že nejprve odpoví na otázky, které dosud ignoroval (netrvám na odpovědích na otázky týkajících se jeho osoby, ale na ostatních ano). Pokud se nekvalifikuje, nebudou jeho další komentáře zveřejňovány.
   Nebaví mě neustále se na něco dotazovat a být neustále ignorován. Takovou “diskuzi” si může pan Jarda uplatňovat na své partnery.

 32. Avatar for Amway-Fakta Amway-Fakta | 12.2.2018 z 17:57 | Odpovědět

  Vy ostatní máte můj respekt i nadále.

  V LR se zřejmě respekt projevuje ignorováním i neosobních otázek, které Vám ti, koho respektujete, pokládají. Skutečně originální výklad slova “respektovat”. 🙂

  Např. GG se zeptal zcela k věci na otázku ohledně NWA a Vy jste ho totálně ignoroval. Já měl věcné dotazy ohledně marketingového plánu, mapy sponzorské linie, atd. Opět ignorováno a označeno Vámi jako hloupé, drzé nebo úhybné a balastní. Víc nemám, co bych dodal.

  Vlastně mám – vzpomeňte si na slova pana Buksy o komunikaci mezi lidmi: “Co bych chtěl já, kdybych byl na jeho místě, ode mě teď slyšet? A to udělejte.”
  Lidé Vám tu položili otázky. Myslíte si, že opravdu chtějí slyšet, že jejich otázky jsou hloupé, drzé, uhybné a balastní? Nebylo by třeba vhodnější napsat: “Promiňte, mám špatné zkušenosti se zveřejňováním osobních údajů na Internetu, tak jistě pochopíte, když Vám odpovím pouze na otázky ohledně LR a své soukromí si ponechám pro sebe”? Pak byste mohl odpovědět na otázky k tématu a věřím, že by ani náhodou nedošlo k tomu, k čemu došlo teď – že jste si tu všechny poštval proti sobě.

  Váš vymahač odpovědí alias “cenzor”. 😛

 33. teda admine, smekam pred tebou 🙂

  Mam licencii od zacatku Amway na Slovensku. Po cca trech letech aktivniho (a uspesneho) budovani jsem si “odskocil” na necelych 20 let do obycejneho zivota 🙂 (mam porad tu samou licencii, jen jsem, jak rika jeden oblibeny cros-sline “v biznisu jenom byl” 🙂 Pred pul rokem jsem zacal opet s aktivitou a sam jsem ze sebe prekvapen, s jakym klidem prochazim mezi tim vsim, co potkavam, temer zadne reakce mne nerozhazi. Za tech 20 let zamestnani i klasickeho podnikani jsem ale zazil lecos, tak to bude asi i tim. Presto obdivuji tvoji trpelivost, slusnost a odbornost, s jakou tady argumentujes a komunikujes.

  To, co jsi tady predvedl s Jardem, bylo tak poutave cteni, ze jsem nedokazal od toho odejit, byl jsem zvedav, az kam se to dostane a jak dlouho to vydrzis :)) Ja bych se mu uz davno, sice klidne a slusne, ale podekoval a skoncil. 🙂

  A musim rict, ze jsem rad, ze to takhle delas. Preji i nadale pevne nervy 🙂

  • Avatar for Amway-Fakta Amway-Fakta | 13.2.2018 z 1:34 | Odpovědět

   Díky za slova uznání. Já mu jen chtěl dát šanci, aby obhájil způsob, jakým jeho kolegové vystupovali proti Amway a dalším MLM, nebo aby se od nich jasně distancoval. Nepovedlo se ani jedno, ani druhé, ale myslím, že aspoň bude z této diskuze jasné, že argumenty, které tito lidé používají při svých (nutno podotknout, že u přemýšlejícího člověka neúspěšných) pokusech o přetahování distributorů Amway do LR, jsou lživé.
   Jinak, to není z mé strany ani tak o trpělivosti. Mě to baví, mám to jako odreagování. 😀

 34. Díky adminovi za super práci, kterou odvádí.

  Jardo, mrzí mě vaše zaslepenost. Zpočátku totiž vaše příspěvky vypadaly celkem dobře. Místo konstruktivního jednání se raději distancujete, na nic neodpovíte. Byl jste hodněkrát vyzván ke korekcím, doplnění, vysvětlením. Jediné co jste udělal, bylo ponižování doložitelných faktů.

  Možná kdyby jste investovali více do vzdělání, lépe byste zvládal své emoce. Možná, kdyby byli distributoři vedeni k tomu, aby více investovali do svého vzdělávání, více by ho respektovali. Poukazovat na cenu seminářů je nevyzrálost. Dříve jsem si také říkal, že je to nesmysl. Nyní vím, že to nesmysl není a je velmi důležité, když už se chce někdo vzdělávat, aby vědomě investoval jak čas tak i peníze, jinak to lidi prostě vážně neberou a i když zaplatí tak se najdou jedinci, kteří stejně přestože jedou x kilometrů daleko, investují peníze, čas, tak pak popocházejí v předsálí nebo před hotelem Voroněž.

  Pojďte s námi bojovat za kvalitní informace na internetu. Zodpovězte prosím otázky, na které se vás slušně ptáme. Neděláte to jen pro sebe, ale také pro vaše lidi. Každý potřebuje dobrý příklad, a vaše odpovědi a postoje z pozice lídra vaší skupiny jsou velmi důležité. To jistě víte.

 35. Avatar for Amway-Fakta Amway-Fakta | 24.2.2018 z 21:18 | Odpovědět

  Standa: Respektuji Váš názor, byť jsem jej (z důvodu porušení pravidel pro komentáře) nezveřejnil. Nicméně bych se Vás rád zeptal, zda byste mohl odpovědět na otázky, které Váš kolega nechal bez odpovědi. Lživá obvinění si prosím nechte od cesty, stejně jako odkazy na stránky náboženských fanatiků, kam si autor píše komentáře pod různými jmény. Bohatě postačí, když se budete držet tématu a tím je srovnání Amway s LR a odpovíte za využití ověřitelných informací na výše položené otázky. Jen bych chtěl připomenout, že já rozhodně nebyl první, kdo s myšlenkou srovnat obě firmy přišel. Proto dost dobře nechápu Vaše rozhořčení.
  Připomínám, že celý tento článek vznikl jako reakce na pokusy partnerů LR přetáhnout distributory Amway do Vaší firmy pomocí lživých argumentů. Nevím, jestli tuto praktiku schvalujete, já ne. A je mi úplně jedno, jestli se jedná o LR, Nu Skin nebo jakýkoli jiný MLM. Za sebe se domnívám, že místa je tu dost pro všechny a takovéto parazitování na práci jiných lidí snad není nutné. Toto je můj názor, za kterým si stojím, a pochybuji, že by ho kdokoli dokázal změnit.
  Tento článek jsem sepsal pro Amway distributory, které Vaši partneři manipulují pomocí lživých srovnání naší firmy s tou Vaší. Cílem článku bylo odhalit, kde se LR partneři dopustili chyby a ukázat, proč jejich argumenty byly lživé. Nechte prosím na lidech, ať po přečtení mého článku posoudí pravdivost argumentace mé i Vašich partnerů – tj. zda opravdu může LR za stejnou práci vyplácet 3x více peněz než Amway, nebo zda se jedná o účelovou manipulaci, která má sloužit k přetažení Amwayáka do LR. Já tvrdím, že se jedná o manipulaci. Co tvrdíte Vy?

 36. Avatar for Amway-Fakta Amway-Fakta | 25.2.2018 z 9:14 | Odpovědět

  V zájmu zkrácení diskuze, která stejně nikam nevede, tentokrát zveřejňuji Standův příspěvek spolu s mými reakcemi. Standovy “argumenty” jsem nijak nepromazával, pouze jsem je rozdělil do citací.

  Standa napsal: Zaprvé nejsem u LR

  Ve Vašem komentáři, který přišel ze stejné IP adresy jako ten Jardův, a který porušoval pravidla, jste psal, že firmu LR znáte, že nejste tlačen do práce a že jste spokojen s výrobky. Pokud jste zákazník, pak nechápu, proč by Vás měl partner LR tlačit do práce a proč byste tuto samozřejmost měl považovat za výhodu. Z toho jsem vydedukoval, že jste spíše v pozici partnera LR a patrně se domníváte, že kdybyste byl distributorem Amway, bude Vás někdo tlačit do práce. Zřejmě se domníváte, že můžete lidi dotlačit k úspěchu. To je ale Váš problém, nikoli problém Amway.

  Standa napsal: za druhé chcete debatovat, ale cenzurujete moje prispevky jako za normalizace a delal jste to i panovi predemnou

  Přečtěte si prosím pravidla pro komentáře. Když je budete dodržovat, zveřejním i Vaše příspěvky.

  Standa napsal: takze sektarsky manyry by tu byly, co se nehodi tak se vymaze, coz odpovida informacim na webech ktere jste nezverejnil.

  Skutečně, odkazy na weby náboženského fanatika, vyznavače učení sekty Branhamistů, kterému bylo x-krát prokázáno, že lže (zdroj 1, zdroj 2, zdroj 3 a mnoho dalších), a který maže příspěvky distributorů Amway, aby tato skutečnost náhodou nevyšla najevo, a místo toho si píše do diskuzí pod různými nicky, aby to vypadalo, že kritiků Amway je hodně, zveřejňovat nebudu. Odpusťte. Tento server má název “Amway-Fakta”, nikoli “Amway očima náboženského fanatika” nebo “Amway-žvásty”. Používejte věrohodné zdroje a uvidíte, že Vaše komentáře budou zveřejněny. Mimochodem, trochu zjednodušujete pojem “sektářské manýry”. Pokud jediné, co máte v ruce, je, že jsem Vám smazal Váš předchozí komentář, pak Vás bohužel zklamu, to běžně dělají všechny seriózní internetové diskuze, které chtějí přimět uživatele, aby dodržovali pravidla. Takže se vrátíme k pravidlům pro komentáře – dokážete identifikovat jediný bod, který nese znaky sektářství? Nebo jste jen zaslepený hněvem, že jsem si dovolil Vám smazat Váš komentář, a jen jste to tak plácnul?

  Standa napsal: Moralizujete tu lidi z ostatnich mlm, ale chovani lidi z Amwaye je nekolikanasobne horsi, vypada to trochu pokrytecky, nemyslite??

  Nemyslím si to. Mně nikdy nic špatného lidi z Amwaye neudělali, takže nechápu, proč by měli být horší. Ani Vy jste své tvrzení dosud ničím nepodložil. Naopak, jak ukazuje tento článek, partneři LR lžou o podnikatelské příležitosti Amway, když tvrdí, že Amway vyplácí za stejnou práci 3x méně peněz. S Vaším kolegou Jardou jste jistě ve spojení (píšete ze stejné IP adresy), takže Vám může poskytnout prezentaci, kterou si zde zcela jistě už stáhl. Vzhledem k tomu, že ani jeden z vás nedokázal, že by tato informace byla pravdivá a namísto toho se oba snažíte stočit řeč na mou osobu, tak předpokládám, že tímto přiznáváte, že to jsou lži.

  Standa napsal: Sam nejste ani schopen se priznat, kdo vubec jste, stydite se za amway, ze to chapu.

  Nechápete vůbec nic. Fakt, že nehodlám sdělovat svou identitu kdejakému anonymnímu vyšinutému člověku na internetu (nebrat prosím osobně), neznamená nic jiného, než že si chci uchovat soukromí. Za druhé – nechápu, proč bych se měl stydět za Amway, když jsou to právě LR partneři, kdo tu byli usvědčeni ze lží.

  Standa napsal: Udelejte si poradek v hlave pane a stejne mezi svejma lidma a pak se poustejte do podobnych debat.

  Milý pane, na svém blogu se budu pouštět do debat s kým uznám za vhodné, ne s tím, s kým Vy mi to laskavě povolíte. Pořádek ve své hlavě si dělat nepotřebuji, já na rozdíl od Vás dokážu rozlišit, co je čestné jednání, a lži partnerů LR rozhodně nepadají na hlavu mou či Amway distributorů. To je věc, ve které si musí udělat pořádek firma LR (např. tak, že je za podobné chování vyrazí). Pokud nad tím přivírá oči, nemůžete se divit, že pak vznikají takovéto články.

 37. Avatar for Amway-Fakta Amway-Fakta | 25.2.2018 z 15:06 | Odpovědět

  Vzkaz pro partnery a zastánce LR:

  Pokud chcete, aby byly vaše další příspěvky zveřejněny, pak buď přiznejte, že partneři LR lhali o tom, že Amway za stejnou práci platí 3x méně peněz, nebo předložte nezvratný důkaz, že mluvili pravdu. Jednoduché a myslím, že vůči čtenářům této diskuze to tak bude fér.

  Jakékoli další vaše komentáře nebudou zveřejněny do té doby, než k tomuto bodu (kvůli kterému celý tento článek vznikl) zaujmete jasný postoj.

  Jinými slovy: od této chvíle vám nebude dovoleno stáčet řeč jinam. Říkejte si tomu třeba cenzura, normalizace, sektářství, pokrytectví a já nevím jak ještě, je mi to jedno. Pokud se nedokážete postavit k problému čelem a odpovědět na jasnou otázku ohledně prokazatelných praktik partnerů LR, je jakákoli další diskuze s vámi zbytečná.

 38. Avatar for Amway-Fakta Amway-Fakta | 25.2.2018 z 15:24 | Odpovědět

  Vzkaz pro Standu: za Mirkem do Kavkovy klidně jeďte, ale zklamu Vás, mě tam nenajdete. 🙂 Pokud nedokážete rozlišit pojmy “majitel domény” a “administrátor”, je mi Vás líto. A přesně kvůli takovýmto “detektivům” zůstávám anonymní. 😀
  Kromě toho, navrhovat, že si to s domnělým autorem stránek vyříkáte osobně, jen dokazuje, že v ruce nemáte nic, protože pokud byste měl, už dávno byste to předložil tady. Nevím, co jiného byste si chtěl vyříkávat. Nebo to snad měl být pokus o vyhrožování? Otázka zní jasně a Vaše mlčení mluví ještě hlasitěji. Zřejmě si neuvědomujete, že svou neochotou přiznat, že partneři LR lhali, děláte této firmě medvědí službu. 😉

 39. Avatar for Pozorovatel Pozorovatel | 8.3.2018 z 1:09 | Odpovědět

  Jako pozorovatel a registrovany LR (jiz ani nenakupuji) bych se chtel pana Jardy zeptat na tech 100bh

  Proc mam nakupovat, abych dostal svoji odmenu za odvedenou praci, kterou jsem nekdy v minulosti vykonal? Selsky rozum mi rika, ze makam a privedu 5 lidi do LR, pak najednou se rozhodnu, ze nenakoupim, protoze nic domu nepotrebuji, ani nejsem schopen nakoupit, protoze jsem mesic na zaslouzene dovolene, ale moje skupina o 5 lidech neco udelala. Po uzavreni mesice (ktery konci posledni den v pracovni den, ne jako u amway ve 24:00 h posledniho dne mesice), tak protoze jsem nenakoupil, nedostanu bonus, ktery mi patri. To mi prijde jako dooost pod pas! Ale je to fakt, ktery u LR tak funguje! Je to pry motivace, abych makal, vysvetleni pro to, ze bez prace nejsou kolace… spise nuceni k tomu, abych nakupoval, i kdyz treba nechci nebo nemusim nebo nemohu …

 40. Mě se vždycky nejvíc líbí, jak si to ty distributoři sami obhajují, že je to nutné, aby museli nakupovat, že to tak dělají všichni, že by jinak firma neměla obraty a tak podobně ……….A když už je tak profláklé, že musejí odebírat, tak čas od času někteří distributoři firem Hunca Life, Tiande a podobně prohlásí, že u nich se odebírat nemusí……. Ale když si pak pročítáte obchodní podmínky tak se jasně píše, že pro nárok na vyplacení odměny je třeba objednat produkty v hodnotě 100 bodů 😀

 41. Avatar for Dušan Navrátil Dušan Navrátil | 10.3.2018 z 2:18 | Odpovědět

  To Soptik21: Ahoj, prosím Tě, taky se k Tobě dostalo to Tiande? Ten MLM z Ruska? Furt s tím otravujou na Facebooku, jsou vlezlí jako vši… a popřípadě jakej máš na to názor či zkušenost? Díky za odp. D.

  • Distributoři TianDe často lákají lidi na snadno vydělané peníze. No bodejť by také ne, když mají produkty jasně předražené, viz. jejich odměna ve výši 54% za prodej zboží zákazníkovi. Když jsem chtěl doložit kvalitu produktů, certifikáty, klinickými studiemi, záruku spokojenosti apod, byl jsem “odbyt” certifikáty SZU (Státní zdravotní ústav) s tím, že dokládají kvalitu. Myslel jsem si, že SZU alespoň něco testuje, aby prokázala kvalitu, ale bylo mi sděleno, že nic netestují, že jen vyhodnotí suroviny obsažené v produktu zaslané výrobcem a na základě toho pak zhodnotí zdravotní nezávadnost… Toť vše! 🙂 Ničeho jiného jsem se nedočkal, záruku spokojenosti nemají… Když jsem se letmo zmínil, že některé firmy mají podmínky, které by mohly zavánět pyramidovými hrami, okamžitě mi bylo sděleno, že TianDe není žádná pyramida, že je to MLM a že o tom nic nevím a nerozumím tomu. 😀 Přičemž jejich bonusová faktura obsahuje kolonku s názvem “bonus za nábor”, čili je to jasné a ani sami distributoři neví, v čem to vlastně jsou 😀 Další věcí je, že TianDe se tváří jako úžasná firma s “kvalitní” Tibetskou kosmetikou… Tibet je sice část Číny, ale produkty si TianDe nechává vyrábět u několika ryze čínských firem, u kterých, vzhledem k vysoké maloobchodní marži, si to nechávají vyrábět za zlomek ceny… všechny tyto výrobní firmy jsou na východě Číny, blízko Hong-kongu více jak 1000km (vzdušnou čarou) vzdáleného od Tibetu. 😀

 42. Avatar for Dušan Navrátil Dušan Navrátil | 13.3.2018 z 16:43 | Odpovědět

  To Soptik21: Díky moc za informace. Je však pravda, že hodně lidí přesvědčivě argumentuje, že to zázračně funguje. Jedné paní prý i dokonce po tom zmizel podbradek, miminka to léčí od atopických ekzémů, pomáhá to narovnat odstáté uši. Nedělám si legraci, tohle lidi v těch komentářích píšou. Hledal jsem nějaké oficiální stránky a našel jsem je pod ruskou doménou. Smutné je to, že vím i o pár VPA, kteří byli dlouho na školícím systému a pustili se do toho “MLM” …

  • Rádo se stalo 🙂 u těch lidí by se dalo říci, že “víra hory přenáší” 😀 neexistují žádné klinické studie, ale hlavně, že protizákonně deklarují zdravotní účinky…

   A jak tu ME nebo někdo řekl…
   Co se stane, když někdo odejde od Amway a přejde do jiného MLM?
   .
   .
   .
   .
   .
   .
   stoupne průměrné IQ u obou firem 😀 😀 😀

 43. Dobry den, nahodou jsem narazil na tenhle clanek a i kdyz uz je pravdepodobne diskuze k nemu davno mrtva, zarazilo me, bohuzel, v jakem nenavistnem duchu byla vedena.
  Kazdopadne jenom z matematickeho hlediska me zaujal priklad hned na zacatku clanku ohledne porovnani vyplacenych odmen pri obratu 120 000Kc. Je to zajimava matematicka hricka, ale myslite, ze byste mohli uvest, jak by to srovnani dopadlo pri obratu napr. 220 000 Kc? Pro jednoduchost muzete pocitat taky s tim, ze je obrat rovnomerne rozdelen mezi 4 vetve.
  Dekuji a preji Vam hezky den.

  • Avatar for Amway-Fakta Amway-Fakta | 1.10.2019 z 18:08 | Odpovědět

   Víte, tomu nenávistnému tónu se nemůžete divit, když distributoři LR tvrdí o Amway zjevné nesmysly. 🙂 Váš příklad, i když si zjevně myslíte, že jste mě “dostal”, jen ukazuje, že ten, kdo si tu hraje s čísly, jste Vy. Během dneška sem dodám graf, aby se všichni mohli přesvědčit, jestli skutečně LR vyplácí více peněz, než Amway. Ve stručnosti – v celém rozsahu tabulky odměn je to právě Amway, která vede v naprosté většině modelových příkladů. Pokud se bavíme o výdělcích v řádu 10000 Kč a více, tak v případě LR existuje jen velice omezený úsek (do kterého jste se – že by “náhodou”? – trefil), kde LR vyplácí více, ale rozdíl rozhodně není trojnásobný, jak se snaží distributoři LR přesvědčovat nezasvěceného posluchače. Pohybuje se cca v rozsahu 11-30%. Naopak v ostatních případech je příjem od Amway podstatně větší (až o 64%). Jak říkám, během dneška se zde objeví graf a jsem velice zvědav, jaká bude Vaše reakce na něj.

   • Avatar for Amway-Fakta Amway-Fakta | 1.10.2019 z 19:15 | Odpovědět

    A nyní tedy již slíbený graf. Zde je graf rozdílů odměn vyplácených společností Amway vs. LR Health & Beauty po započtení GIP programu (jak správně poznamenává GG níže):

    Rozdíl odměn Amway vs. LR po započtení GIP programu

    A zde je graf výdělků podle dosaženého obratu (pro modelový příklad použitý v článku, tedy pro 4 vyvážené větve) a při započtení všech odměn, na které má dotyčný distributor nárok.

    Výše odměny podle dosaženého obratu: Amway vs. LR (po započtení odměn z GIP programu; 4 vyvážené větve)

    Jen pro zajímavost, do odměny pro 21% jsem započítal pouze nižší GIP odměnu (tj. pro Silvery – Platiny), odměnu pro Zakladatelské platiny jsem neuvažoval. Pro výpočet je uvažován poměr body:obrat bez DPH ve výši 1:45 pro Amway a 1:17 pro LR. Pro zjednodušení není uvažována odměna za osobní obrat, která je zanedbatelná. Rovněž je zanedbán fakt, že Bonusový základ u LR, což je ekvivalent Obchodního objemu u Amway, není u mnoha produktů roven ceně bez DPH, ale je nižší (tím pádem je nižší i vyplacená odměna).

    Jak je vidět, tvrzení, že LR vyplácí za stejnou práci 3x více, není ničím jiným než klamavým tvrzením. Rovněž je zajímavé, jak se pan Darg určitě čirou náhodou trefil zrovna do úzkého rozmezí, kde distributoři LR vydělávají o cca 2-6 tisíc Kč měsíčně více a obviňuje mě zde z matematické hříčky, zatímco si zřejmě nevšiml všech ostatních rozmezí, v nichž Amway suverénně překonává LR i o více než 20000 Kč. 🙂

    Závěrem bych tedy chtěl apelovat na všechny distributory LR, aby přestali s touto nekalou soutěží a tvořili si svou síť bez šíření zavádějících informací o konkurenčních firmách (Amway není jediná, o kterou se distributoři LR ve své prezentaci otírají).

 44. A když se k těm odměnám z maketingového plánu ještě přidá motivační program GIP, nebo CORE+, který bude následovat v příštím roce, jsou odměny u Amway proti LR úplně jiný level. 🙂

  • Avatar for Amway-Fakta Amway-Fakta | 1.10.2019 z 19:19 | Odpovědět

   Ano, Darg zřejmě nemá kompletní informace, takže se domníval, že uvidí tento graf (bez započtení dalších odměn, které Amway vyplácí):

   Rozdíl odměn Amway vs. LR bez započtení GIP odměn

   Jenže ani když vynecháme tyto odměny (což samozřejmě nemůžeme), tak ani pak nevyplácí LR za stejnou práci 3x více než Amway, což je tvrzení distributorů LR (mám k dispozici i jejich prezentaci), kvůli kterému celý článek vzniknul.

 45. Když si projdeme diskuzi, tak mi přijde, že k oné nenávisti přispěl právě distributor LR – pan Jarda. Pochopil bych, že nechtěl odpovědět na otázky osobního charakteru. Ale i otázky byznysového charakteru označil za balastní a opakovaně na ně neodpovídal (a ještě to považoval za projev respektu, nebo co). Co myslíte vy ostatní? 🙂

 46. To by mě zajímalo, kde soudruzi z NLR udělali chybu… 😀

 47. Dobrý den,
  možná ta otázka bude zvláštní ale chci se zeptat, kolik kusů respektive balení drinků XS je třeba koupit abych dosáhl na nejvyšší odměnu, tím pádem abych drinky měl co nejlevněji. Spočítá to někdo ? Předem díky

  • Avatar for Amway-Fakta Amway-Fakta | 24.10.2019 z 9:05 | Odpovědět

   Pane Jaroslave, rád bych Vám něco vysvětlil, protože je evidentní, že došlo z Vaší strany k nepochopení jedné zcela zásadní věci. V Amway nejde o to, nakoupit si kvalifikaci a utratit za to statisíce, abyste získal 21% nazpět. V Amway jde o to, že tvoříte síť, kde každý vytváří malý obrat, ale při velkém počtu lidí je i celkový výsledný obrat velký. Říká se tomu multilevel marketing a je to obchodní metoda. To první, kdy lidé utrácejí ze svého statisíce s vidinou toho, že si nakoupí kvalifikaci, aby ve výsledku prodělali, se nazývá pyramidovou hrou.

   I v článku je zdůrazněno, že obrat neděláte sám, ale se skupinou (viz odstavec nad tabulkami odměn). Z toho také vyplývá, že nedostáváte celá Vaše procenta z celého obratu, ale pouze z osobního. Z drtivé většiny obratu dostanete rozdíly procent, protože část odměny podle stejné tabulky odměn náleží lidem ve Vaší skupině. A tyto rozdíly jsou u firem používajících odměňovací systém typu stairstep breakaway obdobné. U Amway jsou mezi jednotlivými příčkami rozdíly konstantní (3%), u LR jsou proměnlivé (3%-3%-2%-3%-5%). Takže z drtivé většiny obratu dostanete také obdobnou provizi jak u Amway, tak u LR.

   Nevím, jaké prodejní metody prosazuje LR, ale pevně chci věřit, že Vás nenutí nakupovat zboží za 210.000 Kč, abyste sám dosáhl na 21% (12000 bodů při poměru 1:17,5). Kdyby tomu tak bylo a Vy jste toto zboží neprodal ani nespotřeboval, tak byste totiž byli klasifikováni jako pyramidová hra. Tudíž dost dobře nechápu, proč jste položil otázku, kolik balení drinků XS je třeba zakoupit, abyste se dostal na nejvyšší odměnu. Věřím totiž, že procento distributorů LR, kteří si tímto způsobem nakupují kvalifikace, je někde kolem nuly – jako je tomu u Amway. Nedokážu si totiž dost dobře představit blázna, který bude každý měsíc vydávat z vlastních úspor 210.000 Kč jen proto, aby pak od LR dostal 21% (tedy 44.100 Kč) zpátky.

 48. Avatar for Lukáš Suchánek Lukáš Suchánek | 6.11.2019 z 12:01 | Odpovědět

  Vaše ,,fakta” jsou vysoce zaujaté sračky a říkáte jim kaviár.
  Samozřejmě, že partneři Amway Vám budou líbat zadek, ale to jen z důvodu, že je to opravdu neobjektivní a lidi věří tomu, čemu chtějí. Čemu asi budou Amway ovečky věřit ?
  Ještě ani nemáte odvahu odhalit identitu. Anonym umí být každý kdo si uvědomuje, že píše bullshity.
  Tohle bullshit článek nemohl zůstat bez odezvy.

  • Avatar for Amway-Fakta Amway-Fakta | 6.11.2019 z 12:26 | Odpovědět

   Nechme na čtenářích, ať po přečtení mých a Vašich argumentů posoudí, čí fakta jsou podložená a čí příspěvek je bullshit, pane Suchánku. Byl byste schopen identifikovat ty konkrétní – jak Vy říkáte – sračky? Nebo jste to sem jen hloupě plácnul, protože máte vztek, že tento článek existuje? Víte, můžete si za to sami (myšleno obecně partneři LR). Kdyby Vaši lidé nešířili pomluvy o Amway, nemusel bych je zde na těchto stránkách vyvracet. Nebo jste tak naivní, že jste si myslel, že takovéto jednání zůstane bez odezvy?
   Abyste ale neřekl, že jednám nefér, tak mám pro Vás nabídku: veřejně se distancujte od svých “kolegů”, kteří poškozují firmu Amway nepravdivými prohlášeními. Možná nebude špatný nápad, abyste se zasadil o to, aby tito partneři v LR skončili. Je to ve Vašem zájmu, protože tito partneři Vám poškozují pověst. A pokud najdete jakoukoli lež v mém článku a budete ji konkretizovat a prokážete, že se jedná o lež, okamžitě ji smažu a omluvím se.
   Jestli této, dle mého názoru, fér nabídky využijete, je zcela na Vás. Hezký den. 🙂

  • Mám otázku na Lukáše. Takhle “argumentovat” tě naučili v LR? 😀

  • Pane Lukáši, na jednu stranu kritizujete a přitom jste žádné faktické argumenty nepřednesl. Dobrá tedy, citujte z tohoto článku konkrétní věci a řekněte nám, proč je považujete za “sračky” a “bullshit”.
   Anonymita? O pár komentářů komentoval uživatel “Darg”. Takže Amwayáci nejsou jediní, kdo zůstává v anonymitě. 🙂
   A pokud jste jeden z LR partnerů, tak bych poprosil o zodpovězení (byznysových) dotazů, které byly výše v diskuzi od Amwayáků položeny LR distributorům, ale zůstaly bez odpovědi.

 49. Lukáši, buď konkrétní. Pokud máš pocit, že jsou tady, jak píšeš “zaujaté sračky”, tak napiš co konkrétně je jinak, než je zde popsáno. Ani v LR ani v Amway nikdo nechce pomluvy. Tenhle článek, velmi dobře vysvětluje rozdíly. Tvůj způsob vyjadřování nesvědčí o tom, že by pozitivita byla tvoje silná stránka, ale pořád máš šanci se to naučit. MLM byznys je skvělý právě v tom, že vede lidi k osobnímu růstu. Takže ti věříme, pokud můžu mluvit i za kolegy. Máš na to! 🙂

 50. Dobrý den, myslím si, že každá firma má své. Popisujete jen některá pozitiva a počítáte provize. Vadí Vám, že LR má měsíční nákup zboží za 100 bodů. Na druhou stranu se nezmiňujete o pravidelném poplatku u Amway, když chcete nadále objednávat zboží z vašich stránek, prodloužení registrace….? U Amway nám bylo řečeno, že je zboží o 30 procent levnější, tím, že se neplatí reklama, maloobchod atd. Na druhou stranu jsem si přes stránky v Amway partnerském obchodě zakoupila tričko. Na výběr jsem měla poslat poštou a nebo odběru na prodejně. Vybrala jsem si odběr na prodejně a tam mi bylo řečeno od majitele obchodu, že když to mám přes Amway, mám to o 30 procent dražší, než když bych nakupovala bez objednání přes Amway….? Nikdo od Amway mi na tuto otázku neodpověděl. Opakovaně. Nyní jsem u LR a jsem maximálně spokojená. Produkty fungují v mém okolí u spousty lidí. Vzděláváme se, auta nám firma nenutí, je to naše rozhodnutí, CD nemáme Amway CD nepoužíváme, máme jiný vzdělávací program a je super, body nám naši manageři nekrátí. Myslím si, že je to jen o lidech a to úplně všude. A psal jste o certifikaci u LR, je na kvalitu produktů. Měl by jste si o tomto certifikátu nejprve něco zjistit, než začnete hanit. Funkčnost produktů si ověřilo tisíce lidí na sobě, když měli nějaký zdravotní problém. Mám i vlastní zkušenost a 90 procent partnerů LR též. Ověřitelné jsou na lékařských prohlídkách, když se tito lidé ze svých zdravotních problémů dostanou s pomocí těchto produktů. Ještě jedna věc je zvláštní…., že video na stránkách má možnost vidět jen člen Amway. Mějte se krásně, ať se Vám daří. Myslím si, že si každý může vybrat MLM podle svého uvážení, co mu sedne 🍀

  • Zdravím MLM turistku. 🙂 Na Váš komentář pochopitelně odpovím, doufám, že se k tomu dostanu ještě během dneška.

  • Slečno (paní) Pavlíno, když tu zmiňujete kvalitu výrobků, mohla byste se vyjádřit k tomuto?
   https://www.amway-fakta.cz/srovnani-mlm-cast-3-amway-vs-lr/#comment-13625

  • Avatar for Amway-Fakta Amway-Fakta | 12.11.2019 z 0:22 | Odpovědět

   Kde začít? Napsala jste toho hodně, tak to vezmu postupně…

   Dobrý den, myslím si, že každá firma má své. Popisujete jen některá pozitiva a počítáte provize.

   Ano, počítám provize, protože – a zmiňuji to i v článku – právě kvůli manipulativním prohlášením činěným partnerem LR celý článek vlastně vznikl. Vzhledem k tomu, že nijak nereagujete na výpočty bonusů, předpokládám, že mi dáváte za pravdu, že LR nevyplácí 3x více za stejnou práci.

   Vadí Vám, že LR má měsíční nákup zboží za 100 bodů. Na druhou stranu se nezmiňujete o pravidelném poplatku u Amway, když chcete nadále objednávat zboží z vašich stránek, prodloužení registrace….?

   Když říkáte A, měla byste říci i B – pravda je totiž ta, že v době psaní tohoto článku (11/2014) LR evidentně zaplacení udržovacího poplatku vyžadovala. Ještě v roce 2016 činil 500 Kč (viz Obchodní podmínky 4/2016). Poplatek byl rozdělen na 2 půlroční poplatky.
   Poplatek za obnovení licence má své opodstatnění a vysvětlím Vám, proč s ním nemám problém. Obnovení je poplatek za služby, které firma poskytuje svým distributorům. Vy ho platíte samozřejmě také. Sice ne přímo, ale máte jej započítaný v ceně zboží. Takže pokud jste se domnívala, že v LR obnovení neplatíte, pak je to asi stejné, jako když si koupíte Coca-Colu a budete si myslet, že tu reklamu v televizi neplatíte, protože se na ni nekoukáte.
   U Amway je tento poplatek jen průhlednější, je jasně dán a ano – je tak nízký, že jsem ho ani neuvažoval. Popravdě, nevím o mnoha lidech, kteří by ho platili, protože firma nabízí aktivním distributorům několik možností, jak mít obnovení “zdarma”. Ty uvozovky jsou na místě, protože je jasné, že aktivní distributor přináší firmě více peněz a ta mu tak může obnovit licenci jako odměnu za aktivitu. Ale tak je to správně, protože nic na tomto světě není zadarmo. Někde se na to prostě ty peníze musí vzít.
   Co naopak nechápu, je povinnost dělat každý měsíc určitý obrat jen proto, abych měl vůbec nárok na nějakou odměnu. Proč? Když jsem firmě přinesl obrat, proč mi nepřijde bonus, když zrovna ležím v nemocnici a nemůžu nakoupit a hlavně to třeba ani nepotřebuji? To je to, co mi přijde postavené na hlavu.

   U Amway nám bylo řečeno, že je zboží o 30 procent levnější, tím, že se neplatí reklama, maloobchod atd. Na druhou stranu jsem si přes stránky v Amway partnerském obchodě zakoupila tričko. Na výběr jsem měla poslat poštou a nebo odběru na prodejně. Vybrala jsem si odběr na prodejně a tam mi bylo řečeno od majitele obchodu, že když to mám přes Amway, mám to o 30 procent dražší, než když bych nakupovala bez objednání přes Amway….? Nikdo od Amway mi na tuto otázku neodpověděl. Opakovaně.

   Já osobně toto slyším poprvé a spíš si myslím, že se jednalo o nedorozumění. Namátkou jsem kontroloval ceny na partnerském obchodě prodávajícím oblečení a ceny jsou naprosto stejné, jako bez přihlášení přes stránky Amway, ovšem když se přihlásíte přes Amway, máte navíc body. Zřejmě jste se domnívala, že sleva u Amway je paušálně 30%. Rozdíl 30% platí pro Amway výrobky. Partnerské obchody si případné slevy stanovují samy.

   Nyní jsem u LR a jsem maximálně spokojená. Produkty fungují v mém okolí u spousty lidí.

   Produkty fungují? A jak to s prominutím poznáte? Vy snad máte k dispozici “randomized, double-blind, placebo-controlled” studii?

   Vzděláváme se,

   Ano, to “vzdělávání” jsem shodou okolností dnes slyšel na videu s jakýmsi doktorem, který by pomocí LR přípravků léčil vše, včetně rakoviny. Pan doktor byl nositelem ocenění Bludný balvan.

   auta nám firma nenutí, je to naše rozhodnutí

   Mám jednoduchý dotaz: můžete si vybrat značku, jakou chcete? Odpovím si sám: Nemůžete. Takže to není Vaše rozhodnutí. Vaše rozhodnutí je maximálně o tom, jestli ten program využijete, pokud se na něj kvalifikujete, nebo necháte ty peníze firmě LR.

   CD nemáme Amway CD nepoužíváme, máme jiný vzdělávací program a je super

   Ono by to asi moc dobře nefungovalo, nemyslíte? Jaký by dávalo smysl školit lidi v LR cédéčky určenými pro podnikání Amway? Těch obecných CD, která lze použít na školení v jiných MLM, je jen několik. Z ostatních by lidi pochopili, že bude lepší jít dělat Amway. 😀

   body nám naši manageři nekrátí.

   Nepsal jsem, že Vám někdo krátí body.

   Myslím si, že je to jen o lidech a to úplně všude.

   V tomto s Vámi souhlasím. Nebýt lidí, jako byl Váš kolega, co tvrdil, že LR za stejnou práci vyplácí 3x více než Amway, tento článek by nikdy nevznikl.

   A psal jste o certifikaci u LR, je na kvalitu produktů. Měl by jste si o tomto certifikátu nejprve něco zjistit, než začnete hanit.

   Milá paní, právě že jsem si o něm něco zjistil. I v článku máte odkaz na konkrétní certifikáty. Problém je v tom, že tato tzv. kontrola kvality neříká nic o tom, jestli ten výrobek má nějaký účinek. Říká Vám jen to, že výrobek obsahuje to, co má obsahovat, a neobsahuje to, co nemá. Toť vše. Ale to neznamená, že ten výrobek léčí rakovinu. Certifikát Fresenius není klinická studie. Je to jasnější?
   Také stojí za zmínku, že LR nabízela výrobek na klouby, ve kterém byl obsah účinné látky pod mezí detekce, a distributoři to “obhajují” s tím, že vlastně tento produkt certifikaci Fresenius nemá, takže se to mohlo stát… Zajímavý přístup. Já bych si na jejich místě položil otázku, jak je to vůbec možné, když se firma holedbá tím, jak má kvalitní produkty? A pak ještě: které všechny další produkty nemusí obsahovat to, co se píše na obale? Ale to je můj přístup, nevnucuji Vám ho.

   Funkčnost produktů si ověřilo tisíce lidí na sobě, když měli nějaký zdravotní problém. Mám i vlastní zkušenost a 90 procent partnerů LR též. Ověřitelné jsou na lékařských prohlídkách, když se tito lidé ze svých zdravotních problémů dostanou s pomocí těchto produktů.

   Pozor! Tady se dostáváte na tenký led. Zřejmě Vám není znám bod č. 4.2. Obchodních podmínek:
   LR partner je oprávněn používat při své činnosti dle Smlouvy pouze oficiální marketingové a prodejní materiály společnosti LR. LR Partner se zavazuje činit o značce LR, společnostech ze skupiny LR, o produktech LR a způsobu jejich prodeje pouze taková prohlášení, která jsou v souladu s oficiálními publikacemi a marketingovými materiály společnosti LR.
   Silně pochybuji, že by v oficiálních materiálech firma používala tvrzení, jako že její produkty léčí (viz Vaše tvrzení: “když se tito lidé ze svých zdravotních problémů dostanou s pomocí těchto produktů”). A je to přesně to, co mi nejvíc vadí, protože tímto kazíte jméno MLM v očích odborné veřejnosti.

   Ještě jedna věc je zvláštní…., že video na stránkách má možnost vidět jen člen Amway.

   Nevím, o kterém videu mluvíte, ale pokud je to video určené pouze pro distributory, pak na tom nevidím nic nepochopitelného. Když napíšete konkrétní odkaz, pak budeme moudřejší.

   Mějte se krásně, ať se Vám daří. Myslím si, že si každý může vybrat MLM podle svého uvážení, co mu sedne 🍀

   Ano, souhlasím. Jen mě mrzí, že někteří partneři LR se kvůli získání spolupracovníků uchylují k neetickému jednání a k nepravdivým prohlášením o konkurenčních firmách či o účincích vlastních produktů.

 51. Avatar for Ondra Olmík Ondra Olmík | 13.11.2019 z 11:13 | Odpovědět

  Dobrý den, je v dnešní době, možné se dostat k celému videu? Můj sponzor je ***, jsem z ***. Pokud mě budete kontaktovat na e-mail, mohu dodat i své číslo.
  Děkuji za odpověď

  pozn. admin: osobní údaje vymazány

  • Kontaktoval jsem Vašeho sponzora a domluvili jsme se, že mu video poskytnu a on Vám jej následně předá. Bohužel je ale bez titulků, tak doufám, že rozumíte anglicky.
   Samozřejmě předpokládám, že se na youtube ani nikde jinde neobjeví neautorizovaná kopie. 😉

  • Video odesláno Vašemu sponzorovi. Odkaz pro stažení je platný do 30.11.2019.

 52. Avatar for Vláďa T. Vláďa T. | 7.12.2019 z 9:06 | Odpovědět

  Můžete mi prosím někdo z amway fakta říct co je na Vašich těstovinách tak zázračného že stojí 100Kč/kilo ???

 53. Je možné vytvořit článek ohledně srovnání Amway a Eurona co se do kvality výrobků týče? =)

  Děkuji, nevěděl jsme, kam to mám napsat.

  • Avatar for Amway-Fakta Amway-Fakta | 21.10.2020 z 9:51 | Odpovědět

   Zdravím Vás, na základě výsledků schůzky Platinových VPA ze dne 18.6.2020 a po dohodě s komentujícím “Me” jsem na těchto stránkách ukončil poskytování veškerých informací ohledně výrobků. Omlouvám se, žádné dotazy ohledně výrobků už nebudou přeposílány k odpovědi. Z jednání Platinových VPA vyplynulo, že informace k výrobkům jsou ve formě, v jaké je firma Amway poskytuje, dostačující, a žádné další informace nejsou zapotřebí. Z tohoto důvodu doporučuji obrátit se na Vaši Platinu, ať Vám Vaše dotazy zodpoví, případně na oficiální školitele Amway. Děkuji za pochopení.

 54. nejsem “amwayak”, ale tento článek je moc pěkně zpracovaný a necítím z něho nějakou závist vůči jiným MLM. Hledala jsem jak počítá LR zmíněné BZ (údajně cena bez DPH) – což mi v ceníku nesedělo a našla tento článek. Osobně jsem patriot a preferuji české MLM firmy, ale každá firma, která jde touto cestou prodeje má u mě plusový bod a určitě všechny investují část zisku do investic a studií a do lidí, kteří mají chuť šířit svoje pozitivní zkušenosti s výrobky.

 55. Zapomněli jste dodat, kolik se rovná jeden bod v obou dvou zmíněných společností… 😉

  • Avatar for Amway-Fakta Amway-Fakta | 9.7.2021 z 21:03 | Odpovědět

   Nezapomněli: viz věta “u LR je poměr ceny a bodů 17,5:1, zatímco u Amway je to 42:1” v úvodu odstavce nazvaného “SROVNÁNÍ MARKETINGOVÝCH PLÁNŮ”. A dále máte i rozebrané veškeré důsledky, které z toho plynou pro příjem na jednotlivých úrovních.

 56. No právě proto musíte udělat 3x větší obrat 😀 😀

  • Avatar for Amway-Fakta Amway-Fakta | 11.7.2021 z 10:28 | Odpovědět

   Musí se přiznat, že na jednodušší lidi tahle přesvědčovací taktika manipulátorů z LR evidentně funguje. Bohužel je vidět, že jste nepochopil podstatu mého článku. Ten říká, že v MLM není účel dělat celý obrat sám, ale se skupinou. V tu chvíli se ale musíte podělit se svou skupinou o odměnu. Čili nezískáváte celou procentuální odměnu z celého skupinového obratu (tu máte jen ze svého osobního obratu), ale procentuální rozdíl. A ten je po celé tabulce odměn zhruba stejný, vy rozumbrado. A argumentovat tak, že abych se dostal na 3%, tak musím udělat 3x větší obrat? Ehm. Vy jste se pouštěl do LR s tím, abyste dosáhl 3%? Gratuluji. Kolik že to vyděláváte v LR na 3%? 120Kč měsíčně? Bravo!!! Čistě mezi námi, to Vám Amway dá na slevovém kupónu taky (přesněji za nákup v hodnotě 100b dostanete slevový kupón v hodnotě 125 Kč). Ale že by tohle byl důvod, proč bych se pouštěl do Amway, o tom tedy nevím. 😀

  • Nutno si uvědomit jednu věc. My amwayáci dostáváme B.h. i za takové věci, jako telefonní tarify, elektřina (plyn) a potraviny (maso, pečivo, mléčné produkty…). Pěkné je, že body ze zmíněných produktů a služeb nemusí dělat distributor sám, ale že to může zařídit i rodině – sám mám mobilní tarify v rodině, takže mi několik bodů z telefonních služeb dělají automaticky oni.
   Řekněte Jakuube ,mohou se něčím takovým pochlubit i distributoři společnosti LR? 🙂

   • Vážený spitfare, kolik bodů měsíčně vy osobně dostáváte za telefonní tarif? Děkuji

    • Avatar for Amway-Fakta Amway-Fakta | 17.7.2021 z 11:21 | Odpovědět

     Nevím jak u spitfare, ale u lidí, kteří jsou aktivní, to může být klidně i 50b + dalších cca 60b (tento měsíc přesně 63,74b), které se načítají Memberům a tudíž z nich jde plná odměna. A další čísla čekají na převod (včera se zařizovala další 3). Energie a další partnerské obchody Vám raději u tohoto člověka nebudu ukazovat. Mohl byste dostat infarkt. 😀
     Holt, kdo umí, ten umí. Kdo neumí… ten odejde od Amway k LR? 😀 😀 😀
     Ne, to ode mě byla podpásovka, ale když už jste si takhle naběhl na smeč…

     Nejlepší na tom je, že těch 50b osobně (110b vč. Memberů) mu jde ze zákazníků, kteří jsou mu vděční za to, že mají levnější tarify. Jeho to nestojí ani korunu (resp. si zaplatí svůj zlevněný tarif), zákazníci šetří a generují mu za to body. 50b, resp. 110b za jeden (!) partnerský obchod. Ještě máte nějaký dotaz? 😀
     Ovšem kolik bodů generujete Vy osobně v LR za telefony mohu říct hned. Nula. Trefil jsem se? 😀

     • Hezký:-) a kolik bodů se tedy načte jednomu memberovi ?

      • Avatar for Amway-Fakta Amway-Fakta | 17.7.2021 z 11:51 | Odpovědět

       Cca nekonečněkrát víc, než u LR, to Vám garantuji. 😀 😀 😀 A dost na to, aby se každému, kdo není líný a umí počítat, vyplatilo zůstat u Amway. 😀 😀 😀
       Tady máte příklad jednoho Membera:

       Mimochodem, těch 50b, o kterých jsem psal v předchozím komentáři, jsou body jen na jedné licenci a těch dalších 60 je na pár dalších přidružených licencích u Memberů, kteří jinak nic nedělají a které ten daný člověk osobně sponzoruje. Nejedná se o skupinové body za telefony, ty má tento člověk samozřejmě podstatně vyšší.

       Kolik bodů v LR dělá člověk, který si u nich daný měsíc nenakoupí ani jeden výrobek? 😉 V Amway víme, že si zaplatí minimálně energie a telefony. Ale jak je to u vás? Řeknete nám to? 😉

       A ještě bychom měli připomenout, jak správně před Vámi podotknul Váš kolega z LR, že obchodní objem (tedy částka, ze které se dotyčnému distributorovi počítá odměna), je 1:46. Tedy je asi 3x vyšší než u LR. 😀

       Trocha matematiky: obchodní objem ze 110b za telefony u Amway je 110×46, tedy jako kdyby ten distributor nakoupil a prodal zboží za 5060 Kč a z této částky se počítá jeho procentuální odměna, podle toho, na jakých procentech je. Na 21% dostane 1062 Kč. On si ovšem jen zaplatil svůj tarif za 399 Kč, nemusel si koupit u Amway ani špagetu, nikomu nic nemusel prodat a přesto dostane odměnu za to, že zlevnil svému okolí telefonování a datování.

       A nyní přichází klíčová otázka: Vzhledem k tomu, že nyní již víme, že LR nemá tyto služby, nezbývá chudákovi partnerovi LR dělat body jinak, než nákupem výrobků. Pokud tedy utratí u LR stejných 399 Kč jako kolik zaplatí výše uvedený distributor Amway za svůj levný tarif, dostane cca 25 bodů. Když bude na 21%, tak jeho odměna bude kolik? 25x15x0,21=79 Kč? Vlastně ne, on musí utratit víc, aby dosáhl 100b, jinak nedostane ani těch 79 Kč. 😀 Bravo! A k tomu navíc, předpokládám, dotyčný partner LR také telefonuje, jenže body za to nemá, takže jsou to pro něj jen vyhozené peníze navíc. A to se vyplatí.

       Už chápete, proč se traduje ten vtip: Co se stane, když někdo z Amway přejde do LR? Zvedne se průměrné IQ v obou firmách.
       😉

     • Pravda.V LR nemám za telefonní služby vůbec nic:-)

    • Těch bodíků je více. Protože krom tarifu pro soukromé účely mám další tarif, který využívám v jiném odvětví (na živnost toho mám více) + body za internet. A další body mi dělají příbuzní. Konkrétní číslo si s dovolením nechám pro sebe. 🙂
     Ale admin zde píše ve stylu, že byste mohl být distributorem LR. Je-li tomu tak, tak bych měl otázku, která na tomto blogu nebyla ještě zodpovězena:
     Proč u firmy LR musíte dělat povinný obrat (abyste získal odměnu), zatímco u Amway to máme dobrovolné? 🙂

 57. Veřejnost prosím o pozornost.
  V LR se 1 bod (BH) rovná 15Kč.
  V Amway se 1 bod rovná 50Kč.

  Tzn. abyste se dostali na 3 % pozici, což je 200 bodů, musíte v Amway udělat obrat okolo 10.000,- (200×50)
  Zatímco v LR vám stačí necelé 4.000,- abyste byli na 3 % pozici.
  Hezký den 😉

  • Avatar for Amway-Fakta Amway-Fakta | 11.7.2021 z 10:31 | Odpovědět

   Ano. Jak jsem napsal výše: pokud se pouštíte do MLM, abyste vydělávali 120 Kč měsíčně (3% ze 4000 Kč), pak je pro Vás LR ta správná volba. 😀 Jen si ještě nezapomeňte odečíst od odměny ty peníze, které jste utratili jen kvůli tomu, abyste dosáhli 100b, protože to je nutná podmínka, abyste nějaký bonus vůbec dostali. Kdybyste těch 100b neudělali, tak Váš bonus bude 0 Kč. 😉
   Dobrý kšeft, ne? Pro LR samozřejmě. 😀

  • Zdravím Jakuube, ten vtip je v tom, zda se pouštíš do byznysu proto, abys získal odznak (pozici) nebo, aby si vydělával peníze? Pokud ti jde jen o pozici, pak chápu tvůj komentář, ale pokud ti jde o ziskovost, pak to co píšeš nemá logiku. Na to stačí selský rozum. 10% z malé hromady je míň než 10% z velké hromady. Hezký den. 🙂

 58. Nojo, majitel tohoto webu je asi amweyák, jinak by moje komentáře nemazal 😀

  • Avatar for Amway-Fakta Amway-Fakta | 11.7.2021 z 10:33 | Odpovědět

   Mezi komentářem čekajícím na schválení a smazaným komentářem je rozdíl, který by snad mohl poznat i zfanatizovaný partner LR, ne? Nebo toho po Vás chci moc? Jako třeba naučit se číst?

 59. Dobrý den. Mám dotaz ohledně strategického partnera Amway.. Bohemia Energy. Dodržuje alespoň pro Amwayáky smluvní fixní ceny? Nebo jste se také stali obětí podvodů této společnosti jako již tisíce lidí v České a Slovenské republice. ( viz. Aktuální informace v běžných médiích
  ) Děkuji za odpověď

  • Avatar for Amway-Fakta Amway-Fakta | 7.10.2021 z 0:35 | Odpovědět

   Ohledně Bohemia Energy, nevím, kde jste vzal informace o údajném podvodu, o kterém píšete. Zřejmě to bude zase nějaká věrohodná diskuze odborníků na všechno, kterých je plný internet.
   Bohemia Energy není viníkem toho, že ceny energií vyrostly do závratné výše. Za to poděkujte:
   1) Němcům, kteří zavírají jaderné elektrárny v době, kdy v Německu nefouká vítr (a tudíž není dostatek elektřiny vyrobené ze “zelených” zdrojů) a zároveň na severu Evropy neprší, takže se nedočkáme ani elektřiny z vodních elektráren
   2) Evropské unii, která tlačí elektromobily ostošest, čímž zvyšuje poptávku po elektřině (ruku v ruce s ní ovšem jde snížení nabídky – viz bod č. 1)
   3) Evropskou unií vydávaným emisním povolenkám, kterých je rok od roku méně a které skoupili spekulanti a vyhnali jejich cenu do neuvěřitelné výše. Emisní povolenky si musí kupovat elektrárny a průmyslové podniky, aby vůbec mohly fungovat. A ty si jejich cenu logicky započtou do ceny komodity.

   Takže zde máte důvody. Co udělala Bohemia Energy? Drží až do konce října cenu za elektřinu pro Amwayáky za 1470 Kč (distr. sazba D02d). Jenže zásoby nakoupené před rokem nejsou nevyčerpatelné, a to platí pro všechny dodavatele. Zřejmě žijete v domnění, že dominantní dodavatelé Vám budou nabízet cenu za 1500 Kč navždy. Nechte si zajít chuť. ČEZ letos už jednou zvyšoval ceny (v červenci), nyní od října má opět nový ceník a v kuloárech se šeptá, že po volbách opět zdraží. Žádný z velkých dodavatelů nemůže převzít stávající zákazníky od alternativních dodavatelů a zachovat jim ceny, které nabízel dosud. Na to prostě nemají dostatečné zásoby.

   Takže kam to všechno spěje? Jestli se Vám líbila situace před rokem 2008, kdy jsme neměli na výběr a museli jste mít jednoho konkrétního dodavatele podle svého distribučního území, pak možná budete spokojen. Já ne. Já totiž chci mít na výběr. A klidně jsem ochoten zůstat u Bohemia Energy i za tu cenu, že budu nějakou chvíli platit o něco víc než dosud. Proč? Protože vím, že to není jejich chyba.

   Ano, ono je dnes jednoduché říkat: tak měli nakoupit víc dopředu. Jenže lidé, co toto říkají, si musí uvědomit, že kdyby někdo věděl, jak se burza bude vyvíjet, je z něj multimiliardář. Ano, velcí dodavatelé disponují více penězi, takže si možná mohou dovolit velké nákupy dopředu, jenže vzpomeňte si na dobu, kdy toto udělalo RWE a pak toho litovalo, protože ceny na burze klesaly a oni nabízeli plyn podstatně dráž než ostatní a utíkali od nich zákazníci k alternativním dodavatelům. Takže ono s těmi nákupy na několik let dopředu je to dvojsečné.

   A k tomu údajnému podvodu? Věřím tomu, že se o podvod nejedná. Nebyl v tom žádný úmysl. Nikdo nemohl předpokládat, že ceny energií půjdou tak moc a tak dlouho nahoru. Bohemia Energy je v tom stejná oběť jako kdokoliv jiný. A to, že je Bohemia Energy první, která byla po dlouhé době udržování nízkých cen nucena skokově zdražit (zatímco jiní zdražovali postupně), neznamená, že ostatní dodavatelé nechají ceny dlouhodobě nízké. Kdo si toto myslí, je naivní. Jakmile se vyčerpají zásoby, které mají nakoupené za “staré” ceny, uvidíte ten masakr. A možná Vám pak dojde, že ta cena, za kterou Bohemia Energy začíná nabízet energie od listopadu, je vlastně přiměřená.

   Teď jde o to, komu vyhovuje ta panika, která se kolem největšího alternativního dodavatele rozpoutala. Hádejte.

   Na celé této kauze je z mého pohledu zajímavá jedna věc: prakticky nikdo z těch diskutujících na Internetu se nepozastavuje nad příčinami. Hlavně, že si našli “viníka” v Bohemia Energy, aby měli na koho nadávat. Pro tyto lidi mám jeden vzkaz: Užijte si to. A jestli tady za pár let budeme mít znovu monopol na energie, tak nenadávejte na to, že se zdražuje. Zásluhu za tom ponesete Vy. 🙂

 60. Zde je podrobně napsaný jak Bohemia Energy podvedla své klienty ohledně fixace cen.

  Viz. Odkaz

  https://www.seznamzpravy.cz/clanek/stovky-lidi-naletely-na-mylnou-fixaci-cen-energii-vec-uz-zkoumaji-urednici-175708

  • Avatar for Amway-Fakta Amway-Fakta | 9.10.2021 z 13:20 | Odpovědět

   Zřejmě neumíte číst. Můžete mi v článku identifikovat, kde přesně se píše, že se jednalo o podvod? Děkuji.
   Podvod by to byl, kdyby BE dopředu věděla, že nemůže splnit to, co slíbila. Jenže to před rokem nebo dvěma nikdo netušil, co se bude na burze dít. Znovu opakuji, BE je v tom stejná oběť jako ostatní. Stěžujte si v Německu, u EU a u spekulantů s emisními povolenkami. Tam budete plakat dobře a dokonce na tom správném hrobě.

   Ještě malé upřesnění. Amwayáci neměli fixaci ceny. A právě to jim před nějakou dobou, kdy ceny na burze naopak klesaly, způsobilo, že začali platit méně, než když smlouvu uzavírali. Kdyby měli ceny fixované, tak by klidně mohla BE říct: “Máte smůlu, budete platit stejně.” Místo toho zlevnili. Teď přišla opačná situace a já osobně na tom nevidím nic strašného. Tak holt budu platit chvíli o něco víc, než se situace uklidní, a po minulých zkušenostech už vím, že až ceny půjdou dolů, opět mi BE zlevní můj produkt (pokud se tedy nepoloží kvůli tomu, že lidi propadnou hysterii). Každopádně já zůstávám. Jak jsem již psal, nechci se kvůli pár ušetřeným korunám (i když po letmém pohledu na nové ceníky ČEZu je otázka, jestli není výhodnější zůstat u BE) “zasloužit” o to, aby to tu zase ovládli bývalí dominantní dodavatelé. To už jsme tu jednou měli a tehdy nadávali svorně všichni, kdykoliv se ceny zvedaly.

   • BE dnes oznámila konec. https://www.bohemiaenergy.cz/

    • Ano, vím o tom. Bohužel, je to, jak jsem psal. Všichni, co hromadně utíkali od Bohemky a zapříčinili její krach, teď mají na svědomí, že končí liberalizace trhu s energiemi a nastoupí diktát dominantních dodavatelů. 🙁 Lidi hodně rychle zapomněli, jak všichni svorně nadávali před 15 lety na svého dodavatele.
     Ale co, v podstatě nic strašného se neděje. Zákazníci Bohemky spadnou pod dodavatele poslední instance a mají půl roku na to, aby si našli nového dodavatele. Bohužel, teď budou mít na výběr už jen z těch velkých a za ceny, které podle mého odhadu budou stejné, ne-li vyšší, než kolik jim nabízela Bohemka. Možná pak pochopí, že ta panika, která tu byla vyvolaná nejrůznějšími články na Internetu, byla úplně zbytečná. Kdyby si lidé řekli, že když 10 let šetřili, tak teď holt rok skousnou vyšší ceny než dosud, nic strašného by se nestalo, všichni bychom počkali, až se situace zklidní a až by ceny zase začaly klesat, opět bychom měli možnost volby. Teď už ji mít nebudeme.
     Celé mi to připomíná jeden příběh, o kterém mluvil Jay Van Andel na nahrávce Opportunity, Not Security.

 61. Zkouška. Že by opět nešly vkládat komentáře?

 62. Tak. Je to tady . Největší alternativní dodavatel energií zkrachoval. Pořád se jich budete zastávat?

  • Vy asi nechápete, co se tady stalo. Že to, co tu teď je, je začátek monopolu. Ano, zastávám se BE. Protože to byla jedna z mála firem, které táhly ceny energií dolů. Koukněte se, jak zvýšili ceny v posledních dnech ostatní dodavatelé a pak mluvte. Ano, chyba BE byla, že nenakoupila dostatečné zásoby dopředu. Jenže to jsme zase u toho, co jsem říkal: před několika lety RWE nakoupila dostatečně dopředu, jenže ceny klesly a RWE nezbylo, než nabízet plyn 2x dráž než BE. A lidi zase nadávali. Na RWE. Kdyby měla BE křišťálovou kouli, věřím, že by nakoupili víc. Všichni ti rádobyodborníci na Internetu jsou zcela jistě multimiliardáři, že? Nebo že by nenakoupili energie dopředu, aby je teď mohli prodávat za horentní sumy? Proč jste je nenakoupil Vy? Vždyť teď už přece všichni víme, jak by to byl výhodný kšeft, ne? Jste z něj multimiliardář?
   A ještě něco: všichni velcí dodavatelé “věděli” dopředu, že BE nenakupuje dostatečné zásoby. Určitě tedy byli připraveni na to, že zkrachuje a věděli, že budou mít velký nával zákazníků, ne? Tak proč jsou všude fronty? Proč jsou ceny pro nové zákazníky vyšroubované, když to všichni (v čele s Vámi) věděli???
   Opravdu se mi líbí, jak všichni hází špínu na dodavatele, který tlačil ceny dolů a přes 10 let s ním lidi mohli šetřit. Jak se říká: pro dobrotu, na žebrotu. Akorát ta žebrota teď čeká všechny v podobě zvýšení cen.
   Jediná chyba, která nastala, je, že BE neměla dost zásob i pro klienty, kteří měli fixovanou cenu. Ano, je to chyba. Ale TUHLE situaci nepředpokládal NIKDO – ani ti největší dodavatelé. Krásným důkazem je, že jejich zásoby jsou fuč pár dnů na to, co BE začala mít problémy, a jejich ceníky jsou nyní VÝŠ než ty, které nabízela po zvýšení cen BE. A dle mého skromného názoru je to tak, že ani velcí dodavatelé nenakupují 100% zásob dopředu. Takže je otázka, jestli dnešní fixované ceny nejsou zčásti financovány z nových klientů. To už je ale spekulace. Takže asi tak.
   Po bitvě je každý generál. Zřejmě se nám tu rodí republika plná burzovních makléřů, kteří dokáží předpovídat vývoj cen dopředu (aspoň to tak vypadá podle komentářů na Internetu, kdy každý druhý jako by přesně věděl, kde dělá Bohemka chybu). Já to nikdy nedokázal a ani se o to snažit nehodlám. Takže zůstávám u Amway. 🙂
   Tak, a teď směle do mě, jak se zastávám té zlé Bohemky. 😀

 63. Nebyli schopni dodržet své sliby. Nebyli ochotní ani Vám Amwayákům dodávat za tržní spotové ceny… Takže skončili.

  Víte že se zastáváte společnosti která okrádala nekalým způsobem důchodce??? Důkaz je veřejně známý. Mohu vložit.

  BE není a nebyl jediný alternativní dodavatel. Takže je stále z čeho vybírat.

 64. Dobře jim tak. Protože nedodržely férovou soutěž. Kdybych já chtěl odstoupit od smlouvy, tak budu mít problémy a napaří mi sankce. A když smlouvu zruší oni, v podstatě z hodiny na hodinu, tak se nic neděje? Odnesou to akorát zákazníci, spousta starších lidí to neustojí..

  • Avatar for Amway-Fakta Amway-Fakta | 16.10.2021 z 9:43 | Odpovědět

   Pojďme si ujasnit pár věcí:
   Pokud máte smlouvu na dobu neurčitou, můžete kdykoliv odstoupit bez sankcí a dodavatel také.
   Pokud máte smlouvu na dobu určitou a oni zvednou cenu, můžete odstoupit bez sankcí.
   Co je na tom za podvod?
   Pokud píšete, že spousta starších lidí to neustojí, není to vina Bohemia Energy, ale vina současných přemrštěných cen, které jsou dány spekulacemi s emisními povolenkami.
   Takže místo toho, abyste zaměňoval příčinu a důsledek, koukněte se na tu pravou příčinu. Tou není BE, ale zelený fanatismus. Nemám nic proti ekologii (právě naopak), ale musí jít ruku v ruce s rozumem.

    • Avatar for Amway-Fakta Amway-Fakta | 17.10.2021 z 2:45 | Odpovědět

     Vidíte, a já mám přesně opačnou zkušenost. Žádné žárovky mi nikdo z BE nevnucoval, pouze jsem měl celou dobu levnější energie než za kolik mi je nabízeli dominantní dodavatelé. A ještě navíc body. Plus VIP servis, kdy jsem mohl zavolat “styčnému důstojníkovi” na telefonu a ten pro mě a mé klienty zdarma řešil jakékoliv nestandardní požadavky. Např. reklamace způsobená chybným odečtem u distribuce (Pražská plynárenská distribuce) byla vyřešena tak, že dotyčná restaurace nemusela platit vyúčtování a BE čekala na opravu odečtu (za standardních podmínek je nutno nejprve zaplatit a teprve potom reklamovat). Až potom vystavila opravenou fakturu a vrátila přeplatek. Klienti, kteří již byli u BE a měli méně výhodný tarif, nemuseli čekat, až jim vyprší smlouva na dobu určitou a byli bez sankcí převedeni na náš tarif. Prostě prvotřídní servis, o kterém se mi u dominantních dodavatelů může jen zdát.

     • Blahopřeji. Na takový VIP servis musí někde vydělat. Třeba vůči jiným nekalými praktikami. Takových případů bylo mnoho. Na lidí jako Vy si nedovolí. Ale důchodce budou vesele okrádat…

      • Ale no tak. Každému polointeligentovi dojde, že čím větší skupina, tím lepší servis. Na tom není nic zvláštního.

    • A Amwayákům vůbec nevadí že spolupracovali s firmou která nekalým způsobem okrádala důchodce???

     • Okrádala je tím, že jim 10 let nabízela výrazné úspory. Ano, v tom případě je okrádala. Hlavní problém, ke kterému tu docházelo, nebyla BE. Ten problém byli původní dodavatelé, kteří drželi ceny vysoko tak dlouho, jak jen to šlo. A teprve když BE s jejich klientem podepsala smlouvu, tak hned začali bombardovat zákazníka s nabídkami. Kdyby nebylo BE, původní dodavatel by si mnul ruce a ždímal by zákazníka dál. Známe to všichni, že?
      Ano, někteří těmto rádobyvýhodným nabídkám podlehli a začali smlouvu s BE rušit. Všimněte si, že ve Vámi zmíněné reportáži není ani slovo o tom, že by cenová nabídka za energie od BE byla nevýhodná. Celá reportáž se točí kolem toho, že zákazník něco podepsal, pak ho začal přesvědčovat jeho původní dodavatel, aby zůstal, a teprve pak vznikl spor.
      Mně se toto stát nemůže z jednoho důvodu: ať už se jedná o energie nebo o telefony, moje odpověď původnímu dodavateli/operátorovi vždycky byla: “Jinými slovy mi říkáte, že celou dobu mě ždímete a teď ze mě chcete ještě navíc udělat vola? Víte co? Uděláme dohodu. Jestliže mi tou cenu, kterou mi teď nabízíte, zpětně přepočítáte všechny faktury za uplynulý rok, dva, tak se pak rozhodnu, jestli budu ochoten u vás zůstat. :D”

 65. Copak takhle se chová seriózní firma?

  https://m.youtube.com/watch?v=QHG6ZKCNyxE

  • Avatar for Amway-Fakta Amway-Fakta | 21.10.2021 z 6:59 | Odpovědět

   Co přesně máte na mysli? Babiš řekl, že jsou to podvodníci, tak je to automaticky pravda? Koukal jste na tu reportáž do konce? Asi ne, jinak byste slyšel, že to, co tam říkají, je vlastně to samé, co jsem zde psal já.

   • Ano. Skončili kvůli extremnímu nárůstu cen… to víme.

    Ale pořád jste nám neodpověděl na předchozí otázku.

    Vám ani Amwayákům nevadí že spolupracovali s firmou která okrádala nekalým způsobem důchodce???

    Děkuji

    • Když budete pořádně číst mé příspěvky, tak zjistíte, že jsem odpověděl. Který soud uznal BE vinnou z podvodu? Zatím jsem tu viděl jen video, kde toto tvrdí jeden důchodce, který byl překecán původním dodavatelem, aby u něj zůstal, a pak video, kde to tvrdí Babiš. Takže to je podle Vás asi automaticky pravda. Co na to říct? Byla ta kobliha aspoň dobrá? 😉
     Já jsem se nikdy s žádným podvodným jednáním ze strany BE nesetkal. Naopak jsem se setkal s jednáním ze strany dominantních dodavatelů, kteří dělali vše pro to, aby od nich klienti neodešli (včetně např. toho, že klientovi tvrdili, že má smlouvu na dobu určitou, i když měl černé na bílém, že smlouva je na dobu neurčitou). To je vše, co k tomu můžu říct.

 66. Takže Vy a Amway souhlasíte s postupy BE ohledně pokutování, penalizování, účtování až desetitisícových sankcí důchodcům? Viz. Reportáž České televize.

  • Podívejte se, s čím souhlasí Amway, nevím, to se musíte zeptat jich. S čím souhlasím já, je dodržování psaných smluv, pokud do toho samozřejmě nevstoupí nějaká vyšší moc, kterou ani jedna ze smluvních stran nemá šanci ovlivnit. Pokud se týká toho jednoho důchodce, který něco podepsal a potom to zrušil, předpokládám, že původní dodavatel, který dotyčného zákazníka překecal, aby u něj zůstal, za něj tu pokutu v plné výši také uhradil, stejně, jako bych to udělal já, kdybych někomu takto způsobil škodu, a jak by to udělala každá slušná firma, která zákazníka do takové situace dostala.😜 Tak v čem spatřujete problém? Nebo že by to ten dodavatel nezaplatil a nechal zákazníka ve štychu? No, jestli pan důchodce chce k takovému dodavateli, je to jeho svobodná volba, já se od takového dodavatele budu radši držet dál.

 67. Dle zákona se podvodu dopustí ten, kdo zneužije nevědomosti druhého k vlastnímu obohacení…

  • Jistě, takže podle Vás oni měli předpokládat, že když pán podepsal smlouvu, že ji vlastně nečetl, nic neví a nerozuměl jí. Podle téhle logiky by žádná smlouva nemohla být platná a všichni bychom se mohli jít se všemi smlouvami, které máme s kýmkoli uzavřeny, klouzat.
   A mimochodem, pořád se tu bavíme o jednom pánovi. Já (a tisíce dalších) jsem od BE dostal úplně normální smlouvu, přečetl jsem si ji, neshledal v ní žádné háčky a podepsal ji. Ale na rozdíl od výše zmíněného pána jsem se nenechal původním dodavatelem zlákat na “výhodnější” retenční nabídku a sdělil jsem mu, že pokud najednou můžou nabídnout levnější ceny (a doteď nemohli), tak ať mi přepočítají fakturu rok nazpět za ty levnější ceny a pak se budeme bavit o tom, jestli u nich zůstanu, protože ze sebe nenechám dělat dojnou krávu. Vy jste si vážně nevšiml, že retenční nabídky přicházejí až ve chvíli, kdy už máte něco jiného a chystáte se dodavatele/operátora opustit? Vám vážně nevadí, jakého blbce z Vás vlastně dělají tím, že Vám zavolají až když odcházíte? Nevadí Vám, že noví zákazníci mají lepší podmínky než věrní zákazníci, kteří jsou u dané společnosti 5, 10, 15, 20 let? Mně ano. Pokud mi nejsou ochotni nabídnout to samé, co nabízejí novým zákazníkům, nemám o takového dodavatele zájem.
   Neodpověděl jste na otázku, zda původní dodavatel za toho zákazníka zaplatil smluvní pokutu. Pokud ne, tak já to vidím takto: retenční oddělení přemluvilo zákazníka, který odcházel, k tomu, aby zůstal. U původního dodavatele si všichni mnuli ruce: svého zákazníka si udrželi, sice za cenu toho, že museli zlevnit, a jestli se zákazník kvůli chamtivosti pracovníka retenčního oddělení dostal do problému s neplněním smlouvy, tak má smůlu, retenční oddělení to nezajímá a dává od toho ruce pryč. Otázka zní: kdo za to může, že pan důchodce zaplatil smluvní pokutu? BE, která má ve smlouvě jasně uvedené podmínky? Nebo pán, který si je nepřečetl? A nebo původní dodavatel, který pána překecal, aniž by si ověřil, jestli náhodou pán nebude mít z neplnění smlouvy nějaké potíže?
   Pikantní na tom je, že BE se zasloužila o to, že původní dodavatel musel cenu zákazníkovi snížit a on se jí odvděčí tím, že zůstane tam, kde z něj udělali dojnou krávu. Kdyby nebylo BE, tak pan důchodce platí dál sumy, které platil dřív a dost možná by brblal stejně, jak je draho.
   To je důvod, proč jsem byl za BE (a i ostatní alternativní dodavatele) vděčný. A dnes si vybírám takové firmy, které za mnou samy přijdou s výhodnou nabídkou jako první. Na nabídky retenčních oddělení ze zásady nepřistupuji a posílám je do patřičných míst. Přesně tam, kam patří firma/člověk, který mi dává najevo, že mě celou dobu ždímal, a myslí si, že mu dám další šanci, když mi pár korun sleví. Úplně nejvíc se bavím, když mi volá někdo s nabídkou a jeho první otázka zní, kolik platím za to a to. Moje odpověď je vždycky stejná: “Do toho Vám nic není. Jestli máte nějakou nabídku, pošlete mi ji e-mailem a já si ji vyhodnotím a když bude výhodná, sám se ozvu.”
   A zákazníkům, kterým volá retenční oddělení, doporučuji následující postup: Když mají třeba tarif na neomezená data za 1000 Kč, tak ať řeknou, že u nového operátora mají garantovanou plnou rychlost připojení za méně než poloviční cenu. Retenční oddělení zalapá po dechu, řekne, že oni by se dostali maximálně na cenu 800 Kč (což je obvykle stejná cena jako u nového operátora) a v tu chvíli jim zákazník může vpálit do obličeje, že ze sebe nenechá dělat dojnou krávu. No a potom samozřejmě odejít, a to i v případě, že retenční nabídka je o pár korun levnější.

 68. Než Vám odpovím, přeposílám zajímavou reakci ma můj dotaz z jiné diskuse…

  Viz. Zdar Vláďo, tak k tvému dotazu ohledně toho, zda-li Bohemia Energy dodržuje smluvní fixní ceny alespoň pro Amwayáky… NEDODRRŽUJE! Naopak s nimi, promiň mi ten výraz ale doslova vyjebává, protože všechny klienty (vč Anwayáků) poslala k šípku a v tuto chvíli zbylou nasmlouvanou elektřinu a plyn dál přeprodává!

  • To máte těžké, když si chodíte pro rady k Yowiemu, který si hraje na spasitele světa. Nejprve by si měl dotyčný zjistit, že Amwayáci neměli fixní ceny. To mu jaksi uniklo, že? Mimochodem, to je i důvod, proč v minulosti BE Amwayákům snížila cenu, když ceny na burze šly dolů.
   Vypadá to, že největší problém s BE mají lidé, kteří u ní ani nebyli. 😀 Všichni klienti, se kterými jsem ve spojení já, jsou v pohodě, s BE žádný problém nemají a nijak nepanikaří. Někteří šli jinam a někteří se rozhodli vyčkat na průběh jednání, které nyní probíhají s jinými dodavateli. Ale samozvaní narcističtí spasitelé světa s grafomanskými sklony mají zase co dělat, že? 😀

   • Amwayáci neměli fixní ceny. To víme. Ale stejně se na Vás BE vyprdla tak jako na všechny ostatní. Prostě si na mnoha klientech zafixovala ceny na které neměli peníze a nakoupené dostatečné kapacity. Takže podvod?

    • Ach jo. To je jak ohraná deska. Žádná firma nenakupuje 100% energií. Takže jsou všichni podvodníci? Dokážete pochopit větu, že prostě nikdo, ani Bohemka, ani velcí dodavatelé, ani Babiš, ani žádný Yowie, ani Vy nedokázali předvídat co se stane s cenami energií? Nebo je to na Vás moc logiky najednou?

     Kromě toho, Váš výklad slova “vyprdla se” jest poněkud svérázný. BE nedostala provozní úvěr, takže byla nucena ukončit činnost. “Vyprdnutí se” na někoho vypadá podle mě trochu jinak.

     Ale jak říkám, sekta antiMLM fanatiků a jiných polointeligentů má zase o čem psát a může dát průchod své grafománii. 😀

     • Podvod je v tom že slíbili a smluvně se k něčemu zavázali a nesplnili. Raději položili firmy.

      BE nic nevyrábí. Jen překupuje. V tom je zásadní problém.

      Víte o tom že například dominantní dodavatelé, kteří jsou zároveň i výrobci a uzavřeli s klienty smlouvu na dobu určitou, stále dodávají energie za smluvené původní ceny??

      • Podvod je v tom že slíbili a smluvně se k něčemu zavázali a nesplnili. Raději položili firmy.

       Aby něco bylo podvodem, musí v tom být úmysl. BE to položila, protože nedostala provozní úvěr. Kde konkrétně v tom vidíte ten úmysl?

       BE nic nevyrábí. Jen překupuje. V tom je zásadní problém.

       Ale ale, a proč jste o tom problému 10 let mlčel, když BE nabízela levnější energie? 😉 Proč jste před ním nevaroval včas? Kde byli všichni ti všeználkové, co jsou po boji všichni generálové?
       Ale budiž po Vašem, zeptám se jinak. Víte Vy, že ty horentní sumy ti zákazníci dnes neplatí u BE, ale u Vámi opěvovaných dominantních dodavatelů? To jen tak mimochodem… Uvědomujete si, že to samé, co dnes opěvujete (nákup energií na dostatečně dlouhou dobu dopředu), bude za pár měsíců, až ceny na burze půjdou dolů, znamenat, že dominantní dodavatelé budou doprodávat staré zásoby, které ovšem nakoupili za vysoké ceny?

       Víte o tom že například dominantní dodavatelé, kteří jsou zároveň i výrobci a uzavřeli s klienty smlouvu na dobu určitou, stále dodávají energie za smluvené původní ceny??

       Ano, vím. A víte Vy, co se stane s těmi ceníky, až jim ta fixace, kterou uzavřeli třeba před 22 měsíci, koncem tohoto roku vyprší?
       Víte Vy, že jeden nejmenovaný dominantní dodavatel nabízí produkty na dobu určitou s garancí slevy (nikoliv s garancí ceny, jak se někteří domnívají)? Víte, že jiný dominantní dodavatel nabízí smlouvu na 2 roky, ve které zákazník předem výslovně souhlasí se změnou ceny?

       Můj názor se jen potvrzuje. Kdyby lidé nešíleli a nepropadli by panice, dost možná by se banka nebála poskytnout provozní úvěr, pár měsíců by měla BE ceny jako teď mají všichni pro nové zákazníky a pak by se vše uklidnilo. Teď tu máme situaci, kdy žezlo převezme oligopol dominantních dodavatelů, čili návrat do doby před více než 10 lety. I když to nevidím rád, nijak zvlášť mě to nepálí, já to přežiju. A odteď se budu bavit tím, jak budou lidé nadávat na dominantní dodavatele. 😀

      • BE nic nevyrábí. Jen překupuje. V tom je zásadní problém.

       Taková menší otázka: Neměl byste si jít v takovém případě stěžovat na obchodní řetězce apod.? Ti také přeprodávají to, co vyrobil někdo jiný. Ne?

       • To je samozřejmě něco jiného. 😀 Neptej se mě, v čem, ale určitě je. Nebo ne? Nejlepší je vlastně nakupovat přímo od výrobce. Kde jsem to jen slyšel… Aha, už vím, Amway a přímý prodej. 😀 😀 😀 Takže pán vlastně doporučuje Amway. 😀 Vlastně proč ne? Děkujeme. 😀

        • Není zač:-) Amway narozdíl od Bohemia Energy neokrádá klienty když se rozhodnou ukončit spolupráci. Je tak ?

         • Avatar for Amway-Fakta Amway-Fakta | 27.10.2021 z 9:45 | Odpovědět

          Ne, on těm svým klientům dá rovnou nehorázné ceny, protože ví, že spolupráci nemůžou ukončit, protože od něj stejně už nemají kam odejít, že? Je tak? 😉

       • Správná připomínka. Viděl jste někdy obchodní řetězec který prodává pouze 2 komodity a nemá zajištěný dodávky???

        • Jinými slovy, kdyby BE prodávala více komodit a ukončila by činnost vůči klientům, kteří od ní odebírali jen 2 komodity, bylo by to podle Vás tedy v pořádku?
         Jinak, obchodních řetězců, které prodávaly nějakou komoditu a pak ji prodávat přestaly, protože dodavatel nezaplatil za to, aby jeho zboží bylo v prodejně lépe umístěno, jsem viděl nespočet.
         Ze svého okolí znám dokonce případ, kdy malý výrobce čokolád plněných likérem, když chtěl dodávat do velkého řetězce, musel navézt zboží na sklad, oni ho tam nechali až skoro do doby, než prošla expsirace a potom mu volali, ať buď sníží cenu nebo ať si to odveze. Takže musel snížit cenu a řetězec na tom vydělal a on byl cca na nule. Takže tyhle praktiky schvalujete? Tohle je zřejmě podle Vás v pořádku.

         A čistě mezi námi: četl jste vůbec, proč BE ukončila činnost? Nedostala provozní úvěr. Víte, kolik je tu lidí, kteří nemohli ani začít podnikat, protože nedostali úvěr? Oni by dodávky zajištěné měli (za vyšší ceny), ale když Vám banka zastaví přívod peněz, tak Vám holt nic jiného než ukončit činnost nezbyde.

      • O kolik zdraží ČEZ? Elektřinu o třetinu, plyn ještě víc, odhaduje šéf

       No, teď si to můžou dovolit, když prakticky nebudou mít konkurenci. Gratuluji. 😀 A vy jim ještě pochlebujete. 😀 Proč nenakoupili víc dopředu? Škoda, že jste jim neporadil, jako teď radíte BE. 😛

 69. Nedostali úvěr… asi k tomu banky měli vážný důvod. Třeba reputace… půjčovat energošmejdům??

  Jsou i solventní menší alternativní dodavatelé kteří mají nakoupeno dostatečně dopředu. Narozdíl od BE 🙂

  Viz. Video v článku
  https://www.seznamzpravy.cz/clanek/pouceni-z-krize-at-maji-dodavatele-energii-nakoupeno-nebo-dost-na-uctu-178525

  Poučný rozhovor

  • Ano, určitě měly (nikoliv měli), v tom s Vámi souhlasím. Po té zbytečné hysterii, která se kolem toho rozpoutala, bych se divil, kdyby kdokoli chtěl BE půjčit. Do doby, než BE zvýšila ceny a vznikla ta hysterie, banka evidentně problém neměla. A je také nutno dodat, že BE sice cenu zvýšila, ale bylo tomu tak jen pár týdnů před tím, než podobné i vyšší zdražení přišlo u všech ostatních. A lidé, kteří houfně utíkali od BE kvůli tomu, že jim zvedli plyn na 1400 Kč/MWh, dnes trhají ruce velkým dodavatelům, kteří jim ho dodávají za 2000+ Kč/MWh. Takže ne z bláta do louže, ale z louže do bláta. Gratuluji. Vítejte ve světě oligopolu. 😀 Někdy z Vás mám pocit, že byste byl nejraději, aby tu byl jeden dodavatel. Víte, co myslím? Něco jako před x lety. Jedna mlékárna, jeden masokombinát, jeden dodavatel…
   Z mého pohledu je to asi takhle: kdyby lidé nezpanikařili a přistoupili na zvýšení cen (které bylo dokonce nižší, než je nyní u konkurence), BE by to těch pár měsíců pokryla. Už nyní se obchodují energie na další roky za nižší ceny. Jenže mediální masáž udělala své. Takže asi tak.

   Jsou i solventní menší alternativní dodavatelé kteří mají nakoupeno dostatečně dopředu.

   Třeba Skautská energie? Kolibřík? Uvidíme, kolik jich zbyde do konce roku. 😀

   P.S.: Tohle je taky dobrý článek, který byste si měl přečíst, abyste pochopil pojem energošmejdi, protože jej sice (po Vašem guru Babišovi) papouškujete správně, ale oba jej používáte poněkud nesprávně:
   https://www.seznamzpravy.cz/clanek/bohemia-energy-neni-posledni-hrozi-dalsi-krachy-a-nastup-energosmejdu-177871

 70. Alternativní dodavatelé jsou potřeba. Díky nim mám u dominantního dodavatele takovou cenu jakou mám.

  Volali mne jednou z MND s tím že mne sníží cenu el.energie. Nabídli cenu. Výpověď jsem řešil sám. Osobně a na zákaznické lince. Nakonec mě k mému překvapení dali o malinko nižší cenu než mne nabízel MND. A MND již nechtěla jít z cenou níže. Další důvod proč jsem zůstal u původního dodavatele byla lenost techniků u MND. Ale obchodníky mají skvělý. Chválím 🙂

  • No, takže se zde vlastně chlubíte tím, že jste zůstal u původního dodavatele, protože Vám poté, co jste na něj udělal bububu, slevil. A jedním dechem dodáváte, že nebýt alternativních dodavatelů, tuto cenu byste vlastně neměl. Nepřipadáte si trochu schizofrenně? Jak si asi myslíte, že to celé dopadne, když se lidé budou chovat k tomu, kdo se o tu nižší cenu zasloužil, jako Vy? Řeknu Vám to. Dominantní dodavatel Vám cenu na čas sníží, počká, až alternativní dodavatelé zmizí z trhu a pak si s cenou bude dělat co chce. Tohle vážně chcete? Kvůli, jak sám píšete, “o malinko nižší ceně”??? Nebylo by férovější přejít k tomu, kdo za Vámi sám přišel s levnější nabídkou a nemusel jste na něj dělat bububu?
   To je přesně důvod, proč, když někdo sám od sebe přijde s levnější nabídkou, tak retenční oddělení původního dodavatele posílám automaticky k šípku. I kdyby mi nabídli cenu o trochu levnější, než ten, kdo za mnou přišel sám od sebe. Protože vím, že když to neudělám, pak za ten oligopol, co tu bude, budu odpovědný i já.

   • MND byli líní přijet namontovat hodiny – elektroměr na nové odběrné místo. To mne naštvalo, tak jsem zůstal u původního dodavatele.

    Problém bude s elektřinou až mne vyprší fixní cena. Plyn už mám vyřešený. Vracím se na topení tuhými palivy. Ať si ten drahý plyn strčej někam:-)

    • Avatar for Amway-Fakta Amway-Fakta | 31.10.2021 z 3:26 | Odpovědět

     Až na to, že “hodiny” Vám nemontuje dodavatel, ale distribuce… Takže jste u původního dodavatele zůstal kvůli své neznalosti.
     A k topení tuhými palivy? Koupil jste si emisní povolenky? :DDD

  • 😀
   Když nerozumím mechanice trhu, neumím identifikovat kdo je kdo na trhu a nerozumím toku peněz a tvorbě cen, měl bych radši mlčet.
   Ale zase ctim svobodu slova a to že každý má právo ze sebe dělat osla a poslední dobou to provozuje více a více dobrovolniku

 71. Zdravím.

  Díky adminovi za obsáhlé vysvětlení a trpělivost. Bohužel se ukázalo, jak je většinové stádové myšlení, rozumějte pochodování nesmyslný..

  Přemýšlím, kdo vlastně začal tu hysterii vypouštět ven.. byly toho plně předvolební debaty.. vlastně super lobbing… a teď můžou krásně dojit.. konkurence, která se snažila držet ceny dole to nemusí ustát, když máme vliv, tak proč jim schvalovat provozní úvěr… Připomíná mi to trochu cheatování v GTA San Andreas :-D.

  Bohužel si Vláďa moc nevidí do úst a nechal se lacino koupit. Velký dodavatel s vyššími cenami klidně může zadotovat pár oveček nižší cenou – ubyde remcalů a mají jistě spočítané kolik si mohou dovolit zachytit na retenci. Nechápu ale, proč toto není považováno za nekalou soutěž a ještě se pan Vláďa holedbá tím, že jim na ten podfuk skočil.. Postavit byznys plán tak, abych mohl dlouhodobě nabízet a dodávat za nižší ceny než konkurence a x let úspěšně provozovat je složitější než sem tam někomu snížit cenu, aby mi neutekl..

  Neříkal to Mrázek? Každý je ke koupi a nebo na prodej..

 72. Tak. Kdo se cítí být společností Bohemia Energy podvedený, můžete se přidat ke hromadné žalobě. Viz. https://spravedlivaenergie.cz/

  • Avatar for Amway-Fakta Amway-Fakta | 1.11.2021 z 19:13 | Odpovědět

   A kdo se necítí podvedený, může k tomu soudu taky, aby řekl svůj názor? 😀
   Neměl byste spíš apelovat na to, aby byli potrestáni viníci současných přemrštěných cen na burze? Aby byli potrestáni spekulanti s emisními povolenkami?

   • Jestli to bude veřejný soud tak přijít můžete. A můžete také před soudem a mnoha podvedenými obhajovat Bohemia Energy:-)

    • Avatar for Amway-Fakta Amway-Fakta | 2.11.2021 z 7:17 | Odpovědět

     Dle mého názoru lze těžko mluvit o podvodu, když za tím není úmysl. BE nedostala provozní úvěr, čili musela skončit. Navíc se ukazuje, že ceny, které začátkem října poslala svým klientům, nebyly nijak přemrštěné, právě naopak, co bychom za ně dnes dali, že? Jenže panika je panika. Maximálně můžeme diskutovat, jestli měli právo vypovědět smlouvu s fixací ceny. Jenže když Vám banka nepřidělí úvěr, tak máte 2 možnosti, buď se zkusit dohodnout s klienty nebo to zabalit. Ať tak nebo tak, z mého pohledu se zachovali čestně aspoň v tom, že to neposlali do konkurzu, protože pak by klienti neviděli ani korunu přeplatků. Je ovšem otázka, co udělají, když se lidé budou dožadovat odškodnění za to, že nenechali doběhnout smlouvu do konce (i když se třeba jednalo o pár měsíců). Pak se může stát, že to do konkurzu pošlou a lidi budou mít smůlu. Takže jediný výsledek bude, že stádo opět vystojí frontu (tentokrát u soudu) a nakonec zase bude jen nadávat.
     A samozřejmě celá ta léta, kdy lidé s BE šetřili (ať už u ní samotné nebo u jiných dodavatelů, kteří jim snížili ceny kvůli konkurenci ze strany BE), se už v potaz neberou. Sice jsem deset let šetřil x tisíc ročně, ale teď, když mi měla ještě běžet smlouva 5 měsíců, tak oni mi vypověděli smlouvu. Bůůůů, oni jsou na mě zlí. Půjdu na ně žalovat, abych stejně nic nedostal. Jo, to dává smysl. 😀
     Pro mě je to uzavřená kapitola. X let jsem šetřil, smlouvu s fixací ceny jsem neměl, nikdo mě tudíž nepodvedl, a s jejich servisem jsem byl spokojen.

 73. Chapu dobre? Nakupuji 1 mwh az za 150euro. Cili 3 900kc. Seniorka spotrebuje cca 80 kwh za mesic. Tedy 1 mwh za rok. 3 900 deleno 12 je 325kc mesicne. Dle mluvciho je treba pripocitat “drobne” naklady s uvedenim do systemu. Asi k tomu jeste neco na obnovitelne zdroje.

  Proc tedy nemuze byt mesicni zaloha pet stovek?

  Proc uctuji deset tisic???

  Jestli jim urci Havlicek treba 1 000kc mesicne a firmy to odkyvou,tak si mam myslet,ze se chtely pouze rychle napakovat

  • Avatar for Amway-Fakta Amway-Fakta | 2.11.2021 z 22:25 | Odpovědět

   No vidíte. Konečně se ptáte smysluplně.
   Jinak, v DPI budou vždy zálohy vyšší, když do něj spadnete před začátkem topné sezóny, protože pokud byste zůstal v tomto režimu celých 6 měsíců, je to celá topná sezóna plus ještě něco navrch, a pokud topíte, nemáte zálohy rozpočítané klasicky na 12 měsíců, ale pouze na těch 6. Budou tedy minimálně 2x větší než normálně.
   A teď přichází druhá část otázky: jaká je aktuální cena burze? Nejsem si jistý, jak často se mění ceník v režimu DPI, ale pokud by zůstával fixní po celou dobu, pak není důvod, aby zálohy byly takto přemrštěné. Dodavatel nakoupí tu necelou MWh na celý rok za cca 3900 (nevím, nekontroloval jsem) a přirazí si nějaký přiměřený zisk a výsledkem je záloha na 10000 Kč/m po dobu 6 měsíců, bratru za 60000 Kč (alespoň podle toho, co píšete). Ale paní si nemusí stěžovat, oni jí možná větší část vrátí. Po půl roce.
   Ale co chcete? Za jistotu u dominantních dodavatelů si pěkně zaplatíme. A to jsme přece všichni chtěli! Nebo ne? 😉
   Jedna věc je ale jistá. Tohle už nepadá na hlavu BE.

 74. Přišlo to v nejméně vhodnou chvíli. Hold první zálohy lidé budou muset zaplatit. Jinak je odpojí.

  Spoustu lidem můžou hrozit exekuce kvůli extremnímu nárůstu záloh.

  Takže DPI během prvních dvou zaplacených záloh může mít jistinu až na 2 letou spotřebu.

  A jak je to u Amwayáků? Kolika násobně platíte více než u BE?

  Nabídka vám BE v rámci VIP servisu alternativy? Nebo se na Vás vyprdla jako na všechny ostatní?

  • Avatar for Amway-Fakta Amway-Fakta | 5.11.2021 z 0:07 | Odpovědět

   BE dělala a udělala co mohla. Do té doby, než musela ukončit činnost kvůli nepřidělenému provoznímu úvěru.

   • A jak je to u Amwayáků? Kolika násobně platíte více než u BE?

    • Avatar for Amway-Fakta Amway-Fakta | 6.11.2021 z 2:18 | Odpovědět

     Nevím, zatím mi zálohy nepřišly. Každopádně mě to nezruinuje a v klidu jednám s novým dodavatelem.

     • A jak je to u Vašich downlinů? Musíte mít přece přehled.

      • Avatar for Amway-Fakta Amway-Fakta | 6.11.2021 z 9:47 | Odpovědět

       Všem, kdo mi dali vědět, jsem zprostředkoval přechod k jinému dodavateli, kde máme kontakty. Ostatní si ho už zařídili sami na základě rad, které jsme jim dali. Konkrétní výše záloh u všech lidí nemám k dispozici, vím jen o pár konkrétních případech, kdy se záloha např. zvedla z 5000 Kč/m na 21000Kč/m. Nicméně nikdo z těch lidí, se kterými jsem mluvil, nepanikaří. Za ten 1 měsíc nestihnou spotřebovat tolik energie, aby na to padla celá záloha, takže jim pak přeplatek zase vrátí, protože záloha za tyto měsíce neodpovídá skutečné spotřebě (a tudíž ani ceně, kterou pak za ty měsíce zaplatí) a nikdo z těch lidí neplánuje být v režimu DPI celých 6 měsíců.

 75. Rozumím. Jde o to že zálohy musí zaplatit. Alespoň první 3. Jinak budou odpojení.
  Dominantní dodavatel se vždy choval seriózně ohledně plateb záloh. Takže jestli se někteří lidé opozdí s 3 nebo 4 zálohou, nemusí se obávat toho že jim budou účtovány pokuty a penále tak jako to dělala Bohemia Energy.

  Dále jim nebude účtováno 1.20 jak to bylo u BE ale klidně až 7/kw. Takže spotřebu můžou mít stejnou, ale mnohonásobně více zaplatí.

  Nebylo by lepší se zaměřit na alternativní zdroje energií a nebýt tak 100 % závislí na energošmejdech???

  • Avatar for Amway-Fakta Amway-Fakta | 6.11.2021 z 20:01 | Odpovědět

   Máte to trochu popletené. BE nikoho neodpojuje, ani dominantní dodavatel. Odpojuje a připojuje Vás distribuce. Rozhodně bych nedoporučoval placení záloh odkládat.
   Nevím, co máte na mysli s tím 1.20 a 7/kw.
   Alternativní zdroje energií nejsou dostupné a použitelné pro každého. Těžko např. začnou všichni lidé v Praze nebo v Brně všichni topit uhlím nebo dřevem. Těmi energošmejdy předpokládám myslíte ty, kdo jsou zodpovědni za současné vysoké ceny na burze, tedy spekulanty s emisními povolenkami. Ano, souhlasím. Každý jeden z nich by měl jít bručet. Jenže jestli si na tom mastí kapsy ti samí lidé, kteří o tom rozhodují, tak se není co divit, že s tím nikdo nic nedělá. Nebo on by byl takový nepřekonatelný problém zavést pravidlo, že emisní povolenky si může koupit pouze ten, kdo ty emise opravdu produkuje? Aby se prostě nedostaly k někomu, kdo s nimi jen kupčí jako za starých časů veksláci s lístky na koncert???

 76. Mimochodem… ČEZ nakupuje elektřinu na burze? A já myslel že elektřinu vyrábí v našich elektrárnách.

 77. Je v tom binec.

  Sem zvědavej jak se zachováte Vy až k Vám někdo z Vašich přátel přijde poprosit o půjčku na přemrštěné zálohy. Teď osobně tuto záležitost řeším …

  • Avatar for Amway-Fakta Amway-Fakta | 9.11.2021 z 20:20 | Odpovědět

   Popravdě, co jsem se tak bavil s lidmi, nikdo z nich neměl problém se zaplacením záloh. Ale možná je to jen případ lidí, které mám ve svém okolí. Kdyby přišel někdo blízký, klidně mu půjčím, ale osobně nikoho takového, kdo by to potřeboval, neznám. A kdyby se jednalo o rodinu, klidně bych to zaplatil za ně.
   Mohu vědět, jakou zálohu DPI vyměřil Vašemu známému a jaká byla původní výše? Děkuji.

 78. A čistky na trhu s energiemi pokračují. Stejný scénář jako v případě Bohemia Energy:
  https://www.seznamzpravy.cz/clanek/ekonomika-firmy-zkrachoval-dalsi-dodavatel-elektriny-a-plynu-184207
  Vypadá to, že banky moc dobře vědí, že o některých hráčích na trhu už je předem rozhodnuto, když unisono odmítnou zvýšit úvěr. S cenami emisních povolenek samozřejmě nikdo nic nedělá. Představitelé Evropské komise jejich vliv na cenu dál bagatelizují, což v kontextu s faktem, že je mezi účastníky trhu asi miliarda povolenek, které nejsou aktuálně potřeba, vyvolává dojem, že s nimi obchodují ti samí lidé, kteří o nich rozhodují.
  Až se začnou tyto nepotřebné povolenky stahovat z trhu, čeká nás něco, proti čemu je současná situace procházka růžovým sadem…
  Místo toho se všude možně zavírají jaderné elektrárny, přestože jádro má být do poloviny ledna zařazeno mezi čisté zdroje (jak alespoň tvrdí eurokomisař) a místo toho se budeme spoléhat na to, jak fouká vítr…
  https://www.kurzy.cz/zpravy/625421-jadro-a-plyn-budou-mezi-cistymi-zdroji-energie-dle-eu-do-poloviny-ledna-soudi-eurokomisar/
  A samozřejmě do toho ještě přijdou elektromobily (čti: zvýšená poptávka po elektřině) a konec benzinových a naftových motorů do roku 2035, opět dle návrhu (čti: když to státy neschválí, tak to nařídíme) EU.
  Vítejte v EU! Podobnost s TV seriálem Chobotnice je samozřejmě čistě náhodná. 😉
  A mimochodem, nevím jak ostatní, ale já jsem své přeplatky od Bohemia Energy už dostal. Takže za mě, děkuji panu Písaříkovi a jeho zaměstnancům za léta vynikající spolupráce, i za fér přístup k zákazníkům.
  BTW: Pořád jste, Vláďo, přesvědčen, že za vše může Bohemia Energy jen proto, že byla první, která padla?

 79. Zajímalo by mě, jestli budou v médiích tak propírat i celý seznam dalších firem stejně jako Bohemku. Bohužel na uvědomění, že pro zákazníky je vždy lepší když je v daném segmentu konkurence asi bude pozdě. Proč asi nedostali provozní úvěry? Nebyla to nahodou snadná cesta, jak se této konkurence zbavit?

  • Ale to už přece dnes není zajímavé téma. Obětní beránek – Bohemka – se našel, a to je přeci to hlavní. Kdyby teď média řvala i o těch ostatních, co padají, stejně jako řvala, když padla Bohemka, to by pak někteří lidé mohli začít přemýšlet podobně jako Ty. A to se do krámu nehodí. Zbývá už jen položit Centropol. Pak bude znárodnění dodavatelů energií a tím i vytvoření oligopolu dominantních dodavatelů dokončeno. Plán vyšel. Konkurenci přeci nemůžeme potřebovat, ta je k ničemu, jen stlačuje ceny dolů, že? Hlavně že se našel obětní beránek, který už nemohl ty uměle vyhnané ceny z vlastní kapsy ufinancovat. Takový polostátní ČEZ to hravě zamázne z peněz daňových poplatníků, když bude potřeba, že? A ti dostatečně blbí mu za to ještě zatleskají a plivnou si na Bohemku. A navíc už mu (i dalším dominantním dodavatelům) nic nestojí v cestě za zvyšováním cen. Aneb máme, co ovce chtěly.
   Zbývá “poděkovat” oněm ovcím, které se svým hysterickým chováním zasloužily o současnou situaci.
   BTW: Nejsem odborník, ale jsem sám, komu to přijde postavené na hlavu? V ČR vyrobíme elektřinu. Kvůli dohodě s EU ji tu ale ČEZ nemůže prodat přímo Čechům, ale musí ji nabídnout na německé burze. Tam se její cena zvýší, podle toho, co si zase vymysleli zelení fanatičtí bezmozci. A nám je pak dovoleno si tuto dražší elektřinu zpátky koupit. A vyvázat se z dohody samozřejmě není možné… RVHP hadr – tedy jestli nám svatý ČEZ nelže.
   https://www.idnes.cz/ekonomika/domaci/cez-burza-nemecko-vyvazani-spolek.A211103_132731_ekonomika_bur

   • Obětní beránek se našel? To je možná důvod, proč tu pan Vláďa nenadává na ostatní dodavatele, kteří padli. Nebo se pane Vláďo mýlím? 🙂

    • Zajímavé zprávy: plynovodem Jamal proudí plyn obráceně (čti Němci jej pouští do Polska), což podle jiného článku znemožňuje Gazpromu začít dodávat více plynu do evropských zásobníků. Díky tomu ceny plynu rostou. A Němci mlčí:

     Německé ministerstvo hospodářství odmítlo Putinův výrok komentovat a dovozci plynu na žádost agentury Reuters o komentář nereagovali.

     A proč celé to divadlo? Některé státy se rozhádaly s Ruskem, takže nenakupují plyn přímo od něj, ale přes EU, resp. přes západoevropské dodavatele.
     https://www.novinky.cz/ekonomika/clanek/plynovod-jamal-stale-pracuje-v-obracenem-rezimu-40382231

     BTW: Dnes skončil další dodavatel (Františkovy energie). Tak se nám to tu pěkně čistí…

    • Všichni alternativní dodavatelé jsou stejní. Něco slíbí a nesplní. Mám štěstí že jsem zůstal u původního dodavatele.

     • Avatar for Amway-Fakta Amway-Fakta | 12.1.2022 z 21:08 | Odpovědět

      😀 😀 😀 Povedlo se. Konečně mají dominantní dodavatelé, co chtěli. Věrného zákazníka, který si nedovolí odejít jinam, protože má strach, že by mohl skončit v DPI, a tak si raději připlatí x tisíc nebo dokonce desítek tisíc ročně…

      Takže si to celé shrňme:

      Bohemka rozeslala v říjnu lidem informaci o chystaném zdražení.
      Lidi začali panikařit a utíkat k dominantním dodavatelům.
      Začal závod v plivání na Bohemku a na pana Písaříka. Heč, já jsem doplivnul dál – to je heslo dne.

      Poté, co Bohemka padla, lidé spadli do DPI a ceny se začaly zvedat všude.
      Kdo za to může? No přece Bohemka!

      Jediní, komu se ceny nezvedly, byli zákazníci s fixací ceny. Dominantní dodavatelé moc dobře vědí, že to je pro ně nejmenší problém. Smlouvy jsou u většiny počítám ještě tak na rok a kousek. A každý měsíc se prolongují smlouvy těm, kteří mají výročí smlouvy. Jakmile se to protočí, budou mít tito dodavatelé, co chtěli. Zákazníky vázané na vyšší ceny. Ale o tom pomlčíme. 😀

      “Zlá” Bohemka vrátila lidem jejich přeplatky.
      Pšššššt. Hlavně ať se o tom dozví co nejmíň lidí.

      “Hodní” dominanti si nechali zaslat zálohy ve výši klidně pětinásobku původních záloh, aby nic neriskovali. Snad pro případ, že by všichni bývalí zákazníci byli idioti a zůstali by 1/2 roku v režimu DPI. Řekněme 300.000 klientů na jednoho dominanta i kdyby krát 1000 Kč měsíčně (a komu z vás přišly zálohy v DPI 1000 Kč, že? ;-)), to dělá 300 míčů. Za něco z toho nakoupíme a než zákazníkovi ten obrovský přeplatek vrátíme, tak třeba naběhnou i nějaké úroky. 😉 Mezitím se všichni dominanti samozřejmě tváří jako charita, která obětavě zachránila statisíce lidí. Taktně zamlčují, že je to jejich povinnost a že v režimu DPI mají horší podmínky, než jaké nabízela Bohemka po zdražení.

      A na topole podle skal, Vláďa T. jim zatleskal.

      “Hodný” ČEZ je v tom nevinně. Vyrábí elektřinu v jaderných elektrárnách v Česku, ale musí ji přece dodat do Německa. Tam totiž nechtějí o jádru vůbec slyšet – jádro je totiž fuj fuj fuj. Tedy, kdyby to bylo německé jádro. Když je z Čech, tak už je to pro Němce jenom malinko fuj. Tak malinko, že je to vlastně mňam. Hlavně když se cena této elektřiny v Německu na burze zvedne a pak si ji Češi milostivě můžou koupit zpátky. ČEZ by se samozřejmě rád vzdal svých zisků a prodával by rád energii vyrobenou v Čechách opět v Čechách a na německou burzu by rád posílal jen přebytky. Ale ono to přeci nejde kvůli dohodám s EU. Takže chudákovi ČEZu nezbývá, než se pakovat proti své vůli. Ojojoj! Jaká to oběť!

      A na topole podle skal, Vláďa ČEZu zatleskal.

      • Berte fakt že zkrachovaly pouze pochybné firmy jako BE. Firmy které nic nevyrábí a netěží. Pouze překupují. Takových podvodníků mne není vůbec líto….

       Pokud ukončí svoji činnost taková MND, která alespoň zčásti těží, pak můžeme mít teprve obavy…

       • Avatar for Amway-Fakta Amway-Fakta | 14.1.2022 z 22:56 | Odpovědět

        Jistě, takže vlastně voláte i po tom, aby skončila Billa, Albert, Lidl,… kdo ještě? Všechny večerky, stánky… Zakážeme i pronájem bytů těm, kdo si je sami nepostavili a jen je koupili. Stejně tak ukončíme činnost všem televizním stanicím, resp. jim zakážeme vysílat filmy, které samy nenatočily. Kde si budeme kupovat rohlíky? Aha, já už vlastně vím. Každý si doma zařídíme domácí pekárnu, domácí mlékárnu, domácí jatka, protože obchody už budou navěky zavřené – všechno jsou to totiž podvodníci, vykořisťovatelé, buržoazie… Zapomněl jsem na něco, soudruzi? To bude žůžo. Svět podle Vládi T. 😀 A další level bude návrat do pravěku k výměnnému obchodu. Ještě nějakou inovaci máte v rukávu? 😉

        Zajímavá je na tom jedna věc: od koho asi ti – podle Vás – takzvaní podvodníci nakupovali? Nemyslíte, že to bylo od všech těch “těžařů”? Jestli tedy byli schopni prodávat ty energie 10 let levněji než ti těžaři, tak mně z toho vychází, že těžaři si celou dobu mysleli, že jen proto, že jsou velcí, tak si můžou dovolit odrbávat Vláďu. A hle! Ona to byla pravda. 😀 Gratuluji 😀

        To, že Německo drží ceny uměle nahoře a že ČEZu se to náramně hodí, vidí každý slepec. Ale Vy už jste si viníka našel, takže proč vnímat fakta, že?

        A máme tu další oběť nesmyslné energetické politiky: https://www.seznamzpravy.cz/clanek/ekonomika-firmy-dodavatel-energii-pise-lidem-ukoncete-s-nami-smlouvu-bezte-k-cez-185869

        Já vím, další podvodník… To už jsme slyšeli. Jenže to má háček – scénář je u všech úplně stejný jako byl u Bohemky. Takže buď je to tu samý podvodník, nebo je příčina úplně někde jinde. Bohemka měla akorát tu smůlu, že byla největší a první. Nakonec tu zůstanou jen firmy podporované státem a energetický trh bude znárodněn. Takhle se to dělá, komunisti můžou jen tiše závidět, že na to nepřišli dřív. Kdyby to v roce 1948 udělali takhle, věřím, že by se našlo dost blbců, kteří by jim to zbaštili i s navijákem (toho blbce prosím nebrat osobně, Vláďo).

        Mimochodem, ČEZ přeprodává mj. i plyn – takže je to podle Vás taky vlastně podvodník, že? 😉 Sakra, kdo se v tom má vyznat? Já myslel, že to přísloví znělo: co Čech, to muzikant. A podle toho, co nám tady tvrdíte, to vypadá, že co Čech, to podvodník. Ach jo 🙁

        Co myslíte, který alternativní dodavatel je další na řadě? Škoda, že Sazka nevyhlašuje kurz na to, kdo padne. Asi bych si poprvé v životě vsadil 😀 Pro soukromé podnikatele je tohle ale jasný vzkaz: nesnažte se soupeřit s firmami, které mají podporu státu. Je to předem prohraný boj, protože jejich možnosti jsou téměř nevyčerpatelné. Za peníze daňových poplatníků si můžou dovolit prakticky vše. Smutné, kam jsme se od roku 1989 dostali…

        • A ještě lidem zakázat solární panely na střeše. 😀 Ty panely si majitelé rodinných domů taky nevyrobili a slunce také ne. 😀 Ať má Vláďa radost.

        • Avatar for Amway-Fakta Amway-Fakta | 25.4.2022 z 21:38 | Odpovědět

         Nu, a máme tu další zprávy, tentokrát z Německa. To, co jsem psal v lednu, se naplňuje. Německo už otevřeně mluví o znárodňování energetických firem a ani mu občané EU nestojí za to, aby to trochu zamaskovalo a vymyslelo pro to jiný název, aby to nebylo tak okaté. Bravo! Ať žije eurosocialismus… Takhle se to dělá! Komunisti můžou jen tlouct hlavou o zeď, že je to nenapadlo jako první. Kdyby to znárodňování v roce 1948 udělali takhle, tak jim Vláďové T. (a jiní) ještě budou tleskat a možná jim ten svůj majetek budou ještě cpát, protože stát, to je prostě nejvíc…
         https://www.novinky.cz/zahranicni/evropa/clanek/nemecka-vlada-schvalila-pripadne-znarodnovani-energetickych-firem-40394932

 80. Vážený spitfare, ale lidé kteří mají solární panely jsou vlastně výrobci:-) :-):-):-) 🙂

  • A kolik z nich si zašlo do dané fabriky a tam si je vlastnoručně vyrobilo? Není to náhodou tak, že je drtivá většina od výrobce koupila – tak jako BE kupovala energii? 😀

   • … lidé kteří mají solární panely jsou vlastně výrobci energií … sami pro sebe a pro svou potřebu 🙂 přebytky můžou prodat

 81. Vážení Amwayáci, jak jste spokojeni s drahými energiemi? Kolikanásobně platíte více než u BE?? Plyn a elektřina?

  • Avatar for Amway-Fakta Amway-Fakta | 18.1.2022 z 23:42 | Odpovědět

   Za sebe mohu říci, že platím víc, nicméně to neřeším. Prostě to beru jako fakt. Pokud zvyšování cen energií někoho pálí, může si vydělat více peněz a hravě tyto zvýšené náklady pokryje.
   Jak neustále opakuji, nejsem spokojen s tím, co se na tomto trhu děje, a s tím, co všechno rozhoduje o cenách energií. Ani ne tak kvůli ceně samotné, ale spíš kvůli tomu, že je mi na zvracení z toho, že se tu systematicky likviduje jakákoliv konkurence v podobě soukromých firem a lidé místo toho oslavují tvorbu oligopolu (podobnost s rokem 1948 čistě náhodná, samozřejmě).
   Mimochodem, na tu otázku ohledně ČEZu coby dodavatele plynu jste neodpověděl. Není náhodou ČEZ také podvodník, když netěží vlastní plyn a jen ho přeprodává? Měříme přeci všem stejným metrem, že? Nebo ne?

   • Není náhodou ČEZ také podvodník??
    Jestli nemá fyzicky skladem plyn někde v zásobnících tak by byl stejný jako BE.

    • Avatar for Amway-Fakta Amway-Fakta | 26.1.2022 z 10:05 | Odpovědět

     Aha, už Vás chápu… všichni jsou tu vlastně podvodníci. O vše by se měl starat výhradně stát. Kde už jsem to jenom slyšel?
     A řady všech těch podvodníků se v blízké době zřejmě rozšíří o RWE:
     https://www.fio.cz/zpravodajstvi/zpravy-z-burzy/262036-rwe-planuje-prodat-sve-ceske-zasobniky-zemniho-plynu
     ČEZ to koupí a znárodňování bude dokončeno. 🙂 Jupííí, ideální svět podle Vládi – ať žije eurosocialismus. Jen si teď nejsem jistý, jestli mám jásat nebo brečet.

     • Podvodníci jsou pouze ti kteří nic fyzicky neskladují, nevyrábí, netěží atd.

      Posuďte sami, byla některá ze zkrachovalých firem zároveň výrobce??

      • Avatar for Amway-Fakta Amway-Fakta | 27.1.2022 z 12:56 | Odpovědět

       Ano, takže jsme si řady podvodníků rozšířili ještě namátkou o všechny realitní kanceláře nebo třeba cestovní kanceláře. Sakra, v Česku je to samý podvodník. Nechcete se, Vláďo, odstěhovat někam, kde Vám bude líp? Třeba do Severní Koreje?

      • Avatar for Amway-Fakta Amway-Fakta | 27.1.2022 z 13:08 | Odpovědět

       Ale jinak, k Vaší (ne)logické námitce. Podle Vaší logiky by měly všechny firmy jen vyrábět, ale už by nesměly prodávat. Protože jakmile přijmou nějakého obchodního zástupce, už je to podle Vás podvodník, protože nic nevyrobil. S takovým myšlením se vracíme do pravěku k výměnnému obchodu. Na obchodu není nic špatného, právě naopak. Je to právě obchodník, který vytváří konkurenci a tlačí ceny dolů. Je to právě obchodník, kdo šetří čas (a tím i peníze) zákazníkovi, protože ten si nemusí jezdit pro okurky do Znojma. Prostě obchodník poskytuje službu. Cestovní kancelář také nevyužívá svá letadla, své hotely…, ale poskytuje službu.
       Obchodník s energiemi také poskytuje službu. Snaží se získat pro zákazníka co nejvýhodněji dané komodity – a 10 let si to všichni jejich zákazníci užívali a nevadilo jim to. Jediné, co se stalo, bylo, že soukromé firmy neustály nerovný boj s polostátními firmami, které si mohou dovolit finančně daleko více, než firma odkázaná na provozní úvěr, který jí banka nemusí přidělit. ČEZ zkrachovat nemůže – to si stát nemůže dovolit. Takže jediné, co se stalo, bylo, že Bohemka a další to vydrželi o pár týdnů kratší dobu než dominantní dodavatelé. A ti se po jejich pádu zachovali úplně stejně – zvedli ceny. Takže výsledek je, že konkurence padla a český zákazník nic nezískal. Naopak, jen ztratil. Vzkaz pro podnikatele: pokud se v daném oboru angažuje stát, zapomeňte na rovné podmínky. Zlikvidujeme Vás, kdykoli nás napadne.

 82. Eurosocialism? Look how unsuccessful socialism has been in corrupt Venezuela.
  “Socialism is the philosophy of failure, the creed of ignorance, and the gospel of envy.” – Winston Churchill
  The former Prime Minister of Great Britain, Margaret Thatcher remarked: “The trouble with socialism is you eventually run out of other people’s money.”
  She also said, “No theory of government was ever given a fairer test . . . than democratic socialism received in Britain. Yet it was a miserable failure in every respect.” Those who want to try democratic socialism in America need to thoroughly study the subject before they continue with their utopian idea.

  • Avatar for Amway-Fakta Amway-Fakta | 31.1.2022 z 18:42 | Odpovědět

   100% agree!
   P.S.: Sorry for late approval of your comment. The anti-spam filter falsely considered it as spam. Perhaps, he didn’t like the word “Eurosocialism”? 😀 😀 😀

 83. V energiích je to jinak. Všichni vidíme jak.

  Naopak český zákazník vydělal. Trh se zbavil energošmejdů typu BE která okrádala nekalým způsobem důchodce… a nesmyslné pokutovala a posílala na ně mnohdy exekutory. Viz. Veřejně přístupné zdroje..

  • Avatar for Amway-Fakta Amway-Fakta | 27.1.2022 z 16:32 | Odpovědět

   Ano, prostě všude je to nějak a jenom v energiích je to jinak, podle toho, jak se Vám to hodí. 😀 Aneb budeme měřit každému jiným metrem. Co jsem taky od Vás mohl čekat jiného, že?

   Jinak, tím okradeným důchodcem myslíte toho pána, co u BE podepsal výhodnější smlouvu, než jakou měl u dominantního dodavatele, pak ho dominantní dodavatel ukecal, ať zůstane, pán pak musel zaplatit smluvní pokutu (kterou má stanovenou každý dodavatel) a jeho milý dominantní dodavatel ho v tom nechal? (viz ty samé veřejně přístupné zdroje) Jo, tak to bude ono. 😀 Otázkou zůstává, na koho by se ten důchodce, měl vlastně vztekat. Jestli na toho, kdo mu nabídl levnější energie, nebo na toho, kdo ho ukecal, aby porušil smluvní podmínky, a pak ho v tom nechal, ať si pokutu zaplatí. 😀 Vy v tom máte jasno, já taky. Bohužel naše “jasna” se nepotkávají. 😀 😀 😀

   Já osobně, kdykoliv jsem někoho převáděl, vždy jsem se staral i o to, aby ten člověk neplatil žádnou pokutu. Několikrát jsem si ověřoval datum výročí smlouvy, (ne)existenci dodatků ke smlouvě, které by mohly měnit datum výročí, i datum do kdy je možné podat výpověď. A žádný z mých zákazníků také nikdy nic neplatil. A troufám si říct, že mé finanční možnosti jsou podstatně jiné, než finanční možnosti dominantních dodavatelů, včetně toho, u kterého byl Vámi citovaný důchodce. Jenže čím větší dodavatel, tím méně pro něj znamenáte jako zákazník. I proto si teď s cenami budou dělat, co se jim zlíbí. Zvykejte si, Vláďo. 😀 Nebo máte jiné vysvětlení, proč dominantní dodavatel neudělal tyto základní kroky předtím, než ukecal zákazníka, aby porušil smlouvu, kterou podepsal?

   Takže já bych být Vámi skončil u té Vaší druhé věty, kterou bych jen trochu předělal: Ne, milý Vláďo, nevidíme. Opravdu všichni nevidíme, jak je to v energiích jiné. Tohle jste klidně mohl napsat a tím jste taky mohl skončit, protože ten zbytek je jen blábol útočící na emoce čtenáře, který bez dodaného kontextu bude stranit onomu důchodci a tudíž Vám neinformovaný člověk, který necítí potřebu si předkládané informace prověřovat, dá za pravdu. Ovšem poté, co se dozví celou pravdu, už to tak jednoznačné není, že? 😉

   BTW: Co to stěhování, už máte sbaleno? 😉

   • Jistě. Sbaleno máme. Už se těšíme.

    Viz. https://www.esotravel.cz/dovolena/severni-korea/

    • Avatar for Amway-Fakta Amway-Fakta | 28.1.2022 z 10:01 | Odpovědět

     No vidíte, jak jste šikovný, když chcete. Teď už jen vymyslet, jak to udělat, aby se z té dovolené stal trvalý pobyt.

     • A kam pojedete na dovolenou Vy ??

      • Avatar for Amway-Fakta Amway-Fakta | 29.1.2022 z 9:32 | Odpovědět

       Pokorně přiznávám, že Severní Korea to nebude.

       • A jaká destinace?

        • Avatar for Amway-Fakta Amway-Fakta | 29.1.2022 z 22:01 | Odpovědět

         Tu si, s dovolením, nechám pro sebe. 😉

         • Tušil jsem správně že tahle odpovíte. Typycky Amwayácký zlozvyk. Neochota konkrétně odpovědět na konkrétní otázku!!! 🙂 :-):-)

          • Avatar for Amway-Fakta Amway-Fakta | 1.2.2022 z 19:56 |

           No, jestli si myslíte, že tu na potkání budu každému nýmandovi (nebrat osobně) vykládat, co, kdy a kde dělám, jako nějaký puberťák, a věšet sem nebo na sociální sítě selfíčka, tak jste holt na omylu. S tím se smiřte. 🙂 A s Amway to nemá nic společného, prostě mám rád své soukromí. 🙂

          • Avatar for spitfare spitfare | 2.2.2022 z 10:34 |

           A takovou poznámku, jako od Vláďi obvykle očekávám od typu lidí, kteří by nejraději chtěli vidět foto ze záchoda, kde člověk zrovna tlačí ho..o

 84. Zajímavý komentář. Co myslíte???

  Prosím jen FAKTA. Děkuji

  Ahoj Vláďo, Amway tvrdí, že se snaží nabízet nejlepší podnikatelskou příležitost na světě, tak to mají co dohánět, protože:

  1) Behemia energy krachla a stáhla sebou dost lidí, kteří teď platí za energie rakety
  2) Krachnul i projekt s Bubble Tea, který se tvářil jako hrozně cool pití, než je Jan Tuna ve svém pořadu doslova rozprášil.
  3) Snad 3 roky mleli o tom Tescu, že budeme nakupovat za body a nic z toho.
  4) Pekárnu, která prodávala ten žitný chleba hygiena na nějakou dobu zavřela, protože tam našli myši.

  Protže nejsem v Amway (neutrácím za blbosti), mohu ukládat minimálně 5 tis za měsíc do fondů 🙂

  • Avatar for Amway-Fakta Amway-Fakta | 2.2.2022 z 16:03 | Odpovědět

   Co myslím? Vůbec nechápu, co Vám na tom komentáři přijde zajímavé. Je to asi stejné, jako tvrdit, že měděný kabel není dobrý vodič elektřiny, protože je obalen plastovou bužírkou, která nevede proud. 😀 😀 😀

   Abych to vysvětlil blíže pro lidi, kteří o Amway nic nevědí (i pro lidi hrající si na pitomce, kteří sice vědí, ale stále ignorují fakta):

   Obchodní příležitost Amway je postavena na jejích vlastních produktech, nikoliv na partnerských obchodech, které se mohou měnit (a samozřejmě se mění) podle aktuální situace na trhu. Stejně jako dnes některé firmy už nenabízejí fonograf, jako za Edisona, stejně tak Amway některé spolupráce vyhodnotila jako něco, co nemá velký přínos pro organizaci, zatímco jiné fungují dál (např. O2 Family nebo Polar), což zase onen manipulující Yowie zamlčuje, aby si náhodou o Amway nezačal někdo myslet, že je na ní něco dobrého, že? 😉

   To, že nějaká spolupráce skončila, ale samozřejmě neznamená, že by se neměla zkoušet navázat další spolupráce s někým jiným. Koneckonců, škoda každé koruny, která je utracena bez získání bodů (pokud samozřejmě ta možnost je).

   Takže autorovi bych opáčil: protože jsem v Amway, mohu ukládat do fondů (pokud budu chtít) daleko víc než jeho usmolených 5 tisíc měsíčně. Možná je to proto, že ještě studuje, ale pokud se jedná o pracujícího člověka, pak bych tu částku, kterou je schopen “investovat”, moc do světa netroubil – je to spíš ostuda, že není schopen investovat více. Jenže ono se není co divit – pokud pro pana pisálka představuje zubní pasta blbost, pak chápu i ten zbytek toho žvástu, co vyplodil, a chci od něj jen jediné: odstup – a to doslova. 😀 😀 😀

   Možná, až si ten mamlas všimne, že Amway úspěšně celá desetiletí nabízí prací prášek, zubní pastu, prostředky osobní hygieny, kosmetiku, potravinové doplňky, vodní filtr, čističku vzduchu a dalších x produktů, které nejenže nekrachly, ale ve svých kategoriích některé z nich patří mezi nejprodávanější na světě, budeme se mít zase o čem bavit. Jenže to by z jeho strany musel být vůči Amway alespoň nějaký náznak objektivity, a ne jen fanatická zaslepenost, že?

   No nic, už jsem tomu žvástu věnoval víc pozornosti, než si zaslouží, takže tímto považuji svou odpověď za kompletní.

 85. Ale jděte spitfare, co je na tom složitého odpovědět na otázku kam pojedete na dovolenou… ? Jako první jsem již odpověděl:-)

  • Avatar for Amway-Fakta Amway-Fakta | 3.2.2022 z 23:10 | Odpovědět

   Složitého na tom není vůbec nic. Jen mě baví Vám takto odpovídat. Kromě toho, kam já pojedu na dovolenou, je celkem jedno, protože pro Vás má tato informace nulovou hodnotu. Já se totiž hodlám z dovolené zase vrátit, na rozdíl od Vás, který jste se zhlédl v severokorejském režimu. 😀

   • Právě naopak.Je to těžký… Pro mnoho Amwayáků je velmi složité odpovědět konkrétně:-) Typycky Amwayácký zlozvyk 🙂

    • Avatar for Amway-Fakta Amway-Fakta | 4.2.2022 z 10:22 | Odpovědět

     Kdepak, těžké to vůbec není. Kdybyste byl můj kamarád, věděl byste o mně to, co vědí mí kamarádi. Jenže jste jen anonym na Internetu, který plánuje cestu do Severní Koreje a již nikdy zpět, protože se mu líbí znárodňování byznysů. A tak se nedivte, že se ode mě nedozvíte nic osobního. 😀

     • 🙂 :-):-) Jste pro mě stejný anonym jako Já pro Vás. :-)😀. Já jsem narozdíl od Vás odpověděl jako první! Slušnost je také odpovědět… Ale to je pro typického Amwayáka nadlidský výkon, že??

      • Avatar for Amway-Fakta Amway-Fakta | 4.2.2022 z 15:15 | Odpovědět

       Ale já jsem Vám odpověděl – na blbou otázku, blbá odpověď. 😀
       Nadlidský výkon? Myslím, že nadlidský výkon je už to, že čtu ty Vaše žvásty a odpovídám na ně, i když jsou naprosto mimo mísu.
       Mimochodem, tu Vaši další pseudoodpověď pro spitfare zveřejním s tím, že z něj vymažu pasáže, které porušují pravidla diskuze. Něco jste v něm tvrdil a předkládal jako fakt a za dva roky jste nepřinesl jediný důkaz. Takže asi tak.
       Jo a abych nezapomněl, tady máte další důvod k radosti. Po znárodnění energetického byznysu a likvidaci konkurence přicházejí konečně zprávy, které jste tak toužebně očekával (a já jsem Vám sliboval, že k nim dojde). Tak tady je máte:
       https://www.novinky.cz/ekonomika/clanek/pre-razantne-zdrazi-energie-elektrinu-o-ctvrtinu-plyn-o-30-procent-40386170

      • Avatar for Amway-Fakta Amway-Fakta | 4.2.2022 z 15:18 | Odpovědět

       Slušnost je především nelhat, víme? 😉

  • Tak než na tu dovolenou odjedete, tak nám sem hoďte tu údajnou nahrávku, podle které se smějeme lidem, kteří pracují. Bude to dva roky, co jste o tom mluvil a furt jste nic nedodal. No hlavně, že řešíte adminovu dovolenou.

   • Pravda, slíbil jsem celkem 2 nahrávky, které [jsem dodnes nedodal, a tudíž má tvrzení o Amway jsou zcela nepodložená a mohou být považována za lživá].

    [text v hranaté závorce upraven adminem tak, aby odpovídal skutečnosti]

    • Avatar for Amway-Fakta Amway-Fakta | 11.2.2022 z 22:44 | Odpovědět

     Pokud by Vám snad šlo o přesnou definici slovního spojení “nepohodlná pravda”, pak nabízím jednu z možných definic zde: “Nepohodlná pravda je např. fakt, že Vláďa za 2 roky nebyl schopen dodat slibovanou nahrávku, kde se údajně vysoce postavení Amwayáci vysmívají zaměstnání. Nebyl toho schopen ani poté, co k tomu byl opakovaně vyzýván, a to i přesto, že slíbil, že tak učiní.” Tečka.
     Chápu, že je Vám to nepohodlné, Vláďo, ale zvykněte si, že když něco slíbíte, tak to máte dodržet. Ne jako v LR. 😉

 86. Dobrá. Jednu nahrávku zveřejníme. Sem zvědavej jaká bude cenzura. Amwayáci přece nesmí znát pravdu!!!

  • Avatar for Amway-Fakta Amway-Fakta | 4.2.2022 z 16:36 | Odpovědět

   Těšíme se. Ale máte to v hlavě popletené. Zřejmě kvůli tomu si myslíte, že u Amway to chodí jako u LR. Amwayáci naopak pravdu znát potřebují. A pravda je taková, že 2 roky tu nahrávku nemůžete najít, což jasně dokazuje, že Vámi uváděná zjevná “fakta”, nejsou zas až tak zjevná a vlastně to ani nejsou fakta. Přeci kdyby se všichni Amwayáci vysmívali zaměstnání, tak by pro Vás nebyl problém předložit tu nahrávku okamžitě. Ukazuje se, že pokud jste něco takového slyšel, pak se spíše jednalo buď o nedorozumění způsobené vytržením věty z kontextu nebo o pochybení jednotlivce, nikoliv o jednotný postoj všech vysoce postavených distributorů. Takže tímto vlastně jen potvrzujete, že lžete a že děláte z komára velblouda, jen abyste pošpinil konkurenční MLM.
   No, co taky čekat od MLM turisty, že?

  • Avatar for Amway-Fakta Amway-Fakta | 5.2.2022 z 12:29 | Odpovědět

   Uděláme to takto, Vláďo. Dřív, než Vám dovolím kategorizovat, která z Vašich tvrzení jsou pravda a která jsou pouhými žvásty, doložte, co jste před 2 lety slíbil a pak teprve budou Vaše další komentáře k tomuto tématu zveřejněny. Jen proto, že to stokrát zopakujete, se z toho nestane pravda. Podobně, jako když stokrát zopakujete, že Země je placatá, taky se z ní kvůli Vašim žvástům nestane placka.
   Kdybyste tomu jako nerozuměl, znamená to, že nejprve zveřejníte onu údajnou nahrávku a pak teprve se budeme bavit o tom, zda je pravda, co tvrdíte, nebo ne. Do té doby žádný Váš zoufalý výkřik ve stylu “pomóc, cenzura” nebo “tvrdím to, tedy je to fakt”, nebude zveřejněn.

  • Avatar for Amway-Fakta Amway-Fakta | 11.2.2022 z 17:33 | Odpovědět

   Reakce na nezveřejněný komentář: Vláďo, opravdu je pro Vás nepřekonatelný problém porozumět psanému textu? Prostě nejdřív zveřejněte, co jste slíbil. Do té doby nebudou Vaše komentáře k tomuto tématu zveřejňovány. Tečka. Je úplně jedno, jestli si myslíte, že je něco pravda. Fakta jsou to, co dokážete doložit. A vzhledem k tomu, že svá tvrzení neúspěšně “dokládáte” (resp. slibujete doložit) už 2 roky, je každému, byť i podprůměrně inteligentnímu člověku jasné, co je pravda a co je Váš žvást. Tvrdil jste, že ono údajné vysmívání se zaměstnání je u Amway naprosto běžná záležitost. Tedy by pro Vás neměl být problém sáhnout náhodně po pár nahrávkách a demonstrovat nám tu všem, že každý úspěšný distributor Amway se vysmívá zaměstnání. Místo toho jste za 2 roky nenašel ani JEDNU (!!!) nahrávku, kde by něco takového zaznělo, jen stále opakujete, že ji zveřejníte. Jak je tedy vidět, v tomto bodě opět lžete, stejně jako jiní distributoři LR, kteří pomlouvají Amway, kde můžou. Tedy nic překvapivého pod Sluncem. Jen mě to utvrzuje v mém názoru, a sice že s takovou bandou lhářů nechci mít nic společného a každý slušný člověk by se od ní měl držet dál. Každému uvažujícímu člověku je nyní jasné, že pokud už se takové chování, jaké uvádíte, u někoho z Amway distributorů náhodou objevilo, pak se jednalo spíše o výjimku než o pravidlo. Zato vy teď vypadáte jako bezskrupulózní banda lhářů… Je mi líto.

  • Avatar for Amway-Fakta Amway-Fakta | 11.2.2022 z 22:39 | Odpovědět

   Reakce na další nezveřejněný komentář: Vláďo, Vláďo, jste nějak popletený. Začínám se obávat, že užívání přípravků LR má špatný vliv na fungování mozku – alespoň podle toho, co tu předvádíte. 😀 Cenzurovat pravdu opravdu nemohu, neboť jste se ještě za ty 2 roky nezmohl na to, abyste tu svou tzv. “pravdu” doložil. Zatím je to pořád už 2 roky ničím nedoložený žvást. Chápeme rozdíl? Nebo si stále sedíme na vedení? Takže pěkně popořádku: pošlete nám tu nahrávku a pak nebudete muset vůbec protestovat proti žádné tzv. “cenzuře” (pro nezasvěcené: takto Vláďa nazývá stopnutí tapetování naprosto nesmyslnými žvásty, které nemají ani hlavu ani patu a stále se opakují dokolečka, jako ohraná deska, bez jakékoli snahy je podložit nějakým faktem). 😀
   BTW: Kdyby to byla cenzura, tak sem nepíšu tyto reakce, ze kterých si čtenář může tak nějak odvodit, co moudrého jste sem zase napsal… A asi bych spolu s těmi novými komentáři smazal ty Vaše původní komentáře, kde tvrdíte pořád to samé. To jsem neudělal, jen jsem Vám zabránil v tom, abyste zaplevelil diskuzi infantilními výkřiky typu: “A mám pravdu. A mám, a mám, a mám!!!!!”
   Jenže se obávám, že asi nebudete schopen pochopit rozdíl mezi cenzurou a zabráněním tapetování. Tak ještě jednou, pro pomalejší: když něco slíbíte, pak to nedodržíte, a když jste vyzván, abyste tak učinil, a Vy místo toho už asi podesáté říkáte: “já ji zveřejním, já ji zveřejním, já ji zveřejním…” a ono stále nic, tak se nesmíte divit, že jednou dojde trpělivost a že Vám nebude dáván prostor, abyste někoho pomlouval bez toho, abyste svá tvrzení doložil.
   Takže teď je řada na Vás. Poroučím se.

 87. Pozn. admin: Vymazáno – důvod viz níže.

  • Avatar for Amway-Fakta Amway-Fakta | 16.2.2022 z 22:17 | Odpovědět

   Velmi úsměvné je, že kdykoliv chceme, abyste, pane Vláďo, doložil své tvrzení, o kterém neustále omíláte, že je to fakt, tak odvádíte řeč jinam a stěžujete si na to, že Vám jej nezveřejním. Pravda bolí 🙂
   A přitom řešení máte ve svých rukou. Stačí zveřejnit tu nahrávku, kterou jste nám sliboval. Považte! Taková možnost! Dokázat tu všem, že jste celé ty 2 roky nekecal! Tak šup šup. 😀 Místo naříkání, jak jsem na Vás zlý (čti: nenechám Vás někoho pomlouvat a rozšiřovat o něm ničím nepodložené drby a klepy) máte už celé 2 roky možnost nás všechny utřít. Ovšem půjde to jen za jednoho předpokladu: že to, co nám tu 2 roky servírujete, je pravda. A to je ten problém, že? 😀

 88. Avatar for Amway-Fakta Amway-Fakta | 17.2.2022 z 6:27 | Odpovědět

  Mimochodem, tomuhle říkám dodavatel energií:
  https://www.novinky.cz/koktejl/clanek/britsky-dodavatel-energii-poslal-zakaznikum-sek-na-58-bilionu-korun-40387316
  Klobouk dolů před jejich štědrostí 😀 😀 😀 😀 😀
  (U nás od dominantních dodavatelů nic podobného samozřejmě nečekám)

  • To je alespoň dodavatel.

   U nás v Čr má mnoho bývalých klientů BE problémy.

   Mnohým hrozí exekuce. Co takhle jim na semináři zatleskat ??? 🙂

   Pozn. admin: Z komentáře byly odstraněny pomluvy.

   • Avatar for Amway-Fakta Amway-Fakta | 17.2.2022 z 21:20 | Odpovědět

    Exekuce jim asi hrozí kvůli nárůstu cen u ostatních dodavatelů, ne? Máme jim tedy podle Vás zatleskat, že jsou několikanásobně dražší než BE?

    • Ovšem. Když neumí dodržet fixní, zdůrazňuji FIXNÍ ceny. Tak se nedivte. Me narozdíl od BE dominantní dodavatelé stále drží fixní ceny. 🙂

     • Avatar for Amway-Fakta Amway-Fakta | 18.2.2022 z 16:22 | Odpovědět

      Jistěže, dominantní dodavatelé v případě potřeby financovaní bezednou státní kasou si mohou dovolit tu fixní sazbu držet o pár měsíců déle, než soukromí podnikatelé. Aspoň těch pár měsíců, než zákazníkům vyprší fixace, pak jim zdraží taky. To je tedy terno. Vyměnili jsme 10 let šetření za 1 rok jistoty. Hurá! Logika připomínající IQ houpacího koně, ale budiž…

 89. Zveřejním jednu pozitivní tajnou nahrávku z Followingu. Psanýho textu si nevšímejte 🙂 Školitel to možná myslí dobře. Kdyby ovšem samotná Amway plnila sliby…
  Pozn. admin: Odkaz na bulvární stránky smazán.

  • Avatar for Amway-Fakta Amway-Fakta | 17.2.2022 z 21:26 | Odpovědět

   Asi jsme si nerozuměli. Vy jste mluvil o nahrávce, která měla obsahovat něco úplně jiného. O tu tady jde v prvé řadě. Nemusíte zde tapetovat jinými nahrávkami a snažit se řeč odvést jinam. Notabene pokud se jedná o nahrávku, kde, jak správně říkáte, to školitel možná myslí dobře. A o plnění slibů ze strany Amway jsme zde vedli sáhodlouhou diskuzi už před x lety, kdy se ukázalo, že vůbec nedokážete rozlišovat mezi oficiálním prohlášením firmy a prohlášením činěném nezávislými podnikateli, kteří s Amway spolupracují. Nedokážete, nebo spíš možná nechcete rozlišovat, protože pak byste neměl o čem psát, že? 😉
   P.S.: Tajná nahrávka? Když je tak tajná, jak jste se k ní dostal, vy Sherlocku? Takových nahrávek Vám pořídím kolik chcete, s různými Amwayáky, a tajné rozhodně nebudou. To, že nějaký blbeček (tím nemyslím Vás) napíše, že je to tajná nahrávka, neznamená, že je to automaticky pravda. Nesmíte hned věřit všemu, co napíše nějaký náboženský fanatik na Internet. Nebo snad taky očekáváte konec světa jako on? 😉 😀 😀 😀

  • Avatar for Amway-Fakta Amway-Fakta | 22.2.2022 z 23:07 | Odpovědět

   Nějak nechápu otázku. Fixní ceny jsem u nich nasmlouvané neměl, s Bohemkou jsem šetřil x let, ještě mi posílali body, přeplatek mi poslali. Takže kdybych je žaloval, asi bych se musel nejdřív pomátnout. Nebo mi snad můžete prozradit Vy, za co bych měl jako žalovat? Za to, že naše partnerství s EU spolu s emisními povolenkami vyhnalo ceny do astronomických výšin? Tak to bych se musel pomátnout na kvadrát, kdybych je za tohle chtěl žalovat.
   Takže moje odpověď je: Ne, nepřidám se.
   Stačí takto?
   BTW: Jak se těšíte na zdražení ruského plynu? 😉

   • Zásadní otázka je kolik jste ušetřili s BE a kolik nyní kvůli BE přeplacíte. Nejen vy, ale hlavně řadoví Amwayáci:-)

    • Avatar for Amway-Fakta Amway-Fakta | 25.2.2022 z 18:57 | Odpovědět

     Kolik lidé ušetřili? V průměru to bylo několik tisíc korun ročně, v některých obdobích sleva vycházela u některých smluv třeba i na 15000 Kč ročně. A kolik teď přeplácíme? Máme ceny, které jsou teď na trhu, takže nechápu otázku. Nepřeplácíme nic, a už vůbec ne kvůli BE. Možná jste měl na mysli tu dobu, po kterou jsme byli v režimu DPI. Nevím. Poslal jsem zálohy, o které si dodavatel DPI řekl, během necelého měsíce jsem byl převeden k novému dodavateli a dodavatel DPI mi vrátil přeplatek. Kolik to bylo teď z hlavy nevím, ale byla to drtivá většina zaplacených záloh. Důvod byl ten, že oni to měli spočítáno tak, že zimní spotřebu (tj. drtivou spotřebu celého roku) rozdělili do 6 měsíců. No a vzhledem k tomu, že jsem u nich nepobyl ani měsíc, a ještě navíc ani nebyla topná sezóna, tak byla minimální spotřeba a tím pádem i zaplacené zálohy byly přemrštěné, takže mi je pak vrátili. A to je to, co jsem říkal vždycky. Kdyby lidé neblbli a nezpanikařili, nic zásadního by se nedělo.

     • Kvůli BE máte ceny jaké máte. Takže nepřeplacíte??? :-)😀😀😀😆😄 to je tedy fór 😀😆😀😁
      Ale Vaši odpovědi rozumím. Byl jste v BE s Amway finančně zainteresován. Takže Vy vlastně takto musíte mluvit. Máte za to zaplaceno.

      • Avatar for Amway-Fakta Amway-Fakta | 26.2.2022 z 7:12 | Odpovědět

       Vy jste asi vážně padlý na hlavu, jinak si Vaše reakce neumím vysvětlit. BE za ceny, které jsou teď na trhu, může asi tak stejně jako Marťani nebo Vy. A pokud to nechápete, zbývá odevzdat občanský průkaz…

       Ale zkusím to ještě jednou: platím více za energie, to ano, ale ne kvůli BE, ale kvůli Green Deal, kvůli emisním povolenkám, kvůli tomu, že ČEZ vyváží elektřinu a pak ji přes burzu opět kupujeme, kvůli tomu, že Jamal jel v reverzním módu, no a teď jsem smířen s tím, že i kvůli konfliktu na Ukrajině. Už je Vám to jasnější, nebo informace stále usilovně hledají aspoň jedinou mozkovou buňku a ne a ne ji najít?

       Mě na tom fascinuje jedna věc – koukám, že Vás moje ceny za energie zajímají víc než mě. Takže se hoďte do klidu, protože já v klidu jsem. A je přeci nesmysl, abyste dostal infarkt kvůli tomu, že já teď platím o něco víc, než u BE. Mohu Vás ujistit, že jsem pořád v dost velkém plusu.

       A i kdybych měl u BE smlouvu s fixními cenami (jakože jsem neměl), stejně by mi během max. roku vypršela a stejně by došlo ke zvýšení cen, takže těch pár měsíců mě opravdu nepoloží. Trávu a bobule jíst nezačnu ani já, ani nikdo jiný, kdo zodpovědně nakládá se svými financemi a má vytvořené rezervy, nebojte se.

       • Po technické stránce máte pravdu. Ale pořád si nechcete připustit fakt že dominantní dodavatelé stále drží fixní ceny po dobu smlouvy.

        Narozdíl od pochybné BE 🙂 TA raději zkrachovala a nyní má desetitisíce lidí problémy

        • Avatar for Amway-Fakta Amway-Fakta | 2.3.2022 z 6:44 | Odpovědět

         A Vy si stále odmítáte připustit, že pro spoustu lidí to “držení” fixních cen platilo možná pár měsíců po krachu Bohemky, ale jen do té doby, kdy nastalo výročí smlouvy. A s tím, jak lidem nastávají výročí smlouvy, tak dominantní dodavatelé postupně všem ceny navýšili/navýší. Takže se tu bavíme o tom, že velké, státem podporované firmy, které Vy tak obhajujete, teď lidem doslova na pár měsíců ušetřili rozdíl mezi dnešními vysokými a fixními cenami, protože si to mohli (s neomezeným státním kapitálem) dovolit. Lidi k nim byli nahnáni a teď se ceny zvyšují. Bohemka šetřila lidem peníze roky, ale to už nevidíte…

        • Avatar for Amway-Fakta Amway-Fakta | 2.3.2022 z 6:48 | Odpovědět

         Píšete: “ta raději zkrachovala”
         Můžete nám prozradit, co měla tedy podle Vás udělat, když nedostala provozní úvěr? Měla jet dál, do nuly a pak napsat lidem, že své přeplatky už neuvidí?

         • Můžete nám prozradit, co měla tedy podle Vás udělat, když nedostala provozní úvěr?

          Kdyby měla BE uzavřený dlouhodobý kontrakt se svými dodavateli, nemuseli úplně skončit. A provozní úvěr na fixní ceny by nepotřebovala

          • Avatar for Amway-Fakta Amway-Fakta | 3.3.2022 z 17:17 |

           Jenže kdyby to samé udělala o pár let dřív, když ceny šly dolů, tak už dávno není na trhu, protože by od ní lidé houfně utíkali jako kdysi od RWE. Takže si asi měla pořídit křišťálovou kouli, jejíž vlastníkem jste Vy, protože Vy jste to samozřejmě dopředu věděl, jak se ceny na burze budou vyvíjet, a jen jste to všem tajil.

  • Avatar for Amway-Fakta Amway-Fakta | 1.3.2022 z 21:59 | Odpovědět

   Pokud budu mluvit za sebe, rozhodně se za své jednání ani za jednání BE nestydím. Budu to opakovat donekonečna, třeba to pochopíte, ale BE za vysoké ceny energií nemůže. Rovněž nemůže za to, jestli někdo, kdo je půl roku v DPI, nic nedělá. Není to zaopatřovací ústav. Mimochodem, ten, kdo by se nyní měl o zákazníka ze zákona postarat, jsou právě Vámi opěvovaní dodavatelé DPI, kteří ovšem na ně evidentně kašlou, přestože to teď jsou JEJICH zákazníci. BE X let nabízela lidem úsporu a na tom nic špatného nevidím. Vy zjevně ano, protože to nemáte asi v hlavě v pořádku (možná to bude nadměrným užíváním produktů LR). 😉 To, že vinou uměle zvyšovaných cen musela BE zavřít byznys, není její vina, a na tomto faktu nemění nic ani fakt, že máte, Vláďo, dlouhé vedení. Takže Vláďo, speciálně pro Vás, ano na naši spolupráci s BE jsem hrdý.

  • Copak ty lidi v té DPI doposud někdo drží? Já v DPI byl taky a po pár týdnech jsem již byl u jiného dodavatele. Tak v čem je asi problém?

   • Avatar for Amway-Fakta Amway-Fakta | 1.3.2022 z 23:50 | Odpovědět

    Vy jste to nepochopil? Za to přece může BE! Svatí dominantní dodavatelé, kteří si hýčkají zákazníky v režimu DPI, by přece měli po BE žádat odškodnění, chudáčci. Představte si, že oni převzali zákazníky a někteří jim ani neplatí (zřejmě proto, že neplatili ani BE). Ale může za to samozřejmě BE.

    Možná také někteří z těch zákazníků už nejsou naživu a jejich energie “jedou” dál, protože je nikdo nezrušil. A za to taky může BE.

    Možná jsou mezi těmi, co nekomunikují, i majitelé opuštěných objektů, které majitelé prostě neřeší, ovšem pozor, katastrofa! Hrozí jim odpojení!!! A může za to BE.

    No a poslední skupinu tvoří nesvéprávní občané, za které pan Vláďa bojuje. Za jejich nesvéprávnost mohou – jak jinak – tajné složky BE.

    Bystrý Vláďa si zatím nestihl uvědomit, že všichni výše uvedení už nějakou dobu nejsou zákazníci Bohemky, ale jsou to zákazníci dominantních dodavatelů, kteří za půl roku nebyli schopni převést ty lidi z režimu DPI na normální tarif. Jo, tomu se holt říká služba zákazníkovi. A může za to kdo? Hádejte? Správně. BE. 😀

    Ale já je vlastně chápu – proč by se je snažili kontaktovat osobně, když z nich v DPI režimu mají víc, že?

    No, na Vláďovi je vidět, jak to dopadá, když nadměrný příjem aloe z LR produktů nevyvolá pouze průjem střevní, ale i slovní. Jako účinnou terapii bych viděl, že přestane konzumovat produkty LR, protože mají evidentně špatný vliv na jeho mozkové buňky. I když nevím, jestli mu to pomůže – mozkové buňky se prý obnovit už nedají…

    • Správně, máte pravdu!!! Měli by BE zažalovat a žádat odškodné. To již se nyní děje. Ale Amway se přece pokrytecky přidávat nebude.

     • Avatar for Amway-Fakta Amway-Fakta | 2.3.2022 z 6:45 | Odpovědět

      S Vámi je to už opravdu špatné, když už ani nerozpoznáte ironii… Možná to nevíte, ale dodavatelé poslední instance tuto úlohu neplní z dobrosrdečnosti, ani to není charita.

      Ale pojďme si to trochu rozvést. Takže žaloba by podle Vás asi měla znít:

      “Kvůli BE máme o 300000 zákazníků více a cca 3 %* z toho jsou neplatiči, kteří za celý půlrok nezaplatili ani jednu zálohu a ani nekomunikují. My jsme se sice tím, že jsme přijali pozici DPI, zavázali tyto zákazníky převzít spolu s ostatními, ale teď se nám to nelíbí. Rádi bychom si nechali těch 97 % platících zákazníků a ten zbytek nechceme, resp. chceme, aby platili. Žalujeme proto BE, že kvůli ní nemáme 300 000 platících zákazníků, ale pouze 291 000 (300 000 mínus ta 3 %). Žádáme, aby BE zařídila, aby neplatiči s námi začali komunikovat (my jsme to totiž za půl roku nedokázali), abychom vydělali více.”

      Vraťte u LR licenci, jejich přípravky jsou pro Vaše mozkové buňky zjevně zhoubné.

      * 30000 zákazníků, kteří stále neopustili DPI z cca 1 milionu, kteří měli s BE smlouvu jsou 3 %

      • Kdyby nebylo krachu pochybné BE, nepředpokládám že by odpojili 30.000 lidí.

       • Avatar for Amway-Fakta Amway-Fakta | 3.3.2022 z 17:29 | Odpovědět

        Omyl! Kdyby se o ně nový dodavatel staral tak, jak se má dodavatel starat, neměli by 30000 lidí na odpojení. Ovšem pokud jsou to všichni ti Vámi uvádění důchodci. Jenže já dám krk za to, že většina budou neplatiči, kteří ani předtím neplatili a ani nekomunikovali. Takových míst je po republice spousta – někdo odejde z bytu a nevyřídí si ukončení smlouvy a to se pak táhne třeba půl roku, dodavatel ho nemůže dohledat, ale nový majitel si to na sebe bez souhlasu původního majitele nemůže přepsat… A tak se čeká, až to distribuce odpojí. Takových případů jsou mraky a těch 30000 odběrných míst mohou klidně být takováto místa, která jen čekají na odpojení. Jenže to Vy evidentně nevíte. Za vším hledáte nešťastné důchodce, že? To je nejlacinější manipulace čtenářem, která je hodná LR aloí vypláchnutého mozku. 😀
        A pokud jsou mezi nimi i nějací důchodci, co brání novému dodavateli se s nimi spojit? Poslat tam obchodního zástupce, sepsat novou smlouvu… Prostě to, co dělala Bohemka? Nebo že by chtěli jen ty snadno vydělané peníze a ty problematické zákazníky odpojí? Ovšem tupouni budou tvrdit, že za neschopnost, lenost a lhostejnost nového dodavatele vůči důchodcům může Bohemka… Vraťte raději OP, při představě, že lidé jako Vy mají právo volit, je mi na zvracení.

   • Je to všeobecně složité. Mí přátelé byli cca 3 měsíce než odhlásili definitivně plyn. ( nikdo jim nenabídl normální cenu ) Taková byla naše dohoda…

    • Nikdo jim nenabídl normální cenu? Takže BE podle vás může za to, že jiné společnosti (tím myšleno ČEZ a E.ON) zvýšili cenu – resp. BE zmíněné firmy donutila, aby tu cenu elektřiny zvýšili? Chápu vaše myšlenkové pochody správně?

     • Avatar for Amway-Fakta Amway-Fakta | 3.3.2022 z 17:15 | Odpovědět

      Samozřejmě, chápeš ho správně. 😀 Takto to dopadá, když někdo od Amway přejde k LR – dočista se pomátne. 😀 😀 😀

 90. Pro spitfare: jak jste vyřešil předražené energie Vy? Našel jste alternativu, nebo jste rukojmí předražených energií?

  • Avatar for Amway-Fakta Amway-Fakta | 3.3.2022 z 17:18 | Odpovědět

   Když budete číst, tak spitfare už Vám odpověď dávno napsal:

   “Copak ty lidi v té DPI doposud někdo drží? Já v DPI byl taky a po pár týdnech jsem již byl u jiného dodavatele. Tak v čem je asi problém?”

   Tak o jakém rukojmí tu plácáte?

 91. Pro spitfare: Alternativní dodavatelé nabízeli přátelům
  nesmyslné ceny. Celkem jsem jim půjčil ( za ně zaplatil 3x cca 16.000,- z původních cca 3.000,- ) Avšak ihned v prvním měsíci přestali topit předraženým plynem. Dohoda byla že jestli do 3 měsíců nenajdou dodavatele s cenou max. O 10 procent dražší než u BE, odhlásí plyn. Jinak bych jim nepůjčil. Přešli tak jako Já topením tuhými palivy.
  Jsme spokojení. Plyn máme zcela odhlášený. Úspora proti současným cenám: NEPŘEDSTAVITELNÁ

  • Avatar for Amway-Fakta Amway-Fakta | 17.3.2022 z 18:07 | Odpovědět

   Tak co, Vláďo? Co říkáte tomuhle?
   https://www.seznamzpravy.cz/clanek/ekonomika-firmy-hrozi-kolaps-dodavatelu-plynu-varuje-ministry-praha-194186
   Pořád zastáváte názor, že všichni, kdo zkrachují, jsou podvodníci? 😉
   Zajímavé je, jak najednou stát začíná zasahovat. Když padla Bohemka, nikomu to nevadilo. Ale jak hrozí pád dodavatelů poslední instance…
   Už chápete, kde je chyba? Bohemka se nijak neliší od těch ostatních, jen tím, že hůř odhadla to, kam se bude trh vyvíjet. A vlastně i tím, že to bohužel schytala v době, kdy to stát neřešil (nebo nechtěl řešit?). Každopádně jsem zvědav, jestli všem dodavatelům bude nyní pomoženo stejně. Nebo tu budou nějací privilegovaní? A pomůže stát dodatečně i Bohemce? Pokud ne, možná by ho Bohemka mohla žalovat. 😉
   Oops, teď jsem píchnul do vosího hnízda, že? 😉

  • Avatar for Amway-Fakta Amway-Fakta | 19.3.2022 z 16:15 | Odpovědět

   Šup, šup, pane Vláďo. Mám pro Vás práci. Měl byste teď začít plivat na zbylé dodavatele plynu. Představte si, že spousta z nich nabízí jen krátkodobé kontrakty a nestojí o smlouvy s fixní cenou. To je přeci skandál! Chudák zákazník! Tak můžete vyrazit do boje proti podvodným firmám, které nejsou schopny věštit budoucí vývoj cen na trhu a nenakoupily dostatečné zásoby plynu dopředu, které by teď mohly nabízet za fixní ceny. Nebo jim můžete nabídnout své služby, protože Vy jste to (jako jediný na světě) samozřejmě dopředu všechno věděl. Nebo ne? 😉
   https://www.seznamzpravy.cz/clanek/ekonomika-firmy-energeticka-krize-se-prohlubuje-plynari-vyhlasili-firmam-stop-stav-194385

   • To on né. Ty firmy totiž nebyly ve spojení s Amway. Asi se mu na ně nechce plivat, protože by přitom nemohl plivnout i na Amway distributory.

    • Avatar for Amway-Fakta Amway-Fakta | 20.3.2022 z 10:46 | Odpovědět

     A jo vlastně. Já zapomněl. 😀

    • Kdepak, byly to podobně pochybné firmy jako BE:-)

     Zkrachovala nějaká firma která byla výrobcem nebo těžařem???

     • Avatar for Amway-Fakta Amway-Fakta | 23.3.2022 z 18:29 | Odpovědět

      Neodpověděl jste na otázku. Je PP podvodník? Dostala se do problémů a teď ji všichni zachraňují. Těžaře do toho nepleťte. Těch je poskrovnu, protože těžko se budou na té těžbě z jednoho zdroje střídat. A jsme opět u toho: kdo rozhoduje o tom, kdo se může stát těžařem a kdo ne. Mě teď každopádně zajímá ta Pražská plynárenská. Je to podle Vás podvodník? 😉

      • Jestli nebude PP plnit své závazky, tak ano. Potom bude podvodník.
       V článku je napsáno že musí doplnit zásobníky plynu na 90 procent. Nyní mají jen 27 procent.

       Tohle se u BE nemohlo nikdy stát, protože žádný zásobníky nevlastnila. Byla jen pouhý překupník !! 🙂

       • Avatar for Amway-Fakta Amway-Fakta | 23.3.2022 z 22:10 | Odpovědět

        Otázka spíš zní, co když ty závazky bude schopná plnit jen díky tomu, že je někdo zadotoval? To je ta pointa, protože já jsem přesvědčen, že i Bohemka by plnila, kdyby měla přístup k státním penězům, příp. k provoznímu úvěru. 😉
        Mimochodem, zásobníky plynu si jednotliví dodavatelé pronajímají. Podobně jako když jdete do nákupního centra, tak jednotlivé obchody platí majitelům obchodního centra za pronájem prostor. Na tom nevidím nic podvodného. Je to oboustranně výhodná spolupráce. Obchodní centrum bez obchodníků by jaksi nebylo obchodním centrem, stejně jako zásobník plynu, který si nikdo nepronajme, je takříkajíc na 2 věci…
        A to, že každý zásobník má někoho, kdo se o něj musí starat, je asi samozřejmé. Ty firmy to ovšem nedělají z lásky k vlasti a jejím občanům. Stejně jako pronajímatelé prostor v obchodních centrech.

       • Avatar for Amway-Fakta Amway-Fakta | 24.4.2022 z 10:21 | Odpovědět

        Takže dnes již známe odpověď: podle Vládi T. je Pražská plynárenská podvodník:
        https://tn.nova.cz/zpravodajstvi/clanek/460681-prazska-plynarenska-vyzyva-klienty-k-novym-smlouvam-stare-jsou-pro-ni-nevyhodne

        Pražská plynárenská teď totiž udělala přesně to samé, za co před 6 měsíci všichni pranýřovali Bohemku a Vláďa ji nazýval podvodníkem. Budeme-li tedy měřit všem stejným metrem, je podle Vládi podvodník i Pražská plynárenská.

        Ano, Pražská plynárenská to sice vydržela o něco déle než Bohemka (což vzhledem ke zdrojům, které má, se dalo čekat), ale to je asi tak jediný rozdíl.

        Takže co Vláďo? Uznáváte, že jste tehdy se svým pliváním na Bohemku přestřelil? Nebo uznáte, že je to tak, jak jsem od začátku tvrdil já, totiž že tyto společnosti jsou, stejně jako koncoví zákazníci, obětí machinací na trhu s energiemi?

        Na toto Vám dovolím odpovědět. Na ostatní témata máte stále ban do té doby, než splníte, co jste slíbil.

        • může laikům jevit tak, že je nevyhnutelné smlouvu změnit, protože operuje s tím, že se tak děje na základě zákona. Ve skutečnosti se jedná jen o návrh, který může zákazník odmítnout. Zkoušejí to na lidi, darebáci.

         • Avatar for Amway-Fakta Amway-Fakta | 29.4.2022 z 16:59 | Odpovědět

          A chápete také, že to nemusejí být darebáci? Že všechny tyhle firmy, co se položily a pokládají se, jsou v tomhle možná ještě větší obětí, jen kvůli neschopnosti politiků? Chápete, že mohou nastat nepředvídatelné věci, se kterými nikdy v normální době při uzavření smlouvy prostě nepočítá? Chápete, že když jste na trhu, kde se neměří všem stejným metrem, že to není fér? Chápete, že viníci toho všeho jsou někde úplně jinde?

  • Avatar for Amway-Fakta Amway-Fakta | 22.3.2022 z 18:12 | Odpovědět

   Co to čtu? Pražská plynárenská volá o pomoc?
   https://www.seznamzpravy.cz/clanek/ekonomika-firmy-ceny-plynu-vysavaji-dodavatelum-penize-prazska-plynarenska-zada-mesto-o-pomoc-194917

   Tak to bude asi další podvodník, že pane Vláďo? A přitom stačilo, aby Pražská plynárenská nakoupila dostatečné zásoby dopředu v době, kdy byly ceny nízko… Proč jste jí to neporadil, Vláďo? Vy, který jste měl ty dobré generála hodné rady (ovšem po boji), když se položila Bohemka.

   I když možná novinka – Bohemka asi netušila, že stačí zavolat o pomoc, resp. říct si o 2 miliardy z peněz daňových poplatníků. Kdyby to Bohemka věděla, nemusela dopadnout, jak dopadla, že? No, aspoň poučení pro zbylé dodavatele. Praha vás zadotuje – máme tu na trhu s energiemi přeci rovné podmínky pro všechny, že? Bohemka musela sice spoléhat na vlastní kapsu, resp. na provozní úvěr, který nedostala, ale teď, když všichni víme, že Praha je dost bohatá, záchrana z veřejných peněz se přímo nabízí: 😀

   Hlavním městem ovládaný dodavatel plynu Pražská plynárenská požádal magistrát o pomoc ve výši dvou miliard korun. Redakci SZ Byznys to potvrdil radní pro majetek Jan Chabr (TOP 09) i samotný podnik.

   Ovšem dorazila mě věta:

   Nespočívá to v tom, že by firma krachovala, není jakýkoliv důvod pro paniku. Je to jen problém s vykrytím cash flow s ohledem na to, že se musely skládat dodatečné záruky operátorovi trhu s energiemi OTE.

   Jsem asi blbý, ale zajímalo by mě, kdyby PP ty peníze nakonec nedostala, co by se dělo? Pokud nic, tak proč o ně žádá?

 92. Milý Vláďo, zdaleka ne každý může přejít na tuhá paliva.. Zejména v bytech, kde ani často není možné mít kotel na tuhá paliva…

  Jak tak čtu vaše příspěvky, vypadá to, že za chvilku se objevíte jako spasitel v podobě dodavatele tuhých paliv.

  Za kolik prodáváte metr dubového dřeva? Nebo snad uhlí?

  Moji rodiče mají kotel na tuhá paliva a ano, máte naprostou pravdu, je to mnohem levnější.. Heuréka.. Ale nemají ještě vlastní přehradu a tedy ani vodní elektrárnu.. to by pak měli i elektriku za pusu..

 93. Ano Petře, lidé bydlící v bytech mají smůlu a mají to těžké.

  Jenže pokud bydlíte v rodinném domě, máte na výběr.

  Již jsme si vybrali:-)

  Uhlí jsme koupili za 350/q

  Dřevo- 500.m³

  Jinak odpadní dřevo z výroby mohu mít za odvoz . Takovou možnost má mnoho lidí.

  Kdo chce hledá způsob. Kdo nechce hledá důvod! 🙂

  • Oprava. Dřevo jsme koupili za 500.- za m³ 🙂

  • Avatar for Amway-Fakta Amway-Fakta | 11.3.2022 z 18:35 | Odpovědět

   Přesně tak, kdo chce, hledá způsoby. Ono to má totiž dvě strany. Vy jste zatím zevrubně probral tu první – můžu začít šetřit, skákat z jedné komodity na druhou jako klokan, jen abych později zjistil, že všechno jde nahoru tak jako tak. Nebo můžu začít vydělávat víc, nejlépe tolik, aby se tyto problémy dostaly pod mou rozlišovací schopnost a abych se nemusel omezovat. Je to o volbě každého z nás. Ten první způsob (přechod na tuhá paliva) asi nebude úplně úspěšný např. v případě aktuálního vzrůstu cen pohonných hmot (auta na uhlí nebo na dřevo jsem neviděl). Ten druhý je univerzální a fungoval vždy. Prostě pokud zjistím, že si něco nemůžu dovolit, tak hledám způsob, jak vydělávat víc. Aspoň mně to takto dává smysl a tenhle přístup mi vždycky fungoval.

   • Hmmm… jeden bývalý kolega z Amway vždy povídával jednu krásou věc . A to : Bohatý nemusí být jen ten, který hodně vydělává. Bohatý může být i ten, který rozumně utrácí.

    • Avatar for Amway-Fakta Amway-Fakta | 12.3.2022 z 10:19 | Odpovědět

     S tím lze jistě souhlasit, problém je v tom, že někteří lidé, jak už tady Petr poznamenal, nemohou přejít na tuhá paliva. Těm jsou Vaše rady úplně k ničemu. Proto jsem jen upozornil na to, že možností řešení je více. A pokud se je podaří nějakým způsobem skloubit (vydělávat více a utrácet méně) tím lépe. Škrtit výdaje aniž byste to poznal na své životní úrovni totiž nejde donekonečna. To je vše, co jsem chtěl říct.

 94. Mne to nepřekvapuje. Zatím zkrachovaly jen pochybné firmy jako BE. Již jsem to psal. Jen firmy, které byly pouhými překupníky. A které nic neměly smluvně ošetřené. Neměly kontrakty.

  S tou Pražskou je to zajímavý. Že by neměli vlastní zásobníky a neměli podepsaný dlouhodobý kontrakt???

  Zatím nemám obavy…

  Kromě dominantního dodavatele je ještě jedna soukromá firma, která je zčásti výrobcem a těžařem. MND… Jestli by náhodou začala mít problémy, nebo začala krachovat, teprve bychom měli mít začít se obávat…

  • Avatar for Amway-Fakta Amway-Fakta | 23.3.2022 z 18:08 | Odpovědět

   Problém je v tom, že o tom, kdo zkrachuje nebo ne, se ve finále nerozhoduje na volném trhu, ale někde úplně jinde. Holt jsou si všichni naoko rovni, ale někteří jsou si rovnější.
   Na příkladu PP vidíte, že je úplně jedno, jestli máte kontrakty takové nebo makové. Do budoucnosti nevidí nikdo a Bohemka na to holt dojela, zatímco PP teď budou tahat z bryndy banky a město.

 95. Velmi mne mrzí že BE nedostala od bank obrovský provozní úvěr. Krach by se tak oddálil minimálně do léta. Stejně by tak museli dotovat ceny aby dostáli svým fixním závazkům.
  Lidé by pak nebyli v časové tísni a mohli se tak na zimu lepe připravit.

  • Avatar for Amway-Fakta Amway-Fakta | 23.3.2022 z 22:12 | Odpovědět

   To víte, no. Banky. Dokud jim to sype bez rizika, tak jsou štědré. Ale jakmile by měly riskovat, tak ruce pryč od toho. Pokud se ovšem nejedná o instituci, o které předem vědí, že stát si nemůže dovolit ji nechat padnout…
   Už začínáte chápat, že ty “rovné” podmínky, za kterých dodavatelé fungovali, nebyly vlastně nikdy tak rovné?

 96. Avatar for Amway-Fakta Amway-Fakta | 25.5.2022 z 23:04 | Odpovědět

  Tak co, Vláďo? Jak se Vám líbí dnešní zprávy? 😀 Už máte, co jste chtěl? Velcí dodavatelé zkanibalizovali trh a nyní již nic nestojí v cestě… 😉 A co na to konkurence? Oops, co to je konkurence? To slovo už neznáme… 😀
  https://www.seznamzpravy.cz/clanek/ekonomika-firmy-cez-oznamil-dalsi-cenovy-skok-a-tentokrat-poradny-203619

  • Avatar for Amway-Fakta Amway-Fakta | 27.5.2022 z 17:32 | Odpovědět

   Bohužel, ovce jsou ovce. Tisíckrát jim můžete vysvětlovat, že dokud tu byla nějaká konkurence, bylo to dobře, oni si stále budou bečet svou. Ale co, já jsem v pohodě. A lidi, co nadávali na Bohemku si teď můžou drbat hlavy a zpytovat svědomí, jestli za tuhle situaci taky tak trochu nemohou, když se nechali ovládnout tou mediální masáží a hysterií. Zbývá zestátnění energetických firem a bude dokonáno. A banda tupců bude tleskat a velebit stát, jak je zachránil před “podvodníky”, se kterými x let šetřili… Jenže na to už, díky ovčímu Alzheimerovi, jaksi pozapomněli… 😀

   • Někteří šetřili, mnohé okrádali nekalými praktikami. Zejména důchodce…

    • Avatar for Amway-Fakta Amway-Fakta | 3.6.2022 z 15:47 | Odpovědět

     Ono tzv. “okrádání” ve skutečnosti bylo o tom, že důchodce nejprve podepsal výhodnější smlouvu s BE. Následně, když na něj BE nakoupila energie, ho dominantní dodavatel ukecal, aby zůstal, že mu sníží cenu a důchodce se rozhodl porušit smlouvu, kterou podepsal. Ano, to už jsme slyšeli. Ať se na to dívám z jaké strany chci, odpovědnost nese v plném rozsahu důchodce, který se nechal vmanipulovat do toho, aby zůstal u dominantního dodavatele, a pak také ten, kdo dotyčného ukecal, aby zůstal, a ani za něj nezaplatil smluvní pokutu. Ještě něco byste nám rád sdělil?

    • Vláďo, co vy na tohle říkáte? https://www.aazdravi.cz/obrovske-problemy-velkeho-dodavatele-plynu-prestal-nabirat-nove-klienty-a-nema-penize/ Dočtete to prosím do konce a když vám vadí nekalé praktiky, označte prosím i tuto společnost nálepkou podvodníka, který okrádá své klienty. Nebo je v tomto případě správně, že je uvádí v omyl aby tom získal prospěch?

     • Je to složitější. Každý by měl začít sám u sebe. Nejlépe potrestáte podobný firmy tím že od nich přestanete nakupovat.

      Tím že jseme s několika přáteli ukončili odběr zemního plynu a přešli na výhodnější komodity, uvolnili jsme tak několik míst potřebným. Zejména pro lidi z paneláků .

      • Není to složitější, je to jednoduché. O někom tvrdite, že je podvodník, u jiného to přejdete a použijete výmluvu. Do objektivity máte daleko.

       • Můžete být konkrétní?

        • Úsměvné, že právě vy se dožadujete konkrétnosti. Ale budiž. V minulosti jste označoval ty, kteří udělali kroky proti svým zákazníkům, za podvodníky. Tak se ptám, jestli označíte i tohoto dodavatele, který patří mezi ty, které jste obhajoval, za podvodníka.

         • Avatar for Amway-Fakta Amway-Fakta | 4.8.2022 z 13:14 | Odpovědět

          Jdete na to moc logicky. Tady logika nepomůže. Vláďa je zmítán emocemi, takže veškeré logické myšlení jde stranou a zbývají (z jeho strany) jen provokace. 😉

         • Tohoto dodavatele bych označil za arogantního idiota.!

          Pozn. Admin: Invektivy vůči jinému dodavateli a lživá nařčení smazány.

          • Avatar for Milan Milan | 6.8.2022 z 22:48 |

           Takže jste se v minulosti snažil o obhajování někoho, kdo se ukázal jako arogantní idiot. Ale alternativní dodavatelé jsou zloději.

  • Mně se to netýká. Mám nakoupeny tuhá paliva min na 3 roky dopředu. Můžou zdražovat jak chtějí.
   Vařím na PB. Takže jednou za cca 2 měsíce vyměním 33kg PB láhev.

   Nyní vlastně zaplatím méně než před zdražením… 😀

   Raději napište pro ostatní jak optimalizovat el.energie. viz.soláry atd… 🙂

   • Avatar for Amway-Fakta Amway-Fakta | 3.6.2022 z 15:52 | Odpovědět

    To je fajn, že se Vás to netýká. Myslím ale, že většina republiky Vám za ta slova “útěchy” moc vděčná není. Přesně lidé jako Vy jsou zodpovědni za tu paniku, která tu vznikla a bohužel i za to, že dnes jsou ceny energií tam, kde jsou…
    P.S.: Dovedete si představit, jak třeba takové sídliště v Praze pojede na “solárech”?

 97. That’s what happens when “sheep” keep electing socialist “wolves in sheep clothing” to lead them.

 98. Vážení kolegové, doufám, že mi prominete odbočení od tématu. Obracím se na vás s prosbou. Pamatuji si z dob své první registrace (kritikové možná uvidí, že jsem to tenkrát vzdal, já to vidím tak, že za dvacet let jsem neobjevil nic lepšího než je Amway), že koncem 90. let býval k registraci šanon s materiály. Máte ho někdo doma a byl byste ochotný mi jeho obsah naskenovat?

  • Avatar for Amway-Fakta Amway-Fakta | 8.6.2022 z 20:41 | Odpovědět

   Máte na mysli Obchodní příručku nebo informace o výrobcích? Něco v archivu je, ale nevím, jak dlouho by trvalo naskenování.

 99. Nejspíš to byla obchodní příručka. Nedošlo mi při psaní dotazu, že byla obsáhlá a skenování by zabralo hodně času. Zkusím ji sehnat fyzicky a naskenovat si ji sám.

 100. ” Tajemství obchodu ”
  Nahrávka je volně dostupná na internetu

  • Avatar for Amway-Fakta Amway-Fakta | 15.6.2022 z 19:03 | Odpovědět

   Můžete prosím poskytnout odkaz na výše uvedenou nahrávku, abychom si ji mohli všichni poslechnout? Děkuji.

 101. … zde je odkaz … https://improovio.cz/2020/09/roman-hassmann-a-jeho-prednaska-jak-se-vyrovnat-s-odmitnutim/

  Jen se to jmenuje jak se vyrovnat s odmítnutím.
  Chybička se vloudila.

  Doporučujeme poslechnout až do konce.

  Avšak v minutách 13-15 přiznává nefér chování různých distributorů…

  Má naprostou pravdu! Amway se neférový jednání svých distributorů vrací stále a stále zpět jako bumerang:-) 🙂 🙂

  P.S. nahrávka je zálohovaná. 🙂 Budete opět cenzurovat?

  • Avatar for Amway-Fakta Amway-Fakta | 16.6.2022 z 17:41 | Odpovědět

   Vy jste asi tu nahrávku poslouchal kolenem, viďte? 😀 😀 😀 Protože to, co jste tu uvedl, na té nahrávce vůbec nezaznělo!!!
   Za prvé, pan Hassmann nemluví o tom, že by se nefér jednání dělo v Amway, ale mluví obecně o tom, co se stane, když se v MLM budete chovat nějakým konkrétním (špatným) způsobem, resp. že se tyto věci v minulosti v některých MLM děly (jedná se o obecné tvrzení a je použit minulý čas!).
   Za druhé, asi jste si ve své zaslepenosti nevšiml, že vlastně přiznáváte, že Hassmann (v kontrastu s Vaším tvrzením) nabádá lidi, aby se chovali férově!!! Čili jste vlastně vyvrátil sám svoje předchozí tvrzení o tom, jak Amwayáci haní lidi okolo sebe jen proto, že chodí do práce.
   Takže Vám vlastně děkuji. Lepší důkaz nepravdivosti Vašich slov jste nám nemohl poskytnout. 😀 Tato nahrávka totiž jinými slovy říká: dělejte ten byznys férově, protože pokud to tak nebudete dělat (jako pár MLM distributorů kdysi), vrátí se Vám to.
   To, že Vy jste v tom zase slyšel něco jiného (stejně jako o spolupráci Tesca s Amway), je jen důkaz toho, že nerozumíte tomu, co Vám kdo povídá. Možná to bude chtít vyčistit si uši, možná pomůže vrátit se na ZŠ, aby Vás naučili česky.

   • Ať si každý udělá názor sám. Pamětníci pamatují..Proč děláte z obyčejných Amwayáků tupé ovce??

    • Avatar for Amway-Fakta Amway-Fakta | 17.6.2022 z 16:21 | Odpovědět

     Mohu se zeptat, čím konkrétně jsem z obyčejných Amwayáků udělal tupé ovce? Já totiž nikde nevidím, kde jsem se měl takto vyjádřit.

  • Avatar for Amway-Fakta Amway-Fakta | 16.6.2022 z 18:27 | Odpovědět

   Mimochodem, přemýšlel jste někdy o tom, proč právě Roman Hassmann má daleko víc příznivců než všichni ti pošahanci, kteří ho na Internetu pomlouvají, dohromady? A proč ho vlastně pomlouvají? Zjevně proto, aby si vybili frustraci z toho, že oni sami pro nikoho nic neznamenají a pro nikoho nejsou vzorem, i když by třeba rádi byli. Vezměte si například tohoto náboženského fanatika, který se nezmohl na nic jiného, než že se vykoupe s pár dalšími fanatiky v bazénu a říká tomu křest (foto z “obřadu” volně dostupné na Internetu 😀 ). Chápu, že takového člověka musí nutně žrát, že se zmohl jen na to, že neúspěšně zkouší nabírat další fanatiky do své sekty, zatímco pan Hassmann je vzorem pro tisíce lidí. Jenže tím, že si založí dezinformační weby o Amway, to nezachrání…

 102. Kdyby se pan Hassmann nechoval normálně, mohl by lehce přijít o downliny tak jako jeho mnozí nečestní kolegové.

  • Avatar for Amway-Fakta Amway-Fakta | 17.6.2022 z 16:25 | Odpovědět

   Tak. Tuhle větu, co jste právě napsal, si zvětšete, vytiskněte na papír v několika kopiích, a ty papíry pak nechte sežrat ty, kdo jej pomlouvají na Internetu. Ano?
   Řeknu to potisící, abyste to už pochopil: člověk, který nejedná v Amway korektně, nemá šanci mít z dlouhodobého hlediska úspěch. A je to tak správně. To, že takoví lidé se občas mezi miliony distributorů po celém světě najdou, je také jasné. To ovšem nedává nikomu právo pomlouvat všechny ostatní distributory, nálepkovat a paušalizovat. Capito?

 103. Avatar for Amway-Fakta Amway-Fakta | 18.6.2022 z 8:01 | Odpovědět

  Jen pro připomenutí: Vy jste tu nahrávku použil jako důkaz nekorektního chování distributorů Amway. Nahrávka však nic takového neříká. Vše ostatní z Vaší klávesnice jsou jen spekulace a ty sem nepatří.

  • Víme, pravda bolí, proto je nutné cenzurovat:-)

   Kdo Vás naučil cenzurovat? Komunisté? Ti byly v cenzurování mistři 😁

   • Avatar for Amway-Fakta Amway-Fakta | 18.6.2022 z 10:29 | Odpovědět

    Pletete si pojmy s dojmy. To, že máme demokracii a svobodu slova, neznamená, že si můžete beztrestně plácat, co se Vám zlíbí, lhát a poškozovat tím druhé. To je asi tak vše, co mám k tomu Vašemu příspěvku. Až přijdete s nezvratnými důkazy a ne jen s hromadou planých žvástů, zase je zveřejním. Jen být Vámi, bych si dal pozor na to, co sem postujete, aby se Vám náhodou nestalo to, co minule – totiž to, že jste ze sebe udělal hlupáka, který nerozumí tomu, co někdo říká.
    BTW: komunisté byli, nikoliv byly

   • Vláďo, Vláďo… Vy když nevíte co říct, tak vždycky plácnete takovou blbost… Ano, máme demokracii, každý má právo udělat ze sebe veřejně blbce a internet je na to ideální prostor, ale proč to dělat? Není lepší vzpomenout si na rčení o stříbru a zlatu?

 104. Nebylo by lepší se zamyslet nad sebou?? A hlavně nad Amway???

  Proč si myslíte že je po 28 letech působení Amway v České republice ta málo… směšných cca 25.000 lidí???

  Leckterej eshop má mnohem více zákazníků:-)

  • Avatar for Amway-Fakta Amway-Fakta | 21.6.2022 z 7:01 | Odpovědět

   Srovnáváte nesrovnatelné. Ano, předevčírem jsem nakoupil v Auto Kelly. Asi tak po roce. Myslím, že zákazník, jako já, Auto Kelly moc nevytrhne.
   Lidé registrovaní u Amway nakupují v podstatně větší míře než běžný zákazník jiných eshopů, protože se jedná o zboží, které se spotřebovává. U jiných eshopů neexistuje obnovení, takže neaktivní zákazníci nejsou vymazáváni ze systému.
   Ale souhlasím, těch registrovaných lidí by mělo být více. Důvod, proč jich není tolik jako jinde spatřuji ve 2 věcech: eurosocialistická rozhazovačnost (i ten největší nemakačenko a darmožrout se v Evropě má lépe), takže motivace lidí, aby něco dělali není vysoká (postoj: nic dělat nebudu, jsem na dávkách, mám se celkem dobře a to mi stačí). Dnešní doba je plná darmožroutů, kteří zneužívají systém ke svému prospěchu, bez toho, aby něco přinesli (postoj: nejdřív z toho vytáhnu maximum, a pak udělám minimum práce, jen tolik, abych o to nepřišel). Druhý důvod souvisí s tím prvním a je jím aktivita leaderů.
   Naštěstí pro Amwayáky, toto se poslední dobou mění, s tím jak rostou ceny okolo. Ovšem setrvačnost funguje i zde. Asi to chce ještě víc drahoty (dražšího plynu, elektřiny, PHM, potravin) a zároveň reálného poklesu mezd, aby si lidé uvědomili, že bez práce nejsou koláče. Pak si třeba uvědomí, co jim Amway nabízí.

   • Třeba takový rohlík.cz Regionální eshop. Ma mnohokrát více klientů než Amway během čtvrt století ! To není na zamyšlenou ???

    • Avatar for Amway-Fakta Amway-Fakta | 23.6.2022 z 16:07 | Odpovědět

     A kolik podnikatelů po celém světě ve spolupráci s ním dosáhlo finanční nezávislosti?
     Já už asi chápu, kde se stala chyba… Vy jste totiž nepochopil, v čem jste byl vlastně zaregistrovaný…
     Ano, rohlík jako regionální eshop, obhospodařuje na základě B2C modelu určitý region (a nezapomeňme, že výraznou měrou vděčí za svůj rozmach COVIDu, což zřejmě nebyla součást jeho původního obchodního business plánu, takže se spíš jednalo o náhodu). Jenže Amway vznikla jako B2B model, který nabízí ambiciózním lidem platformu pro to, aby si mohli vybudovat svoje vlastní podnikání. Pokud ani teď nevnímáte ten rozdíl, pak se už asi nedá nic dělat – snad kromě transplantace mozku… 😉

 105. Obdivuji vaši trpělivost. Když jsem četl poslední perlu, musel jsem naznat, jakou kliku máme, že Vláďa není ve stejném byznysu jako my.

  • Avatar for Amway-Fakta Amway-Fakta | 26.6.2022 z 7:42 | Odpovědět

   To víte. Řídím se heslem, že nemocným je třeba pomáhat. O to víc, když postiženým orgánem je mozek. 😀

 106. Přeposílám další zajímavý komentář od jinýho uživatele.

  Viz. A hlavně kde jsou všichni ti milionáři z Amway???? Kde jsou ty jachty, vily a limuzíny???? Kde jsou všechny ty věci, které byli slibovány???? Kde je dnes Lubo Pářa, AZC, Historik75, Steven Joxx a všichni ostatní??? Po 28 letech by do pr…e mělo být něco vidět ne????

  • Avatar for Amway-Fakta Amway-Fakta | 26.6.2022 z 7:03 | Odpovědět

   Víte, s Vámi je to těžké. Milionáři z Amway jsou i v Čechách. Vily si někteří postavili, ti, co si potrpí na hezká auta, si je také koupili. Jachtu tady asi využije málokdo. Jenže Váš problém je, že si pletete motivační příběhy Diamantů z Ameriky se slibem, že to nutně budete a musíte mít také.

   Všechny ty věci, které někdy zazněly na audionahrávkách, jsou tam zmiňovány ne jako sliby, že to někdo bude mít, ale jako ukázka toho, co je v Amway možné, když budete opravdu pracovat. A důkazů na to, že to možné je, je celá řada. Otázkou je, jestli jachta je přesně to, co by třeba Vás motivovalo. Mě tedy ne. Ano, můžete si na ni v Amway vydělat. A ano, jsou na světě lidi, kteří si na ni v Amway vydělali a koupili si ji. Ovšem je daleko víc těch, kteří, i když na ni mají, tak si ji nikdy nepořídí, protože jim to prostě nic neříká, a když si budou chtít jednou za život vyjet na jachtě, tak si ji pronajmou i s veškerým komfortem. Stejně tak existují i milionáři, kteří raději bydlí v bytech než ve vilách. To ovšem neznamená, že jsou to všichni chudáci, protože si nepořídili jachtu nebo barák, jak naznačujete Vy a ten bezmozek.

   Za celou tu dobu, co jsem v Amway, jsem nikdy tyto nahrávky nevnímal jako sliby, že jednou budu nutně vlastnit všechno, co ti Diamanti. Zřejmě jste poslouchali s tím bezmozkem svými koleny. Já jsem tyto nahrávky vždycky chápal tak, že tohle je možné, ale co budete od toho byznysu chtít Vy, to je na Vás. Já jsem od něj nechtěl jachtu a nemám ji. Ale mám to, co jsem od toho byznysu chtěl. Možná i proto jsem já v Amway spokojený. Protože na rozdíl od Vás a člena sekty pana Černého či kdo je ten Váš papoušek (nebo je to naopak?) dokážu vnímat vyřčené věty Diamantů i v kontextu a ne jen jako jednotlivá slova, která si neumím v hlavě spojit.

   Je příznačné, že o lidech, o kterých píšete, nic nevíte, přesto jste je šmahem zaškatulkovali do kategorie “neúspěšní”. Také se bezmozek zapomněl zeptat na Diamanty a Smaragdy. Kde je dotaz třeba na životní styl pana Hassmanna? Oops. Já zapomněl, to se vám dvěma nehodí do krámu, protože byste museli uznat, že nemáte pravdu. Mimochodem, minimálně 2 z těch lidí, o kterých píšete, znám a jsou v Amway spokojení.

   Pointa je v tomto: neinterpretujte si vyřčené věty po svém a najednou zjistíte, že o jachty, vily a limuzíny jde opravdu až v té poslední řadě. Když budete cílit jen na lidi, kteří jsou ochotni tvrdě makat, aby tyhle věci měli, tak jich najdete pár za život a než je najdete, tak skončíte, jako jste skončil Vy. Je daleko víc těch, kteří chtějí mít hypotéku splacenou za 5 let místo za 30 let, žít život bez dluhů, moci si koupit jídlo podle toho, na co mají chuť, a ne podle toho, co je zrovna v Lidlu v akci, nemít problém se zdražováním benzinu nebo energií, nemuset prodávat partnerku/manželku jinému chlapovi, kterému ona pak 8 hodin denně říká “ano, šéfe” a domů přijde utahaná. Moci dětem zajistit vše, co potřebují, nepočítat, co stojí jejich koníčky, studia atd. O TOMHLE je Amway! Ano, můžete si v ní vydělat i na jachtu, pokud se v ní tady budete chtít projíždět po Vltavě a bude to to, co Vás bude motivovat, proč ne? Můžete mít z Amway i diamantové šperky, drahé vily, Rolls Royce a já nevím co ještě. Jak říkám, pokud Vás to bude motivovat, proč ne. Ale já znám rozhodně víc těch lidí, o kterých píšu na začátku tohoto odstavce.

   P.S.: Poučte bezmozka, že “věci byly” se píše s tvrdým i, které vypadá takto: y. Ať tu člověk nemá pocit, že si píše s někým, kdo nedochodil základní školu. Teď mě tak napadá… ono to asi nebude daleko od pravdy, takže se jeho pokřiveným názorům vlastně ani nedivím. Když někdo ani neumí česky na úrovni základní školy, těžko může rozumět tomu, co dospělý člověk povídá na audionahrávkách…

   • Vláďa napsal: Kde jsou ty … vily…

    Admin napsal: Stejně tak existují i milionáři, kteří raději bydlí v bytech než ve vilách.
    —————

    Když jsem se podíval na aktuální ceny nemovitostí, tak si myslím, že bychom za milionáře mohli označit takřka každého, kdo má ve středně velkém městě byt o velikosti alespoň 1+1 (a to se už vůbec nemusíme bavit o bytech v Praze). 😀

    • Avatar for Amway-Fakta Amway-Fakta | 26.6.2022 z 19:39 | Odpovědět

     Dodal bych, že je také rozdíl, jestli člověk zdědil po rodičích nebo po babičce rozpadlý barák v nějaké díře nebo jestli si vzal hypotéku na byt a aby ji splatil, musí část bytu pronajímat spolubydlícím, nebo jestli si vydělal na byt v Praze a má jej splacený. V těch prvních dvou případech nespatřuji žádné měřítko schopnosti toho člověka.
     A jen aby nás někdo nechytal za slovo: i kdybychom vzali jako milionáře člověka, který má disponibilních 1 milion Kč, tak i takoví v Čechách z Amway jsou a nejsou to jen Smaragdi nebo Diamanti.

     • Jestli nemovitost koupili za peníze vydělané pouze v Amway, tak jim gratuluji.

      • Avatar for Amway-Fakta Amway-Fakta | 30.6.2022 z 7:08 | Odpovědět

       Ano, koupili.

       • Výborně! Můžete některé jmenovat, ať mají Amwayáci příklad?

        • Avatar for Amway-Fakta Amway-Fakta | 1.7.2022 z 2:17 | Odpovědět

         Pokud je někdo pravidelně kvalifikovaná Zakladatelská platina nebo výše, pak za dobu, co tu Amway je, už na bydlení mohla vydělat několikrát. Konkrétní jména zde z pochopitelných důvodů nebudu na potkání sdělovat kdejakému vykukovi, protože na rozdíl od Vás, respektuji soukromí těchto osob, a nehodlám Vám být nápomocen k tomu, aby Vaši idiotští guru, příznivci sekty antiamwayáků, měli koho napadat na svých pošahaných webech, jako se k tomu tito úchylové v minulosti již několikrát uchýlili.

         • Můžete je jmenovat samozřejmě s jejich svolením? Ať mají začínající Amwayáci příklad??

          • Avatar for Amway-Fakta Amway-Fakta | 4.7.2022 z 8:10 |

           Mohu se zeptat, čemu přesně nerozumíte na větě: “Konkrétní jména zde z pochopitelných důvodů nebudu na potkání sdělovat kdejakému vykukovi, protože na rozdíl od Vás, respektuji soukromí těchto osob, a nehodlám Vám být nápomocen k tomu, aby Vaši idiotští guru, příznivci sekty antiamwayáků, měli koho napadat na svých pošahaných webech, jako se k tomu tito úchylové v minulosti již několikrát uchýlili.”
           Děkuji.

        • Vláďo, vy hlavo. Kdybyste Amway znal tak, jak se snažíte vzdudit dojem, že ho znáte, tak byste věděl, že Amwayáci mají dost příkladů úspěšných lidí ve svých sponzorských liniích a nepotřebují vámi navrhované příklady. Spíš z vašeho příspěvku cítím špatně skrývanou zvědavost a snahu o získání informací k dalšímu “hodnotnému” komentáři. A teď můžete klidně napsat vaše oblíbené o mlžení, neodpovídání a cenzuře.

 107. Musím sem napsat poděkování Vláďovi. Rád bych dodal, že i zabedněný blb někdy může přinést zajímavý postřeh. Znám MNV, poslouchám podcasty, ale tento rozhovor/přednáška mi utekla. Díky Vláďo. Jen bych doporučil naučit se česky, abys slyšel o čem je řeč a ne to science fiction, který tu po tobě čtu.

  Zkus si zopakovat fundamentální zákon úspěchu, který platí naprosto univerzálně ve všech činnostech. Buďto uděláš všechno, co je potřeba a nebo ne. Mimochodem plácání nesmyslů na netu asi nic moc nenese, teda jestli mi nechybí informace..

  • Milý Petře, mnoho Amwayáků dělalo a dělá vše co je potřeba …

   … a výsledky??? Cca pouze 25.000 distributorů v Čr za 28 let tvrdé práce . Není neco špatně??

   • Avatar for Amway-Fakta Amway-Fakta | 30.6.2022 z 7:14 | Odpovědět

    Sněte dál. Až opravdu začnou všichni dělat vše, co je potřeba, tak to bude vypadat úplně jinak. Už chápu některé Vaše názory. Vy si totiž myslíte, že všech 25000 lidí maká 8 hodin denně na svém vlastním podnikání a že Platin a výše jsou “jen” stovky. A jsme u toho. Něco jste si vysnil a na základě toho bludu, ve kterém žijete, rozvíjíte své teorie o neúspěšnosti Amway.
    O sobě jste také tvrdil, že jste dělal rok (opravte mě, jestli to byly 2 roky, už si to nepamatuji) vše, co je potřeba a pak jste skončil. Mám pro Vás novinku: to, že jste skončil po tak krátké době, jen ukazuje, že jste nedělal vše, co bylo potřeba, protože mezi pravidla úspěchu rozhodně nepatří seknout s něčím, jakmile se objeví první překážka.

    • Nenapsal jsem důležitý fakt.

     Koncem 90 let Amway pokořila hranici 20.000 distributorů. V Čr.Tenkrát to byl opravdový úspěch!!
     S několika málo produkty a hlavně bez internetu!!

     Takže během cca 22 let je nárůst jen cca 5.000 distributorů?

     • Avatar for Amway-Fakta Amway-Fakta | 4.7.2022 z 8:31 | Odpovědět

      Je vidět, že vůbec nemáte páru, o čem mluvíte. A opět de facto potvrzujete to, co tvrdím pořád já. Totiž to, že většina lidí se do Amway registruje kvůli tomu, aby měli levněji výrobky.
      Každý rok se do Amway registrují tisíce lidí (primárně jako zákazníci) a někteří ji opouštějí. Důvodů pro opuštění může být více, např. zemřeli bez dědiců (po více než 28 letech činnosti Amway je potřeba vzít v úvahu i tento faktor), nebo to, že se registrovali jako zákazníci a rozhodli se, že si raději budou kupovat zboží přes distributora (v minulosti) než aby platili obnovení. Nebo ten byznys dělají špatně a nedaří se jim. Nebo (jako Vy) vůbec nechápou, v čem vlastně jsou.
      S Amway je to jako s každým jiným podnikáním. Zůstávají v něm a uspívají pouze ti, kdo jej dělají dobře. Celkový počet distributorů Vám nic neřekne, protože v něm máte lidi od zákazníků po Diamanty. To, co by Vám něco řeklo, jsou aktuální počty rekvalifikovaných Zakladatelských platin a výše. Jenže ten Vy neznáte (pro upřesnění, neznám ho ani já, protože to je věc, kterou ví pouze Amway a ta jej s ohledem na konkurenci pochopitelně nebude prozrazovat).
      To, že údajně “přibylo” jen 5000 lidí během 22 let je samozřejmě manipulace s fakty a vysvětlím Vám proč: řekněme, že v 90. letech existovala skupina 5000 lidí, která rychle vyrostla, nebyla postavena na správných základech a pak přešla k něčemu “novějšímu” (co už dnes neexistuje – a takových MLM jsou a byly mraky). O 20 let později se do Amway pustil někdo, kdo to postavil na správných základech a vybudoval skupinu 5000 lidí.
      Podle Vašich počtů je to nárůst přesně o 0 lidí a takhle hloupě byste to i Vy interpretoval – že je Amway neúspěšná. Jenže když se na to podíváte podrobněji, zjistíte, že Amway byla úspěšná – “ozdravila” se a místo 5000 lidí, kteří nevěděli v čem jsou (uvěřili planým slibům konkurenčních společností a přišli o všechno), má najednou 5000 lidí, kteří vědí, v čem jsou, a něco dělají. Chápeme? I nárůst nula (z pohledu celé firmy) můžete za určitých okolností považovat za úspěch.
      Obávám se ovšem, že to, co jsem napsal, Váš mozek nemá šanci pochopit. Proto, než vyplodíte další kravinu, raději si ho přečtěte několikrát, ať ze sebe zase neděláte hlupáka. Poroučím se.

 108. Vláďo, mohu se zeptat, co vy vlastně děláte, na jaké úrovni atd.? Moc se mi nechce věřit, že takový člověk jako vy si je schopen v LR vydělat na chleba s máslem.. a klidně se pochlubte i svojí vubudovanou úrovní v LR nebo v čem to tedy jste?Rád bych věděl, kdo nám to tu vlastně káže ty blbiny 🙂

  • Přidám se s dotazem na Vláďu. Vláďo, tvrdíte, jak je Amway neúspěšná, protože má 25 000 distributorů v ČR. Viděno touto optikou, je LR stejně neúspěšná, protože jste dříve v této diskuzi připustil, že nemá 350 000 distributorů, jak rádi lídři této společnosti prezentují, ale má “pouze 25 000 distributorů, zbytek přišel, pobyl a odešel.
   A teď to zásadní. Srovnání počtů lidí na vyšších pozicích. Např. u Amway od Silvera výše a ekvivalentu těchto pozic u LR. Tam prohrává LR na celé čáře. O kvalitě těchto lídrů, kteří svým týmům lžou, o konkurenci (nejen o Amway) vypouští do oběhu lži a vytváří na lidi v týmu nátlak, se detailně rozepisovat nehodlám. A dřív než toto budete chtít rozporovat, tak vězte, že mám informace z první ruky a některé i blíž.

   • To nevím, nejsem v LR.

    Jediný co musím uznat je fakt, že s omezeným počtem výrobků mají slušný obraty.

    • Nevíte? A vy budete psát o tom, že Amwayáci, když se jim to nehodí, tak mlží a vyhýbají se odpovědi?

  • Petře, kromě obdivu nejúspěšnějšího distributora v MLM všech dob v našich zeměpisných šířkách nemám s LR nic společného.

   Čím se zabývám?
   Pracuji ve výrobní firmě na pozici Obchodní zástupce. S fixním základním platem plus podíl na zisku se zákazníků který jsem získal…

   Mohu říci že naše firma co slíbí zákazníkům tak splní.

 109. Vláďo, stát půjčí čezu 74 miliard… aby ji ho podržely, jinak by neměl dostatečnou likviditu.. To vám přijde správně? tolik vydělávají na nehorázných cenách a stejně si musí půjčit takovou dardu aby přežily.. jak to že si vyplácí takové odměny svým zaměstnancům, když pak nemá prachy na fungování? a píše o tom jen seznam… Kdyby nenechali padnout menší firmy, uvědomili si, že prodávat energie na burze a pak je draze kupovat zpět a radši abychom si to nechali a prodávali jen přebytky a kdyby poblblí němci zapnuli zpět svoje elektrárny, bylo by na trhu energie dost a nerostla by tolik cena. Jenže zřejmě se hodně hodilo aby vyrostla cena energií, že? víc vybereme, více vyděláme dvoj, troj nebo kolikanásobně? dochází plyn – další hysterie… komu se to hodí? hádejte? Mimochodem cca před týdnem jsem se vás na něco ptal, možná byste již mohl odpovědět.

Zanechte komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.
Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close