Srovnání MLM: Část 3. – Amway vs. LR

Po publikování první části seriálu Srovnání MLM se začaly množit žádosti o srovnání podnikání Amway s LR Health & Beauty Systems (LR). A protože se mi nedávno dostala do ruky prezentace od distributora LR, kde srovnává firmu LR s jinými MLM, myslím, že bude dobře uvést některé jím šířené dezinformace na pravou míru.

SROVNÁNÍ MARKETINGOVÝCH PLÁNŮ

Jedním z mýtů, které výše uvedený distributor LR o Amway šíří, je, že Amway za stejnou práci vyplácí 3x méně peněz. Tuto dezinformaci dotyčný distributor zřejmě vyvodil z toho, že v LR je opticky jednodušší dostat se na tabulku odměn, protože 1 bod má menší hodnotu než u Amway (u LR je poměr ceny a bodů 17,5:1, zatímco u Amway je to 42:1). Proč se jedná pouze o optický dojem, o tom až později. Prozatím se omezím na konstatování, že vyšší hodnota bodu u Amway znamená, že výdělek u Amway je na jednotlivých úrovních několikanásobně vyšší, než u LR.

Distributor, který se u LR kvalifikuje na 21%, musí udělat obrat minimálně 12.000 bodů, což reprezentuje obrat 210.000 Kč. U Amway je na 21% úroveň zapotřebí udělat obrat 420.000 Kč (10.000 B.h.). Z toho vyplývá, že v případě LR jde do skupiny poloviční odměna než v Amway.

Výše uvedené tvrzení distributora LR je nepravdivé hned z několika důvodů:

 • v případě, že u LR distributor neudělá v daném měsíci osobní obrat, žádnou odměnu nedostane.
 • v odměňovacím systému typu stairstep breakaway, který obě firmy používají, dostáváte plná procenta podle úrovně, na kterou se kvalifikujete, pouze za svůj osobní obrat. Zbytek odměn se vyplácí z rozdílu procent mezi Vaší úrovní a úrovní Vašich osobně sponzorovaných lidí – a ten je v celém rozmezí tabulky odměn obdobný.

Pro lepší pochopení si to ilustrujme na příkladu: dosáhnete-li u LR obratu 120.000 Kč bez DPH, bude Vaše osobní bodová hodnota činit 6.857 bodů (120.000/17,5). To pro Vás podle odměňovacího systému LR znamená úroveň 14%. Pokud byste tento obrat udělali sami, skutečně by Vaše odměna byla o něco vyšší než u Amway (16.800 Kč u LR vs. 14.400 Kč u Amway). Otázka zní: jste schopni tento obrat udělat SAMI? Odpověď zní s největší pravděpodobností “NE”.

Amway vs. LR - srovnání tabulek odměn

Amway vs. LR – srovnání tabulek odměn

Pokud v LR budete mít tento obrat rovnoměrně rozložený např. ve 4 větvích, pak každá z nich bude mít 1.714 B.h., což pro každou z nich znamená úroveň 9% a Vaše odměna bude činit rozdíl 14-9%, tedy 5% z celkového obratu. Na této úrovni tedy Vaše odměna bude činit pouze 6.000 Kč. Pro úplnost je potřeba dodat, že Vaše odměna je zároveň podmíněna tím, že sami odeberete měsíčně zboží za 100 bodů, což v ideálním případě dělá 1.750 Kč bez DPH, ale také to může být daleko více (viz dále).

Dosáhnete-li stejného obratu u Amway, bude Vaše skupinová bodová hodnota “jen” 2.857 bodů (12%), tedy méně, než u LR. Každý Vámi osobně sponzorovaný člověk je nyní na úrovni 6% a Vaše odměna bude činit rozdílových 12%-6%, tj. 6% z obratu 120.000 Kč, což představuje 7.200 Kč – tedy naopak VÍCE, než u LR. Bez podmínky, že uděláte jakýkoli osobní obrat.

Podmínku osobního obratu má mnoho firem, které se tímto snaží “donutit” distributory k aktivitě. Amway naproti tomu staví na dobrovolnosti, což já považuji za lepší. Je samozřejmé, že distributor, který dělá obrat, dává lepší příklad skupině a má větší šanci být úspěšný. Nicméně jakékoli vynucování obratu tím, že odměnu nedostanu jen proto, že jsem nemohl v daném měsíci udělat nákup, a to přesto, že jsem firmě přinesl obraty, považuji za neférové, jelikož od toho je jen krůček k zatěžování zásobami (jeden z principů pyramidových her maskovaných za prodej produktu).

Nyní se vrátím k výše uvedenému “optickému” dojmu. Na první pohled se skutečně může zdát, že dostat se na tabulku odměn u LR je jednodušší, jak by vyplývalo z poměru bodů vůči ceně. Přeci jen, “opticky” je lehčí vytvořit obrat 210.000 Kč než 420.000 Kč. Háček je v tom, že toto platí pouze pokud by obě firmy nabízely stejný sortiment – pak by skutečně na dosažení 2x většího obratu bylo potřeba vybudovat 2x větší skupinu lidí a tudíž odvést 2x více práce. To ale v tomto případě rozhodně neplatí. Amway a LR nabízejí totiž úplně jiný sortiment. Na rozdíl od poměrně úzce zaměřeného sortimentu LR, Amway nabízí podstatně širší sortiment od drogerie, přes kosmetiku, potravinové doplňky, ale třeba i plyn, elektřinu nebo telefonní služby. Je tak nasnadě, že se stejnou skupinou registrovaných členů je aktivní distributor Amway schopen udělat podstatně větší obrat, než když bude omezen sortimentem, jako je tomu u LR. A jsme u jádra věci. Stejná skupina lidí může pak lehce vyprodukovat stejný počet bodů jako u LR, a to při podstatně vyšším obratu a tím pádem s vyššími provizemi.

Proto také, pokud slovo “práce” nahradíme slovním spojením “vytvořená skupina”, dojdeme k naprosto opačnému závěru, než k jakému dospěl distributor LR – a sice že se stejně velkou skupinou můžete v Amway vydělat podstatně více peněz. Nemůžeme se pak divit, že průměrný obrat na distributora je u Amway více než trojnásobný (9,5 miliardy USD na 3 miliony distributorů pro Amway vs. 306 milionů USD na 300 tisíc distributorů pro LR), a to navíc v případě Amway do tohoto čísla nejsou započítány obraty realizované přes partnerské obchody.

V oficiální publikaci LR uvádí, že na odměnách vyplácí 43,7% z celkového obratu. V porovnání se 34% u Amway se to může zdát na první pohled více. Pojďme se tedy podívat na to, kde se toto číslo vzalo. Předně je třeba si uvědomit, že LR vyplácí odměny pouze aktivním distributorům, kteří udělají měsíčně osobní obrat minimálně 100 bodů (a zároveň jejich skupinový obrat je alespoň 250 bodů). Logicky, lidé, kteří v LR přicházejí o odměny, jsou nejčastěji lidé na začátku tabulky odměn. Zde to ale nekončí – zatímco základní tabulky odměn jsou si v zásadě podobné (až na výše zmíněnou odlišnost v hodnotě jednoho bodu), jiná situace nastává u odměn za “odloupnuté” jednadvacítky, v Amway známých jako leadership bonus neboli sponzorská odměna. Zatímco v Amway potřebujete tzv. side volume (boční objem) jen v případě, že máte pouze jednu kvalifikovanou větev, u LR jej potřebujete i když máte kvalifikované 2 nebo 3 větve. Jednoduše řečeno, pokud v LR vytvoříte 3 skupiny na 21% (tj. celkový obrat minimálně 630.000 Kč) a nemáte “bokem” nic, Váš bonus bude 0 Kč. ČÁST bonusu začnete dostávat až v případě, že budete mít ke svým 3 větvím další 4.000 bodů bokem. Otázka je, co se s těmito penězi, děje? Vyplatí je firma lidem nad těmi, kdo se nekvalifikují, nebo si je ponechá? V případě Amway je celý leadership bonus vždy vyplacen – firma si nic neponechává.

Další “háček” spočívá v tom, že částka, ze které LR vyplácí odměny (tzv. bonusový základ), není rovna ceně bez DPH, přestože v manuálu je uvedeno, že tomu tak je. Dle ceníku platného od 12.9.2011, který mám k dispozici, např. produkt nazvaný 3 balení Professional Horse Active stojí 7.971 Kč vč. DPH, tedy 7.246,36 Kč bez DPH, ale bonusový základ je jen 6.211,91 (tedy 85,7%). I kdyby LR reálně vyplatila 43,7% z bonusového základu, vyplacená odměna se bude pohybovat pouze u 37,5%, tedy o 6 procentních bodů méně, a to za předpokladu, že by bonusy vyplatila všem, nikoliv jen aktivním distributorům. Produkt Série Racine Podzimní péče je na tom ještě hůře – jeho cena je 573 Kč vč. DPH (477,50 Kč bez DPH), ale bonusový základ je jen 353,09, což činí pouhých 73,9% z ceny bez DPH. Pokud tedy LR vyplatí celých 43,7% z bonusového základu, znamená to, že v reálu vyplatí pouze 32,3%. Amway s výjimkou několika produktů, jako např. dávkovače, vyplácí odměnu z CELÉ ceny bez DPH. Pokud tedy dosáhnete obratu 420.032,50 Kč bez DPH, dosáhnete 10.000 B.h. a Amway vyplatí celé skupině 21% z této částky, čili 88.207 Kč.

Pokud si v LR Vaše skupina nakoupí celkem 480 sad Série Racine Podzimní péče, dosáhnete 12.000 B.h., což je požadavek pro dosažení odměny 21%. Skupina sice přinese obrat 275.040 Kč vč. DPH (229.200 Kč bez DPH), ale odměna bude počítána pouze z částky 169.483,20 Kč, nikoliv z částky 229.200 Kč, jak by se z manuálu mohlo zdát. Reálně tedy dostanete o 20% méně, přestože skupina musela udělat o 19.200 Kč bez DPH vyšší obrat, než by odpovídalo manuálu. Výpočet odměn je o to víc komplikovaný, že co produkt, to jiný poměr B.h. vůči bonusovému základu (firma se nedrží striktně jedné hodnoty), a je tedy neprůhledný.

Někteří lidé dokonce tvrdí, že u LR upline může zasáhnout do bonusů svých downline, např. nařčením z neloajality. Tato informace se ke mně dostala ze dvou na sobě naprosto nezávislých zdrojů (z různých zemí) a pokud to tak skutečně je, pak bych já osobně s takovým systémem nechtěl mít nic společného.

To, co se mi líbí na odměňovacím systému Amway, je, že je spravedlivý a transparentní.

JE LIBO AUTOMOBIL?

Kapitolou samou o sobě je tzv. LR Autokoncept. Při splnění kvalifikačních kritérií Vám firma nabízí placení buď části nebo dokonce celé splátky leasingu na auto. Lákavá nabídka? Tak ještě chvíli vydržte. Zaprvé, jedná se o operativní leasing, což znamená, že automobil si po několika letech máte možnost odkoupit za zůstatkovou cenu (cca 150.000 Kč), protože po celou dobu jste jej měli de facto jen v pronájmu. Zadruhé, pokud kvalifikaci v některém měsíci neobhájíte, musíte si leasingové splátky začít platit sami. Abyste to neměli jednoduché, podmínky, které si musíte hlídat, jsou celkem tři nebo čtyři: skupinový obrat, osobní obrat a počet bonusových linií a v určitých případech i boční obraty. Člověk, který jednu z těchto podmínek přestane splňovat, je chycen do pasti – musí platit splátky nebo musí rychle nahradit to, co mu chybí do kvalifikace. Osobně mám raději pozitivní motivaci, se kterou se pracuje v Amway. Když se budu chtít chytit do pasti negativní motivace, dovedu si ji zařídit sám – pořídím si auto za takovou cenu, že nebudu mít na splátky, a jsem v podobné situaci jako distributor, který se jednou kvalifikoval na LR autokoncept a z kvalifikace spadl. Rozdíl je v tom, že já bych si automobil za těchto podmínek nikdy nepořídil.

Amway s podobným programem experimentovala začátkem 80. let v USA. V červnu 1983 byl vyhlášen program The Amway Automobile Awards, v rámci kterého kvalifikovaní distributoři mohli získat vozy od Chrysler New Yorker Fifth Avenue Edition, Oldsmobile Ninety-Eight Regency Sedan nebo Buick Electra Limited Sedan (pro Přímé distributory) až po Cadillac Seville Elegante (Dvojití diamanti a výše). Přestože byl tento program velmi úspěšný, Amway od něj nakonec ustoupila. Možná mi dáte za pravdu, že je lepší, když místo předem daného modelu auta (u LR ještě navíc opatřené logem LR) dostanete peníze. Auto si pak už každý dokáže vybrat sám. 😉

PRÁCE SE SKUPINOU

Lidé, kteří spolupracují s Amway, jistě znají pojem LOS mapa, nebo také mapa sponzorské linie. Je to základní nástroj, který umožňuje práci v hloubce a který má k dispozici úplně každý, kdo má zaregistrovaného byť jen jediného člověka. LOS mapa obsahuje kontaktní údaje na veškeré lidi ve Vaší skupině až po nejbližšího Platinového VPA ve Vaší sestupné linii, abyste s nimi mohli pracovat.

Proto mě velmi překvapila informace, že u LR mapu sponzorské linie vidí pouze Vaši uplini od určité úrovně výše – zřejmě ochrana proti tomu, aby začínajícího distributora nikdo nepřetáhl do jiného MLM s celou skupinou. Tato praxe je přinejmenším zarážející, protože to pro mě je jasný signál, jak moc věří firma LR svým distributorům a také nakolik si je jistá atraktivitou svého marketingového plánu.

CENA ZBOŽÍ, VÝZKUM A VÝVOJ

Procentuálně je výrobní hodnota zboží (cost of sales) podobná jako u Amway (na rozdíl např. od výrobků Nu Skin), nicméně Amway proti LR investuje nemalé částky do výzkumu a vývoje svých produktů. U firmy LR na vývoj produktů dohlížejí pouze 2 interní (jeden pro potravinové doplňky a jeden pro kosmetiku) a 3 externí pracovníci, kteří tvoří tzv. vědeckou radu pro obě hlavní výrobkové řady, tedy potravinové doplňky a kosmetiku.

Pro srovnání, jen Nutrilite má 10 členů vědecké rady, 4 experty na optimální zdraví a 22 vědeckých pracovníků.

Výzkum a vývoj se odráží i v počtu patentů, kterých má dnes Amway přes 1.150 a dalších 900 je v řízení. Pro LR poskytuje vyhledávání v databázích k dnešnímu datu celkem 20 výsledků, z čehož je 6 přihlášek. Lepší než nic, ale přesto bych po 30 letech působení očekával větší číslo. I pokud zohledním velikost obou firem, poměr počtu patentů vůči obratu je u LR nižší než u Amway (Amway v roce 2015 dělala obrat 9,5 miliardy USD, zatímco LR ve stejném roce měla obrat pouze 306 milionů USD).

CERTIFIKÁTY

Distributoři LR se většinou chlubí tím, že jejich zboží má certifikaci Institutu Fresenius, což je pravda. Pojďme se ale blíže podívat na to, co tato certifikace znamená. Letmý pohled do dokumentu Quality Seal pro Aloe Vera Drinking Gel nám řekne, že se v podstatě jedná o kontrolu fyzikálně-chemických parametrů, zda výrobek není kontaminován bakteriemi nebo pesticidy, těžkými kovy a benzenem. Dále se zjišťuje obsah aloinu, který při větších dávkách může mít vedlejší účinky a proto není doporučován těhotným ženám. Tedy se jedná ve stručnosti o tzv. quality control (základní testy, které zjišťují, zda složení výrobku odpovídá specifikaci), nikoliv o prokázání jakéhokoli účinku. To samé se týká certifikátů k produktům Colostrum, Mind Master Green Formula a Mind Master Red Formula, kde se opět testuje pouze mikrobiologie a složení výrobku, nikoliv jeho účinnost. A to vše jen u náhodně vybraných šarží.

Tzv. certifikace Institutu Fresenius, kterou distributoři LR využívají pro propagaci svých produktů, je tedy v podstatě “očesanou” verzí toho, co pro Amway dělají její vlastní certifikované laboratoře. Jen pro srovnání: u každé šarže produktu NUTRILITE DOUBLE X je prováděno 2000 testů kvality. Amway jde ale ještě dál a podrobuje své výrobky klinickým zkouškám v nezávislých laboratořích.

ZÁRUKA SPOKOJENOSTI

S firmou Amway je neodmyslitelně spjata záruka spokojenosti, která říká, že po určitou dobu (90 dní) můžete používat jakýkoli výrobek a pokud s ním nebudete spokojeni, můžete jej vrátit a dostanete peníze zpět. Jedinou podmínkou je, že alespoň 1/3 výrobku zůstala nespotřebována. Tato záruka funguje již od založení firmy v roce 1959.

Naproti tomu LR ve svém oficiálním materiálu výslovně uvádí, že:

Nelze vracet výrobky, které jste sami poškodili nebo které nejsou vhodné pro opětovný prodej z důvodu špatného skladování, nebo které již byly použity. Taktéž se z práva vrácení zboží vyjímají produkty Aloe Vera Gel Life Essence, Aloe Vera Freedom, Aloe Vera Sivera a Colostrum.

Na startovací sadu se u LR rovněž nevztahuje možnost vrácení, na rozdíl od firmy Amway, kde na tuto soupravu je záruka spokojenosti dokonce 180 dní.

JE FIRMA NA PRODEJ?

Jedna z nejdůležitějších věcí, která mě jako potenciálního distributora zajímá, je zajištění stability mého podnikání. Myslím, že se mnou většina lidí bude souhlasit, když řeknu, že nechci investovat své úsilí do něčeho, o co můžu ze dne na den přijít. Proto mě zajímá, kdo společnost vlastní. A právě zde spatřuji další kámen úrazu. LR Health & Beauty Systems je totiž stejně jako Amway soukromá společnost, nicméně na rozdíl od Amway se její majitelé kupodivu mění. LR byla v roce 2004 prodána investiční společnosti Apax Partners. Změny majitelů, kteří nejsou nijak spjati s distributory, s sebou samozřejmě nesou riziko, že společnost povede někdo, kdo nevhodným zásahem ovlivní práci distributorů. Nepříjemnou zkušenost měla v roce 2008 např. Irene Furre, největší distributorka ve Švédsku a zároveň jedna z největších distributorek vůbec, která měla ve své organizaci okolo 30.000 distributorů, popsala své zkušenosti s novým majitelem na svých stránkách – v den 20. výročí svého působení u firmy byla podle svých slov “brutálně vykopnuta”. Tento “vyhazov” následoval jen krátce poté, co v roce 2007 padesát nejlepších švédských distributorů na protest proti novému vedení společnosti odešlo od LR. Obvykle se snažím zjistit pohled obou stran, nicméně na webu jsem nebyl schopen dohledat stanovisko společnosti Apax a distributoři LR, se kterými jsem se setkal, zdá se, nic o tomto případu nevěděli, nebo jsou to tak dobří herci, že jsem jich jejich neinformovanost věřil.

V prosinci 2012 byla LR prodána do spoluvlastnictví Bregal Capital a Quadriga Capital. A česká pobočka, kterou dříve vlastnil pan Buksa, byla ve stejné době prodána zpět Němcům.

Pokud se Vám, stejně jako mně, nelíbí neustálá změna majitelů a z toho plynoucí nejistota ohledně Vaší budoucnosti, možná Vás bude zajímat, jak se k případnému prodeji staví majitelé firmy Amway. Nejlepší odpověď na to dává sám zakladatel Amway, Rich DeVos, v následujícím videu (pokud se Vám automaticky nezobrazí české titulky, klikněte na tlačítko “CC” vpravo v dolní liště videa a zvolte češtinu):

A proto raději dělám Amway. 🙂

ČTĚTE TAKÉ:

Share Button
Srovnání MLM: Část 3. – Amway vs. LR
Průměrné hodnocení: 9.58. Počet hlasů: 19
Prosím čekejte...

23 Komentářů k "Srovnání MLM: Část 3. – Amway vs. LR"

 1. Dík za to srovnání. Nesmírně si vážím Vaši práce!
  Z toho projevu Riche DeVose naskakuje husí kůže. Je vidět jak se Amway buduje na lídršipu na rozdíl od jiných MLM kde je na 1. místě prrrrodukt. A pokud je nejdůležitější prodej a zisk tak pak v klidu prodají i celou firmu prože distributoři jsou pro ně v podstatě jen firemní prodejci.

 2. Když čtu od admina srovnání Amway s jinými MLM, tak jsem zatraceně šťastný, že jsem byl nakontaktován zrovna od amwayáka. 🙂

 3. Perfektní informace.
  Myslím, že s tímto porovnáním si ani na začínajícího Amwayáka žádný LR “poradce” ani neškrtne 😉

 4. Zdravím. Moc děkuji za článek, mohu poprosit o cele video?

 5. Zdravím
  děkuji za článek, mohu poprosit o cele video?

  • Amway-Fakta | 17.8.2016 z 21:06 | Odpovědět

   Zdravím, rád bych vyhověl Vaší žádosti, ale takovéto materiály poskytuji pouze lidem, u kterých mám ověřenou jejich plnou identitu a jsem si u nich na 100% jistý, že se jedná o distributora Amway. Pokud máte o video zájem, požádejte svou Platinu, možná jej bude mít. Pokud jej nemá, napište mi, kdo je Vaše Platina a zkusíme vymyslet způsob, jak by se k Vám video mohlo dostat přes Vaši sponzorskou linii. Děkuji za pochopení.

 6. Nejsem daňový poradce ale pokud mi dá LR auto tak si to dá do nákladů firma LR a nikoliv já.
  Takže to bude asi pro ně výhodnější z daňového hlediska než by mi dali více peněz a já si sám zvolil co si za to koupím a co dám do nákladů. Mercedes vypadá pěkně, ale asi nejsou tím pádem nezávisli vlastníci podnikáni LR ale manažeři LR.

 7. Docela by mě zajímalo srovnání v oblasti školení různých MLM. Protože na seminářích (ve skupině, ve kt. jsem) jsou k dostání knihy v osobním rozvoji od lidí jako Dale Carnegie, John C. Maxwell, Napoleon Hill aod. Takže přemýšlím, zda jsou i jiné MLM firmy zaměřené na osobní rozvoj, nebo své distributory školí pouze na prodej.

  • Amway-Fakta | 20.8.2016 z 12:42 | Odpovědět

   Knihy o osobním rozvoji používají mnohé MLM společnosti, stejně jako některé nahrávky Amway distributorů, což mně osobně přijde úsměvné (proč nenamluví pro své distributory svoje vlastní nahrávky). 😉 Amway má v tomto ze všech MLM nejdelší tradici – logicky, protože je nejstarší a největší. Ovšem materiály k osobnímu rozvoji a semináře používaly již mnohem dříve i normální firmy pro motivaci svých obchodních zástupců – není to výsada ani “vynález” Amway.

   • Neměl jsem na mysli, že by to byl “náš vynález”. Ale když se podíváme na firmy jako je Avon, tak tam jde hlavně o to kolik toho AL/AG prodá (aby si vydělali) – takže není tam spíš kladen trochu větší důraz na prodejní stránku (nežli na osobní rozvoj)?

  • Knihy používají i jiné MLM. Avšak málokdo je má skladem a v takovém rozsahu (většinou dostanete jen seznam, co si máte pořídit). CD mohou používat, ale pravděpodobně se bude jednat o ty komerčně vydávané. Přirovnávám to k tomu, že si speaker načte knihu o leadershipu a pak o tom namluví CD, nebo mluví o všeobecných principech ze svého jiného byznysu. Jejich vlastních nahrávek, kdy mluví někdo z praxe, nebude moc, spíše je tam možno narazit na naše nahrávky, jak už zmínil admin. 😀 Připomíná mi to situaci s jedním prospektem, když jsem mu půjčoval jedno DVD z našeho systému a bylo mi odpovězeno, že už ho zná, že to mají v Akuně taky. 😀 Převážně, když používají naše nahrávky, tak používají logicky ty, kde se nemluví o Amway. 😀 Jen si vemte, jak je to pokrytecké a ubohé: Dělám MLM, který nemá tak propracovaný systém jako Amway… který prokazatelně nemá tak kvalitní produkt jako Amway… kde prokazatelně lidé nedosahují takových úspěchů jako v Amway… kde prokazatelně není tak široký sortiment produktů jako v Amway… kde prokazatelně nejsou takové odměny jako v Amway… Ale já stejně jdu a zapojím se do jiné firmy, ale informace budu brát od Amway. A ještě se chvástám a biji se v prsa a tvrdím, že “jsme jako Amway jenom lepší”. 😀 😀 😀

 8. Pokud nějaká firma MLM dává limity na osobní obraty, je z podnikání vyloučena myšlenka svobodného podnikání!!!

 9. Mám zákaznice (2 postarší sestry), které jsou registrované v LR. Tedy teď už jsou registrované zákaznice i u Amway. Chválí si sice produkty LR, že prý jim hodně pomohly, ale perou v SA8, koupily si bodykey, aby hubly, nedávno začaly zkoušet glukosamin od Nutrilite. Zatím nebudují byznys, jen si nakupují, ale kdo ví, co bude za pár let. 🙂

 10. Nemal som v pláne prispievať, je dobre že stránka funguje a ja tu nemusím odhaľovať identitu.

  Čo sa týka lr, nech si robia, nech si žijú, ale to nevymaze fakt, že niektorí ľudia v Rakusku, Polsku majú väčší obrat v amway ako celé LR na svete. A pomer investícií, tým že lr investovalo viac ako milión eur! je tiež zaujimavy. Myslite vo veľkom.

  Uvedomte si čo máte v rukách oprite sa o systém a potom vás nejaké obchody lr herbalife a ich pochybné praktiky nebudú zaujímať.

  Pozdravujem z Australie

 11. Václav Čech | 22.9.2016 z 18:23 | Odpovědět

  Děkuji Vám za skvělou práci, kterou odvádíte!
  Spoustu informací využívám při rozvoji svého podnikání Amway.
  Jste mi velkou inspirací!
  Rád bych Vás požádal o celé video.

  Srdečné Vás zdravím, Vašek

  • Amway-Fakta | 23.9.2016 z 8:06 | Odpovědět

   Díky za slova uznání. Jsem rád, jestli tyto stránky někomu pomáhají. 🙂
   Celé video by měla být schopna sehnat Vaše sponzorská linie. Přímo jej dávám pouze lidem, se kterými se osobně znám. Doufám, že na mě kvůli tomu nezanevřete. 😉
   Ale pokud Vám nevadí čínské titulky a přibližně minuta proklikávání a čekání při reklamách a pokud umíte anglicky (nebo čínsky), pak je tu jedno řešení:
   http://v.youku.com/v_show/id_XMTU5NjEyMTU4MA
   😉
   Video, které mám já, stejně nemá české titulky. Otitulkoval jsem jen příslušnou pasáž, která je použita v článku.

 12. Václav Čech | 23.9.2016 z 11:34 | Odpovědět

  Děkuji za odkaz a vyčerpávající komentář:-)

  Mějte krásný den!

  Vašek

 13. Dik za super informace!!! Zaver at si udela kazdy sam!ol

 14. Clanek pekny, ovsem pan autor vyzdvihnul o amway jen to dobre. Prosel jsem nekolika MLM a amway byla spolecnost jedna z tech horsich co se tyce nekale obchodni praktiky. Nacas si dokonce museli zmenit jmeno. Nezastavam se LR, ale kdyz uz kritizuji, tak se vsim vsudy.

  • O žádných nekalých obchodních praktikách nic nevím. To, co uvádíte Vy – předpokládám, že se jednalo o dočasnou změnu názvu v Severní Americe z Amway na Quixtar – bylo obchodní rozhodnutí a souviselo s restrukturalizací firmy, ke které došlo v roce 1999. Tehdy byla založena společnost Alticor, která zastřešovala jak tradiční Amway, tak i nově vzniklý elektronický obchod Quixtar. Vzhledem k tomu, že nikdo nevěděl, jak bude tento internetový projekt úspěšný ve spojení s přímým prodejem, existovaly toho času 2 oddělené sítě – “stará” Amway a “nový” Quixtar – a protože fungovaly paralelně, není divu, že bylo potřeba je nějak odlišit. Distributorům byla dána možnost výběru. Po úspěchu Quixtaru začalo být jasné, že nemá smysl vést obě sítě odděleně, a zbylí distributoři Amway v Severní Americe byli převedeni pod Quixtar a Amway North America byla zrušena. Protože ale zbytek světa nadále používal název Amway a protože průzkumy ukázaly, že značka Amway je etablovanější než Quixtar, rozhodli se majitelé firmy vrátit název zpět na Amway. Tolik tedy k té tzv. “nekalé praktice”, která vlastně žádnou nekalou praktikou nebyla. Je třeba vnímat tyto věci vždy v kontextu s dobou a událostmi.

   Vím, že existují lidé, kteří používají tendenční výklad ve smyslu, že Amway měla špatné jméno a tak si ho tehdy museli změnili na Quixtar. Problém je v tom, že v kontextu s tím, že následně došlo opět ke změně zpět na Amway, to vůbec nedává smysl. 🙂 Naopak je to důkaz toho, že pravý důvod byl jiný – ten, co jsem uvedl výše. Kdyby se chtěli vyhnout tomu údajně špatnému jménu, změnili by ho z Quixtaru na něco úplně jiného. Tohle ale bylo normální obchodní rozhodnutí, které vyjadřovalo to, že obchod, který Amway do roku 1999 dělala výhradně tradičně (formou katalogu), je nyní možné dělat i jinak (elektronicky).

   Za nekalou obchodní praktiku bych považoval, kdyby firma např. nabízela záruku spokojenosti a pak by ji nedodržela, nebo kdyby tvrdila o svých výrobcích něco, co není pravda. S tím jsem se ale za celou dobu, co dělám tento byznys, nesetkal.

 15. Díky za super srovnání, jen sem moc nerozuměl této části: “Jednoduše řečeno, pokud v LR vytvoříte 3 skupiny na 21% (tj. celkový obrat minimálně 630.000 Kč) a nemáte „bokem“ nic, Váš bonus bude 0 Kč. ČÁST bonusu začnete dostávat až v případě, že budete mít ke svým 3 větvím další 4.000 bodů bokem.”

  Mohl by jsi to prosím více rozvést? Co je myšlené tím obratem bokem? Takže když budu mít 3 větve a obratem 630 000 celkem, tak nemám žádné provize? :O

  • Amway-Fakta | 12.4.2017 z 11:16 | Odpovědět

   Ano, přesně tak to bylo myšleno. I když se to může zdát neuvěřitelné, tak oficiální brožura, ve které je popsán podrobně marketingový plán LR, říká doslova, že pokud máš 1-3 větve na 21% a celkový zbytkový obrat (tj. obrat mimo 21% linií včetně vlastního obratu) méně než 4000 BH, nedostaneš žádný “Mimořádný bonus” (u Amway nazývaný Leadership Bonus neboli Sponzorská odměna).

   U Amway je podmínka bočního obratu (tj. obratu mimo 21% skupiny) jedině v případě, že máš jen jednu kvalifikovanou větev. U dvou a více kvalifikovaných větví máš na Leadership Bonus nárok vždy.

   Nepředpokládám ale, že by tohle vysvětlovali nováčkům, když je lapají a vysvětlují jim, jak jsou jako Amway, ale lepší. 😉

Zanechte komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.


*


By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close